งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

21065001 วิชา โครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง อ. พูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "21065001 วิชา โครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง อ. พูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 21065001 วิชา โครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง อ. พูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล

2 ความหมายและความสำคัญของ โครงการ หมายถึง แผนงานหรือแนวทางการดำเนินงานของ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างมี เหตุผล โดยใช้ทรัพยากร เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุ เป้าหมายมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร มีช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน งบประมาณ การบริหารจัดการ โครงการอย่างชัดเจน ในปัจจุบันนำไปใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้อง ดำเนินการจัดทำโครงการที่ถือเป็นแผนงานของผู้ปฏิบัติ เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดผลดีกับ ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3 การเลือกโครงการ ความสำคัญของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความประหยัด ประโยชน์ของโครงการ เวลา บุคคล ความทันสมัยของโครงการ

4 หัวข้อในการเขียนโครงการ 1. ชื่อโครงการ 7. งบประมาณ 2. ผู้รับผิดชอบ 8. วิธีดำเนินการ 3. หลักการและเหตุผล 9. ระยะเวลา ดำเนินการ 4. วัตถุประสงค์ 10. ผลที่คาด ว่าจะได้รับ 5. เป้าหมาย 11. การ ประเมินผล 6. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

5 องค์ความรู้ที่นำมาประกอบการ เขียนโครงการ ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น สถิติ บทความ สถานการณ์ สภาพภูมิศาสตร์ สำรวจบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ งบประมาณ ใช้งบเท่าใด ได้มาจากแหล่งไหน วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอหรือไม่ / จัดหาจากที่ ไหน วิธีใด การจัดทำ เมื่อสะสมข้อมูลแล้ว ดูว่ามีวิธีการ จัดการอย่างไร

6 การดำเนินงานตามโครงการ การวางแผน จะดำเนินการอย่างไร ใครทำอะไร วัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ มีงานใดยังไม่ชัดเจน หากมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหา มีแนวทางแก้ไข อย่างไร การกำหนดทรัพยากร กำลังคน งบประมาณ วัตถุดิบ และเครื่องจักร การจัดทำกำหนดเวลา ควรกำหนดอย่างชัดเจน ว่าช่วงไหนต้องทำอะไร ตรวจสอบแผนอย่างสม่ำเสมอ งานไปถึงไหน / จะ ได้ทราบปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข

7 การประเมินผลโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผลสำเร็จของโครงการเหมาะสมกับความต้องการ ของกลุ่มหรือไม่ คุณภาพของโครงการเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับทรัพยากรที่สูญเสียไปหรือไม่ มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด


ดาวน์โหลด ppt 21065001 วิชา โครงการ 4 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง อ. พูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google