งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พสกนิกร เมื่อปี พ. ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พสกนิกร เมื่อปี พ. ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พสกนิกร เมื่อปี พ. ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความ เดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ การเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ “ ฝน หลวง "(Artificial rain) ให้กับ ม. ร. ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้ เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ. ศ. 2512 ด้วยความสำเร็จของ โครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี พ. ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการ พระราชดำริฝนหลวงต่อไป การทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุ สารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลม ประกอบกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็น และมีแกน กลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะลดต่ำลงจนถึงความสูงที่ ระดับหนึ่ง หากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนั้นมากพอก็จะทำให้ไอน้ำในมวลอากาศอิ่มตัว จะ เกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้ำในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตก ลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึงประกอบด้วย " สูตรร้อน " ใช้เพื่อกระตุ้นเร่งเร้ากลไกการ หมุนเวียนของบรรยากาศ, " สูตรเย็น " ใช้เพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆ ให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝน และสูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้นกลไกระบบ การกลั่นตัวให้มีประสิทธิภาพสูง

4 ขั้นตอนที่หนึ่ง : " ก่อกวน " เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติ เริ่มก่อตัวทาง แนวตั้ง การปฏิบัติการฝนหลวง ในขั้นตอน นี้ จะมุ่งใช้สารเคมีไปกระตุ้น ให้มวล อากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่ เบื้องบน เพื่อให้เกิดกระบวนการชักนำไอน้ำ หรือ ความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิด เมฆ ระยะ เวลาที่จะปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ ไม่ควร เกิน 10.00 น. โซเดียมคลอไรด์ ( เกลือผง )

5 ขั้นตอน ที่ สอง : " เลี้ยง ให้ อ้วน " เป็นขั้นตอนที่เมฆกำลัง ก่อตัวเจริญเติบโต ซึ่งเป็นระยะสำคัญมาก ในการปฏิบัติการ ฝนหลวง ต้องใช้เทคโนโลยีและ ประสบการณ์หรือศิลปะแห่ง การทำฝน ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อตัดสินใจ โปรย สารเคมีฝนหลวงชนิดใด ณ ที่ใดของกลุ่ม ก้อนเมฆ และในอัตราใดจึงเหมาะสม เพราะ ต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆ สมดุล กับความแรงของ updraft มิฉะนั้น จะทำให้เมฆ สลาย แคลเซียมคลอ ไรด์

6 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธี ปฏิบัติการฝนหลวง เมฆ หรือ กลุ่มเมฆฝน มี ความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตก เป็น ฝนได้ ภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดน้ำ ขนาดใหญ่มากมาย ขั้นตอน ที่ สาม : " โจมตี " โซเดียมคลอไรด์ ( เกลือผง ) ยู เรีย

7

8 1. เปิดภาพเครื่องบินขึ้นมา โดย File>>Open>> เลือกภาพเครื่องบิน 2. ทำการ Duplicate ภาพ โดย Image>>Duplicate>>OK 3. ใช้เครื่องมือ polygonal lasso tool คลุมรอบรูปที่ต้องการ 4. เมื่อคลุมเสร็จ เลือก Select>>Inverse 5. กดปุ่ม Delete >>

9 1. ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่. โครงการฝน หลวง. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555 จาก http://www.prdnorth.in.th/The_King/rain.php 2. สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555 จาก http://www.royalrainmaking.thaigov.net/


ดาวน์โหลด ppt เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พสกนิกร เมื่อปี พ. ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google