งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ ความ ร่วมมือทาง เศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ ความ ร่วมมือทาง เศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยุทธศาสตร์ ความ ร่วมมือทาง เศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)

3 1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ของประเทศ ACMECS 2. สร้างฐานการผลิตชายแดน 3. ย้ายฐานการผลิตทั้งการเกษตรและ อุตสาหกรรม ที่ใช้แรงงาน เข้มข้นไปประเทศ ACMECS ที่มีต้นทุนต่ำ กว่า 4. สร้างงานและลดช่องว่างทางรายได้ ระหว่างประเทศ ACMECS 5. ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย 6. ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด วัตถุประสงค์

4 ผู้นำทั้ง 4 ประเทศได้ให้ความเห็นชอบ 1. ปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration) 2. แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ (ACMECS Plan of Action) การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วย ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทาง เศรษฐกิจระหว่าง กัมพูชา สปป. ลาว สหภาพพม่า และไทย เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม สหภาพพม่า

5 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่าง กัมพูชา สปป. ลาว สหภาพพม่าไทย และเวียดนาม ว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ 7 สาขาความร่วมมือ คือ 1. สาขาอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ( ไทย ) 2. สาขาเกษตร ( สหภาพ พม่า ) 3. สาขาอุตสาหกรรมและพลังงาน ( สหภาพพม่า ) 4. สาขาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค ( สปป. ลาว ) 5. สาขาการท่องเที่ยว ( กัมพูชา ) 6. สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( เวียดนาม ) 7. สาขาสาธารณสุข ( ไทย ) ปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration)

6 โครงการความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ ทั้งโครงการร่วม (Commom Projects) และโครงการ ทวิภาคี (Bilateral Projects) จำนวน 384 โครงการ ประกอบด้วย 1. สาขาอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน 77 โครงการ 2. สาขาการเกษตร 48 โครงการ 3. สาขาอุตสาหกรรมและพลังงาน 70 โครงการ 3. สาขาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค 52 โครงการ 4. การท่องเที่ยว 63 โครงการ 5. สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 40 โครงการ 7. สาขาสาธารณสุข 6 โครงการ 8. เมืองคู่แฝด 28 โครงการ เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ ความสำคัญ จึงได้จัดตั้ง คณะทำงาน ทั้ง 7 สาขา พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และให้ กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสมาชิก ACMECS เป็นผู้ประสานงานหลัก แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ

7 Transport Facilitation among ACMECS member countries on East-West Economic Corridor and Southern Economic Corridor

8 Economic Corridors

9 East-west Corridor Myanmar-Thailand-Lao PDR-Vietnam

10 โครงการ Common Projects ที่เสนอใหม่ ภายใต้ ACMECS 1. โครงการความร่วมมือสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ สมาชิก ACMECS

11 Priority Transport Corridors in the GMS -East-West Economic Corridor (Mawlamyine- MaeSod- Mukdahan- Savannakhet- DongHa- Danang) -Southern Economic Corridor (Bangkok- PhnomPenh- HoChiMinh- VungTau)

12 2. โดรงการจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน Logistics บนเส้นทาง East-West Economic Corridor และ Southern Economic Corridor โครงการ Common Projects ที่เสนอใหม่ ภายใต้ ACMECS

13 Expedite Economic Activities Along Major Corridors Danang (Deep Seaport) Hu e Mukda han Phitsanul ok Mawla myine (Deep seaport ) Yango n (Seapo rt) Bangko k Phnom Penh Ho chi Minh Vungtau (Deep Seaport) Aranyapr athet Ked ah Poipet Savanh- Seno SEZ Myawa ddy Mae Sod Lao Bao SEZ Dansavan h Vietn am Lao PDR Myan mar Thaila nd Camb odia Malay sia Logistic Facilitation

14 โครงการ Common Projects ที่เสนอใหม่ ภายใต้ ACMECS 3. โครงการนำระบบ GPS (Global Positioning System) และระบบ RFID (Radio Frequency Identification Tags System) มาใช้กับระบบการ ขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS โดยรถบรรทุกและรถตู้ Container

15 Location management of cargo and logistics materials by GPS Information of the cargo location on real time basis is effective to understand the bottle necks on the transport and to make traffic planning based on this information. Also, location information of the cargo on a real time basis is effective to service for shipping companies At the same time, investigate the conditions in catching mobile phone waves, and verify the possibility of the practical use of the information providing system of the cargo on real time basis Facto ry Sales office Thai- Laos Bord er custo ms Thai - Viet nam Bord er cust oms Thaila nd Lao PDR Vietn am

16 Application of RFID tags for returnable logistics materials Application of the returnable logistics materials contributes to logistics efficiency. By use of RFID tags, it is possible to simplify tie customs procedures of re-export/import. Here, the actual test will implemented using returnable logistics materials with RFID tags, and the effectiveness of using RFID tags will be verified for customs procedures.


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ ความ ร่วมมือทาง เศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google