งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า

2 ปัญหาการวิจัย การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแนวทางในการจัดการศึกษา ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในด้านหลักการ แนวคิด นโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมี เป้าหมายเพื่อให้การศึกษาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาโดยอิสระมีความเหมาะสม กับสภาพผู้เรียนและสังคมไทยอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาความ พึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยเน้นการบริหาร การศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารวิชาการ 2. ด้านการ บริหารงบประมาณ 3. ด้านการบริหารบุคคล 4. ด้านการบริหาร ทั่วไปเพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร สถานศึกษาของครูในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้ การนำนโยบาย ด้านการจัดการศึกษาของวอทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาอย่าง แท้จริง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหาร การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถานภาพทั่วไป ของผู้ตอบ แบบสอบถาม จำแนกตาม 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา ความพึงพอใจในการ บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารงาน วิชาการ 2. ด้านการบริหาร งบประมาณ 3. ด้านการบริหารงาน บุคคล 4. ด้านการบริหารทั่วไป กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 107 คน ( ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดในการ วิจัย ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

6

7 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อ การบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ เป็นเพศชาย 46 คนคิดเป็นร้อย ละ จำแนกตามอายุ อายุ ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ อายุ ปี จำนวน 43 คน คิด เป็นร้อยละ อายุ ปี จำนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ และอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ จำแนกตามปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90

8 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี พบว่า 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( โดยมี ด้านการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่นๆ )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google