งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า

2 ปัญหาการวิจัย การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแนวทางในการจัดการศึกษา ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในด้านหลักการ แนวคิด นโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมี เป้าหมายเพื่อให้การศึกษาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาโดยอิสระมีความเหมาะสม กับสภาพผู้เรียนและสังคมไทยอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาความ พึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยเน้นการบริหาร การศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารวิชาการ 2. ด้านการ บริหารงบประมาณ 3. ด้านการบริหารบุคคล 4. ด้านการบริหาร ทั่วไปเพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อการบริหาร สถานศึกษาของครูในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้ การนำนโยบาย ด้านการจัดการศึกษาของวอทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาอย่าง แท้จริง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการบริหาร การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถานภาพทั่วไป ของผู้ตอบ แบบสอบถาม จำแนกตาม 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา ความพึงพอใจในการ บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารงาน วิชาการ 2. ด้านการบริหาร งบประมาณ 3. ด้านการบริหารงาน บุคคล 4. ด้านการบริหารทั่วไป กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 107 คน ( ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดในการ วิจัย ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

6

7 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อ การบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 เป็นเพศชาย 46 คนคิดเป็นร้อย ละ 43.00 จำแนกตามอายุ อายุ 19-25 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 อายุ 26-33 ปี จำนวน 43 คน คิด เป็นร้อยละ 40.20 อายุ 34- 40 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.06 และอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 จำแนกตามปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90

8 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี พบว่า 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( โดยมี ด้านการบริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่นๆ )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ต่อการ บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางกุสุมา หาญกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google