งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างแนวข้อสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างแนวข้อสอบ

2 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Soft ware
1. Dos 2. RAM 3. Windows XP 4. SQL 5. Linux

3 2. ข้อใดต่อไปนี้คือ Input
1. Printer 2. Monitor 3. Scanner 4. CPU 5. Harddisk

4 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของ Hardware
1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยประมวลผลกลาง 3. หน่วยความจำหลัก 4. คำสั่งในการประมวลผล 5. หน่วยแสดงผล

5 4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยความจำหลัก
1. Magnetic Tape 2. Hard Disk 3. ROM 4. Flash Drive 5. Memory Card

6 5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ระบบ
1. Linux 2. Ubuntu 3. Windows 4. Microsoft Office 5. Mac OS

7 6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
1. ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยคน 2. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน 3. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 4. ชุดคำสั่งในการควบคุมอุปกรณ์ 5. เชื่อมระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ

8 7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารสนเทศ
1. คะแนนสอบปลายภาค 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3. ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 4. จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 5. ความสูงเฉลี่ยของชายไทย

9 8. การสื่อสารในข้อใดช้าที่สุด
1. Mail Willkie Tookie 4. Mobile Phone 5. MSN

10 9. ข้อใดคือสารสนเทศ 1. ส่วนนำเข้าข้อมูล 2. ส่วนที่แสดงผลข้อมูล 3. ส่วนวิเคราะห์ แยกแยะ 4. ส่วนที่ใช้จำภายใน 5. ส่วนที่ใช้จำในภายนอก

11 10. ข้อใดต่อไปนี้คือ E-Commerce
1. สมชาย เรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2. สมปอง ใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสารกับ เพื่อนในบริษัท 3. สมคิด เล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ 4. สมศรี เปิดร้านขายสินค้าบนอินเทอร์เน๊ต 5. สมควร ชอบดูละครย้อนหลังผ่านยูทูบ

12 11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของ E-Learning
1. ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 2. การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 3. เป็นการเรียนรู้ที่มีครูเป็นศูนย์กลาง 4. สามารถวัดผลและประเมินผลตนเองได้ 5. การเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน

13 12.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง (Full Duplex)
1. โทรศัพท์มือถือ 2. วิทยุ 3. โทรทัศน์ 4. วิทยุสื่อสาร 5. สัญญาณดาวเทียม

14 13.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสัญญาณ Digital ได้ถูกต้องที่สุด
1. เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง 2. ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของระดับสัญญาณ จะมีความหมาย 3. เป็นสัญญาณที่ถูกรบกวนได้ง่าย 4. ประกอบขึ้นจากสัญญาณเพียง 2 ค่า 5. เป็นสัญญาณที่มีสื่อกลางในการสื่อสาร

15 14.อุปกรณ์ในข้อใดใช้ในการแปลงสัญญาณอนาล็อก เป็นดิจิตอล ในคอมพิวเตอร์
1. Hard Disk 2. Main Board 3. Land Card 4. Modem 5. Sound Card

16 15. Soft Ware ในข้อใดทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
1. Google Chrome 2. Microsoft Office 3. Windows NT 4. Internet Explorer 5. Adobe Illustrator

17 16.ข้อใดต่อไปนี้คือการทำงานของ Procedure ในคอมพิวเตอร์
1. เป็นกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด อย่างถูกต้อง 2. เป็นกระบวนการทำงานของหน่วยในการ ประมวลผล 3. เป็นกระบวนการทำงานของคนในการนำ ข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ 4. เป็นกระบวนการทำงานของหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์ 5. เป็นกระบวนการทำงานของข้อมูลหลังจาก การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

18 17.บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก
1. ผู้บริหารศูนย์ประมวลผลข้อมูล 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบ คอมพิวเตอร์ 5. พนักงานบันทึกข้อมูล

19 18. ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายในแต่ละวันผู้ใดมีส่วนในการรวบรวมข้อมูล
1. ผู้บริหารระดับสูง 2. ผู้จัดการฝ่ายขาย 3. หัวหน้าหน่วย 4. พนักงาน 5. ผู้ปฏิบัติงาน

20 19.สมุดบันทึก การฝาก-ถอนเงิน ธนาคารเป็นประเภทสารสนเทศประเภทใด
1. ระบบประมวลผลรายการประจำวัน 2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร 4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญ 5. ระบบสารสนเทศเพื่อหัวหน้างาน

21 20.ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบสำนักงานออโตเมติก
1. การประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ คอนเฟนเร้น 2. การใช้กระดาษจดรายงานการประชุม 3. การรับประทานอาหารในภัตตาคาร 4. การเข้าสัมภาษณ์คนเข้าทำงาน 5. การใช้เครื่องล้างจานในร้านอาหาร

22 21. ภาษาฟอร์แทน ภาษาโคบอล เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในยุคใด
1. ยุคที่ 1 2. ยุคที่ 2 3. ยุคที่ 3 4. ยุคที่ 4 5. ยุคที่ 5

23 22. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Micro Processer
1. เป็นไมโครชิพที่มีขนาดเล็กสามารถทำงาน ได้หลายหน้าที่ 2. มีหน้าที่ช่วยในการจำ การเก็บข้อมูล 3. ทำหน้าที่ในเป็นตัวกลางในการติดต่อกับผู้ใช้ อุปกรณ์ต่างๆ 4. ทำหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์นำเข้าและ ส่งออก 5. ทำหน้าที่ในทางตรรกะ การเปรียบ การ คำนวณ

24 23. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไมโครคอมพิวเตอร์
1. Desktop Computer 2. Laptop Computer 3. Notebook Computer 4. NetBook Computer 5. Mini Computer

25 24. ข้อใดต่อไปนี้เหมาะกับการทำ แม่ข่ายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
24. ข้อใดต่อไปนี้เหมาะกับการทำ แม่ข่ายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. Micro Computer 2. Mini Computer 3. Laptop Computer 4. Server Computer 5. Netbook Computer

26 25. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
1. ทีวี 2. เตาอบไมโครเวฟ 3. เครื่องพิมพ์ดีด 4. นาฬิกาข้อมือ 5. วีดีโอเกมส์

27 26.อุปกรณ์ในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
1. Speaker 2. Microphones 3. Keyboard 4. Touchscreen 5. Scanner

28 27.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยแสดงผลข้อมูล
1. Printer inkjet 2. Webcam 3. Monitor 4. Projector 5. Speaker

29 28.ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยความจำที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
1. Hard Disk 2. CD 3. Rom 4. Micro Processer 5. Diskette

30 29. อุปกรณ์ในข้อใดไม่ต้องใช้ ดีไวซ์ไดร์เวอร์ (Device Driver)
1. Modem 2. Webcam 3. Hard Disk 4. Printer 5. Scanner

31 30.เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในข้อใดจะทำงานเป็นอันดับแรก
30.เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในข้อใดจะทำงานเป็นอันดับแรก 1. Hard Disk 2. Rom 3. Ram 4. Power Supply 5. CD ROM

32 31. ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการบู๊ทเครื่องที่ถูกต้อง
1. Power Supply>CPU>Post>CMOS>Disk>Ram>OS 2. Power Supply>Post>CPU>CMOS>Disk>Ram>OS 3. Power Supply>Post>CMOS>CPU>Disk>Ram>OS 4. Power Supply>Post>CPU>CMOS>Ram>Disk>OS 5. Power Supply>CPU>Post>Disk>CMOS>Ram>OS

33 32.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการบู๊ทเครื่องแบบ Cold Boot
1. เป็นการบู๊ทเครื่องแบบเย็น 2. เป็นการบู๊ทเครื่องโดยการกดปุ่ม Restart บน ตัวเครื่อง 3. เป็นการบู๊ทเครื่องโดยการกดปุ่ม Power บน ตัวเครื่อง 4. เป็นการบู๊ทเครื่องโดยการเลือก Restart บน โปรแกรม windows 5. เป็นการกดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete บน คีย์บอร์ด

34 33.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การ Worm Boot
1. การกดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete บน คีย์บอร์ด 2. การบู๊ทเครื่องโดยการเลือก Restart บน โปรแกรม Windows 3. การบู๊ทเครื่องโดยการกดปุ่ม Restart บน ตัวเครื่อง 4. การกดปุ่ม Power บนตัวเครื่อง 5. การกดปุ่ม Reset บนตัวเครื่อง

35 34.ระบบปฏิบัติการใดที่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ใช้ GUI ในการสั่งการ
1. Android 2. MAC OS 3. Linux 4. Windows 5. IOS

36 35.ระบบปฏิบัติการใดสามารถตั้งชื่อ ไฟล์ได้เพียง 8 ตัวอักษร
35.ระบบปฏิบัติการใดสามารถตั้งชื่อ ไฟล์ได้เพียง 8 ตัวอักษร 1. Dos 2. Ubuntu 3. Windows Windows NT 5. MAX OS

37 36.ข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อ File ที่เหมาะสมที่สุด
1. Present PRESENT present_ Present present 0 0 1

38 37. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนามสกุล
1. นามสกุลสามารถตั้งได้ 8 ตัวอักษร 2. นามสกุลจะต่อจากชื่อโดยมีเครื่องหมาย (_) คั่น 3. ชื่อไฟล์ไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลก็ได้ 4. นามสกุลเป็นส่วนขยายที่ทำให้รู้ว่าเป็น ไฟล์ประเภทไหน 5. นามสกุลสามารถตั้งต่อกับชื่อได้เลย

39 38. File ในข้อใดเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
1. pic1_bmp 2. pic1.Jpg 3. Pic1_bmp_Jpg 4. PIC1+Jpg 5. pic1.MP3

40 39. ข้อใดต่อไปนี้คือ Root Directory
1. C:\Mydocument 2. F:\ 3. D:\Windows\system 4. C: 5. Mydocument

41 40.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Subdirectory
1. ซับไดเรคทอรี่ประกอบด้วยชื่อและนามสกุล 2. ซับไดเรคทอรี่เป็นที่เก็บแฟ้มข้อมูลและ ไดเรคทอรี่ 3. ซับไดเรคทอรี่จะอยู่ในไดเรคทอรี่ 4. สามารถสร้างซับไดเร็คทอรี่ภายในซับ ไดเรคทอรี่ได้อีก 5. ซับไดเรคทอรี่เป็นไดเรคทอรี่อยู่ในรูท ไดเรคทอรี่

42 41.ข้อใดอธิบายความหมายของ Virtual Memory ได้ถูกต้องที่สุด
1. Virtual Memory เป็นหน่วยความจำที่ใหญ่ ที่สุดบนคอมพิวเตอร์ 2. Virtual Memory คือหน่วยความจำ RAM ใน คอมพิวเตอร์ 3. Virtual Memory เป็นหน่วยความจำเสมือน RAM ที่อยู่ Hard Disk 4. Virtual Memory จะทำการโหลดข้อมูล ทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน 5. Virtual Memory ทำให้ไม่ต้องมี RAM บนเครื่อง คอมพิวเตอร์

43 42.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการทำงานของ Buffer
1. เป็นหน่วยความจำหลักในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เป็นหน่วยความจำเสมือนที่ใช้ในการ ประมวลผล 3. เป็นหน่วยความจำสำรองสำหรับพักข้อมูลที่มี ขนาดใหญ่ 4. หน่วยความจำที่ระบบปฏิบัติการจัดสรรไว้ก่อน ส่งออกไปยังอุปกรณ์แสดงผล 5. เป็นหน่วยความจำเพื่อเตรียมส่งข้อมูลเข้าสู่การ ประมวลผล

44 43.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Device Driver
เป็นโปรแกรมในการนำเข้าและส่งออกข้อมูล (I/O Device) เป็นโปรแกรมที่ให้ระบบปฏิบัติการสั่งกรไปยัง อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นโปรแกรมที่ทำให้หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสั่งงาน ไปยังอุปกรณ์ได้ เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่อ พ่วงได้

45 44. ระบบปฏิบัติการในข้อใดที่ไม่มีความสามารถ Plug & Play
1. Windows Windows Windows Windows XP 5. Windows 7

46 45. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Multi-User
1. เป็นการทำให้ CPU ทำการประมวลผลให้กับผู้ใช้ หลายคนได้ 2. เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำให้คนหลายๆคนเข้าใช้ งานได้พร้อมกัน 3. เป็นระบบหน่วยความจำในเครื่องที่สามารถแบ่ง พื้นที่ให้กับคน หลายๆคนได้ 4. เป็นระบบการประมวลผลที่สามารถประมวลผล โปรแกรมได้พร้อมกัน 5. เป็นระบบที่มี CPU หลายตัว ทำการประมวลผล ให้กับคนหลายคนได้พร้อมกัน

47 46. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งข้อมูลภายนอก
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบ ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลบริษัทรับประกัน ข้อมูลผู้ส่งสินค้า

48 47. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นข้อมูลทีไม่ระบุแหล่งที่มา สามารถตรวจสอบได้

49 48. ข้อใดในข้อใดมีขนาดเล็กที่สุด
Byte Bit Field File Record

50 49. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ แหล่งในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
Hard disk Flash Drive RAM DVD Diskette

51 50. แหล่งเก็บข้อมูลในข้อใดที่ไม่ใช่ โครงสร้างการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม
Hard disk Diskette DVD Magnetic Tape Memory Card

52 51. ข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ที่ควรเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลหลัก
รายการเงิน ฝาก-ถอนในแต่ละวัน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ลูกค้าบัตร เครดิต จำนวนสินค้าคงเหลือ รายการยอดขายสินค้า จำนวนคงเหลือยากในแต่ละวัน

53 52. ข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรเก็บไว้ในแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง
จำนวนสินค้าในคลังสินค้า เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ยอดขายสินค้าของบริษัท รายการ ฝาก – ถอนของธนาคาร รายการยืม – คืน หนังสือใน ห้องสมุด

54 53. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กัน ฐานข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพียงเครื่องเดียวได้ ฐานข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เครือข่ายได้ ฐานข้อมูลคือแฟ้มข้อมูลที่เก็บข้อมูลทุก อย่างอยู่ในแฟ้มเดียวกัน ฐานข้อมูลสามารถใช้บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้

55 54. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการแนวคิดในการใช้ฐานข้อมูล
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยเพียงคน เดียว การค้นหาข้อมูลต้องค้นหาทุก แฟ้มข้อมูล การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลจะเข้าถึงฐานข้อมูลยากขึ้น การพัฒนาระบบแต่ระบบต้องใช้ เวลานาน

56 55. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ DBMS
JAVA MySQL SQL Server Access Oracle

57 56. ข้อใดต่อไปเป็นภาษา Query Language
JAVA C C++ SQL Visual Basic

58 57. ข้อใดเป็นหน้าที่ของ System Analyst
เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดเตรียมข้อมูลเข้าระบบ ผู้ใช้งานระบบ ผู้ซ่อมบำรุง และหาข้อผิดพลาด ของระบบ

59 58. ในการกำหนด Field ของรายรับ ควรกำหนดให้เป็นข้อมูลชนิดใด
Character Numeric Date Time Text

60 59. คำสั่ง DBMS ในข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Insert Delete Sort Change Add

61 60. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (WAN)
เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ผ่านระบบการสื่อสารอื่น ๆ เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากัน 2 เครื่อง เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้า ระบบปฏิบัติการ เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง เข้าสู่ระบบ

62 61. วัตถุประสงค์ในข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับระบบเครือข่าย
เพื่อสะดวกต่อการทำงานร่วมกัน เพื่อแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สามารถแบ่งปันข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน ได้ สามารถทำให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จ เร็วขึ้น สะดวกสบายในการดูแลรักษาระบบ

63 62. Software ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
TCP/IP Sybase IPX/SPX Linux Netware

64 63. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวกลางในการนำข้อมูลที่แตกต่างจากข้ออื่น
Wireless LAN STP (Shielded Twisted-Pair) UTP (Unshielded Twisted-Pair) Coaxial (โคแอกเชียล) Fiber Optic

65 64. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบขนาน
การส่งข้อมูลทีละบิต การส่งข้อมูลครั้งละ 2 บิต การส่งข้อมูลไปบนสายสัญญาณ 2 เส้น การส่งข้อมูลไปเป็นชุด พร้อมกัน ในแต่ละครั้ง การส่งข้อมูลแบบสายสัญญาณ เป็นคู่ขนาดกัน

66 65. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสื่อสารแบบ บรอดแบนด์
Telephone Printer Monitor Cable TV Mobile Phone

67 66. ข้อใดเป็นการสื่อสารข้อมุลระบบ Wired System
Satellite Fiber Optic Wireless LAN Mobile Phone วิทยุสื่อสาร

68 67. อุปกรณ์ในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
HUB Repeater Router Bridge Switch

69 68. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ส่วนประกอบพื้นฐานในระบบ LAN
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เครื่องบริการและสถานีงาน ระบบการเดินสาย ฐานข้อมูล ทรัพยากรที่ใช้งานร่วมกัน

70 69. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ ISP
ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ที่จดทะเบียนเพื่อให้บริการด้าน อินเทอร์เน็ต เป็นหน่วยงานในการเชื่อมต่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ผู้ขอให้บริการอินเทอร์เน็ตกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิช

71 70. อุปกรณ์ในข้อใดที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับผู้ใช้บริการ ISP
HUB MODEM Print Server Wireless LAN Switching

72 71. โปรโตคอลในข้อใดใช้ในการส่งไฟล์
HTTP FTP HTML ISP ISDN

73 72. โปรแกรมในข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในการสร้าง Web Page
Dreamweaver Marcomedia Chome Frontpage GoLive

74 73. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีบนอินเทอร์เน็ต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าวสาร เว็บไซต์ เกมส์ออนไลน์ Print

75 74. สมชายจะสร้าง Web Site ข้องบริษัท
.ac .com .net go.th .edu

76 75. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้ Web Browser
Internet Explores Fire Fox Chrome Line Safari

77 LAN WAN INTERNET INTRANET Wireless LAN
76. ในการเชื่อมโดยคอมพิวเตอร์ของร้าน 7 eleven แต่ละสาขาเข้าด้วยกันควรใช้เครือข่ายใดเหมาะสมที่สุด LAN WAN INTERNET INTRANET Wireless LAN

78 77. ข้อใดต่อไปนี้ คือ Hypertext Markup Language (HTML)
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลทาง หน้าจอ เป็นภาษาในการสร้าง Web Page เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งรวบรวมข้อความ รูปภาพบน อินเทอร์เน็ต เป็นระเบียบวิธีการที่ใช้ติดต่อกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์

79 78. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของ Search Engines
ค้นหาเว็บไซต์ ค้นหาที่อยู่บนเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูลปิดในองค์กร ค้นหาข่าวสารที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ค้นหารูปภาพที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต

80 79. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ การค้นหาโดยใช้ Search Engines
ค้นหาจากคำที่ต้องการ ค้นหาจาก Index ค้นหาโดยใช้คำสำคัญ ค้นหาโดยใช้รูปภาพเปรียบเทียบ การค้นหาโดยใช้คำมากกว่า 1 คำ

81 80. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หมวดหมู่ในการหาด้วย Google
เว็บ รูปภาพ กลุ่มข่าว บุคคล สารบนเว็บ

82 81. ระบบสารสนเทศใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางธนาคาร ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางบุคคล

83 82. ระบบสารสนเทศทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลใดมากที่สุด
พนักงาน คู่แข่ง คู่แข่ง สถาบันทางการเงิน นักลงทุน เจ้าของกิจการ สถาบันทางการเงิน พนักงาน พนักงาน นักลงทุน

84 83. AIS เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในเรื่องใด
ระบบสารสนเทศทางด้านบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการผลิตและ การดำเนินงาน ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร บุคคล

85 84. ระบบสารสนเทศ MIS เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
นักลงทุน ผู้บริหาร พนักงาน นักการตลาด ฝ่ายผลิต

86 85. ข้อมูลในข้อใดเป็นข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงาน
การประมาณค่าใช้จ่าย ยอดขายที่ได้รับ อัตราดอกเบี้ย การวางแผน อัตราแลกเปลี่ยน

87 86. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ E-Business
การนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำ ธุรกิจ การทำธุรกิจโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น สื่อกลาง การทำธุรกิจโดยอาศัยโปรแกรมด้านการจัดการบน คอมพิวเตอร์ การทำธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น ในการทำธุรกิจ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับธุรกิจ ดำเนินกิจการอยู่

88 87. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นกระดานข่าวสารในการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการประชุมระยะไกล เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งสินค้าถึงผู้ซื้อเร็วกว่าปกติ เป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

89 88. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Office Automations
ผู้บริหารสามารถบริหารงานผ่านอุปกรณ์อัตโนมัติมาก ขึ้น การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและประสารงานให้มี ประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีมาให้ในการทำงาน การที่พนักงานสามารถจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยมา ใช้ได้ การนำความรู้ความสามารถของผู้บริหารมาใช้โดย อัตโนมัติ

90 89. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการพัฒนาคอมพิวเตอร์ด้าน AI
Smart Phone Internet Navigator Robot Radio

91 90. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับใน ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารในงาน วางแผนนโยบาย และกลยุทธ์ เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงาน ที่ใดก็ได้ เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้บริหารติดต่อสื่อสาร ได้ง่ายมากขึ้น เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้บริหารติดต่อกับลูกค้า ได้สะดวก เป็นระบบสารสนเทศที่ชวยให้ผู้บริหารวางแผนการ ผลิตได้ดีขึ้น

92 91. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ จากการจดจำเสียง
สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยเสียงได้ การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยเสียงมีความ ปลอดภัย ช่วยให้การทำงานคอมพิวเตอร์มีความฉับไว มากขึ้น ช่วยผู้พิการทางสายตาใช้คอมพิวเตอร์ได้ ช่วยให้คอมพิวเตอร์มีคุณค่าในการทำงานมาก ขึ้น

93 92. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประชุมทางไกล
Fiber optic Teleconference Office Automation Cabel and Satellite High Speed Internet

94 93. ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรควรนำระบบใดมาใช้
ระบบ Internet ระบบ MIS ระบบ CAI ระบบ Teleconference ระบบ Network System

95 94. ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรใช้ระบบใดเข้ามาช่วยเหลือ
MIS CAD CAI CAM GIS

96 95. สมชายซื้อแผ่นเพลง MP3 ที่ตลาดนัดมาฟัง สมชายทำผิดตามข้อใด
Information Privacy Information Accuracy Information Property Data Accessibility ไม่มีความผิด

97 96. ข้อใดเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภท Trojan Horse
การสร้างโปรแกรมเพื่อเจาะรหัสผ่านของผู้อื่น การปลอมแปลงเอกสารเพื่อประโยชน์ของ ตัวเอง การส่งอีเมล์ไปยังเครื่องอื่น ๆ จำนวนมาก การทำลายข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใน คอมพิวเตอร์ การทำให้โปรแกรมมีความผิดพลาดในการ ทำงาน

98 97. วิชิตเขียนโปรแกรมให้ส่ง E-mail โฆษณาไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องวิชิตทำผิดตามข้อใด
Data Didding Trojan Horse Back Doors Logic Bombs Bomb

99 98. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Cracker
ผู้ที่สามารถเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ และทำลายข้อมูลของผู้อื่น ผู้ที่เข้าไปในระบบเพ่อเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ใน เครื่อง ผู้ที่สามารถเข้าไปในระบบแล้วนำข้อมูลต่าง ๆ ของผู้อื่นมาใช้ ผู้ที่เข้าไปในระบบเพื่อส่ง กลับมาหา ตนเอง ผู้ที่สามารถเข้าไปในระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็น ประโยชน์ต่อตนเอง

100 Cracker Hacker Virus computer Programmers Harry Plotter
99. ศิริศักดิ์เจาะเข้า Server เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานราชการ การกระทำของ ศิริศักดิ์ คือข้อใด Cracker Hacker Virus computer Programmers Harry Plotter

101 100. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ Virus Computer
ทำลายข้อมูลใน Hard disk ก่อความรำคาญให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม ทำลายแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ แก้ไข error ของโปรแกรมที่ใช้งาน ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างแนวข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google