งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การแบ่งหนังสือออกตามลักษณะ การจัดทำและความเหมาะสมของ ผู้อ่านแต่ละกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การแบ่งหนังสือออกตามลักษณะ การจัดทำและความเหมาะสมของ ผู้อ่านแต่ละกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การแบ่งหนังสือออกตามลักษณะ การจัดทำและความเหมาะสมของ ผู้อ่านแต่ละกลุ่ม

2 2 หนังสือปกอ่อน เป็นหนังสือที่มีราคาถูก เพราะต้นทุนการ ผลิตต่ำกว่าหนังสือปกแข็งโดยทั่วไป สถิติการจำหน่ายสูง เพราะราคาไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย มีจำหน่ายทั่วไป

3 3 หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน ได้แก่ เด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี

4 4

5 5

6 6 หนังสือสำหรับเด็กประถมศึกษา ได้แก่ เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี – อาจมีเนื้อหายากขึ้นกว่าระดับแรก – เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ ตัว เช่น เรื่องการผจญภัย เรื่อง เกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ คน – มีภาพพอๆกับเนื้อหาของหนังสือ แต่ อาจจะน้อยกว่าระดับแรก

7 7

8 8 หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ได้แก่ เด็ก อายุระหว่าง 11-14 ปี – เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตใน วัยเด็กของตัวละคร – ควรมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา เด็ก หลักปรัชญา ศีลธรรม จรรยา

9 9 หนังสือตำราเรียน หมายถึง หนังสือแบบเรียนวิชาใดวิชา หนึ่งสำหรับนักเรียนใช้ในชั้นเรียน หรือ ตำราเพื่อประกอบการเรียนวิชาใดวิชา หนึ่ง ซึ่งผู้เรียนต้องมีไว้ครอบครองเพื่อ ช่วยให้การเรียนเป็นไปด้วยดี

10 10 หนังสือแปล เป็นหนังสือถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งไป ยังอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้วิธีการแปล แบบคำต่อคำตามต้นฉบับเดิม หรือการ แปลโดยใช้วิธีสรุปความ ในการเลือกควรพิจารณาภาษาแปลที่ อ่านแล้วราบรื่น สละสลวย เข้าใจง่าย และรักษาเนื้อเรื่องของต้นฉบับเดิมไว้ อย่างครบถ้วน ต้องมีความน่าเชื่อถือ หนังสือแปลประเภทวิชาการที่ควร เลือกเข้าห้องสมุด ได้แก่ งานแปลของ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

11 11 หนังสืออ้างอิง หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ค้นหาคำตอบ หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงบางอย่าง โดยทั่วไปหนังสืออ้างอิงจะมีการจัดทำ อย่างดี มีลักษณะพิเศษ สำหรับใช้ ค้นคว้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ หนังสืออ้างอิงจึงมีราคาแพง

12 12 หนังสืออ่านประกอบ หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือขยาย ความเนื้อหาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร ไม่ว่าจะสามารถใช้อ่านประกอบได้ หมดทั้งเล่มหรือเพียงบางตอนก็ตาม จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความ เหมาะสมของวัยและความสามารถใน การอ่านของแต่ละบุคคล

13 13 หนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต ให้ใช้ในโรงเรียนได้ แต่มิได้กำหนดให้ เป็นหนังสือเรียนหรือหนังสืออ่าน ประกอบ เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา

14 14 การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ

15 15 ประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ เพื่อ ทราบว่าทรัพยากรนั้นมีข้อดีและ ข้อบกพร่องอย่างไร ทราบว่าทรัพยากรนั้นมีคุณค่าและ ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ทราบว่าทรัพยากรนั้นเหมาะสมกับใคร ทราบว่าทรัพยากรนั้นควรจัดหาเข้า ห้องสมุดหรือไม่

16 16 ประโยชน์ของการประเมินคุณค่า ทำให้รู้จักทรัพยากรประเภทต่างๆ ใน แต่ละสาขาวิชาได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นแนวทางให้สามารถเปรียบเทียบ ระดับคุณค่าหรือประโยชน์ของ ทรัพยากรแต่ละรายการ เป็นประโยชน์ในการเลือกและจัดหา ทรัพยากรเข้าห้องสมุด ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการการแนะนำ ผู้ใช้ห้องสมุด

17 17 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการประเมินคุณค่า ทรัพยากรสารสนเทศ หลักในการเลือกทรัพยากร และ ประเภทที่จะประเมินค่า รู้จักใช้เครื่องมือในการเลือกทรัพยากร สารสนเทศ ทราบวัตถุประสงค์และนโยบายการ เลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด ทราบวิธีการอ่านหนังสือเพื่อประเมินค่า ทราบวิธีการบันทึกผลการประเมินค่า

18 18 วิธีการประเมินคุณค่า อ่านหนังสือเรื่องนั้นโดยละเอียด กำหนดสิ่งประทับใจที่ได้รับทั้งด้านดี และในส่วนที่บกพร่อง พิจารณาคุณค่าของหนังสือนั้นตาม ลักษณะประเภทหนังสือ เปรียบเทียบกับหนังสือที่อยู่ในประเภท เดียวกัน บันทึกผลการประเมินคุณค่าของ หนังสือ

19 19 หลักในการประเมินคุณค่า หนังสือสารคดี  ความน่าเชื่อถือ  เนื้อเรื่อง  ลักษณะทางกายภาพ  อื่นๆ

20 20 1. ความน่าเชื่อถือ 1.1 ผู้แต่ง 1.2 สำนักพิมพ์

21 21 2. เนื้อเรื่อง 2.1 เนื้อหา เป็นสาขาวิชาใด 2.2 เหมาะสมกับผู้อ่านระดับใด 2.3 วิธีการเขียน

22 22 2. เนื้อเรื่อง ( ต่อ ) 2.4 ระดับของเนื้อหา แบ่งออกเป็น 6 ระดับ – สรุปรวบรวมความรู้เรื่องทั่วๆไป – อ่านเพื่อความบันเทิงใจ – เป็นวรรณกรรมคลาสสิค – ให้ความรู้เฉพาะสาขาวิชาใดวิชา หนึ่ง แต่เป็นเพียงความรู้เบื้อต้น เท่านั้น – เป็นตำราหลักของแต่ละสาขาวิชา – เป็นความรู้ขั้นสูง งานวิจัย

23 23 3. ลักษณะทางกายภาพ 3.1 รูปเล่ม – หนังสือตำราหรือหนังสือวิชาการมักมี ขนาด 8 หน้ายก 3.2 การเข้าเล่ม 3.3 ลักษณะการพิมพ์

24 24 4. อื่นๆ 4.1 ปีที่พิมพ์ 4.2 ราคา 4.3 ภาพประกอบ 4.4 การแนะนำและวิจารณ์หนังสือ


ดาวน์โหลด ppt 1 การแบ่งหนังสือออกตามลักษณะ การจัดทำและความเหมาะสมของ ผู้อ่านแต่ละกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google