งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)

2 วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศACMECS
2. สร้างฐานการผลิตชายแดน 3. ย้ายฐานการผลิตทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ใช้แรงงาน เข้มข้นไปประเทศACMECSที่มีต้นทุนต่ำกว่า 4. สร้างงานและลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างประเทศACMECS 5. ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย 6. ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

3 การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และไทย เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ณ เมืองพุกาม สหภาพพม่า ผู้นำทั้ง 4 ประเทศได้ให้ความเห็นชอบ 1. ปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration) 2. แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECS Plan of Action)

4 ปฏิญญาพุกาม (BAGAN Declaration)
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่าไทย และเวียดนาม ว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 7 สาขาความร่วมมือ คือ 1. สาขาอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (ไทย) 2. สาขาเกษตร (สหภาพพม่า) 3. สาขาอุตสาหกรรมและพลังงาน (สหภาพพม่า) 4. สาขาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค (สปป.ลาว) 5. สาขาการท่องเที่ยว (กัมพูชา) 6. สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เวียดนาม) 7. สาขาสาธารณสุข (ไทย)

5 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โครงการความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ ทั้งโครงการร่วม (Commom Projects)และโครงการ ทวิภาคี (Bilateral Projects) จำนวน 384 โครงการ ประกอบด้วย 1. สาขาอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โครงการ 2. สาขาการเกษตร โครงการ 3. สาขาอุตสาหกรรมและพลังงาน โครงการ 3. สาขาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค โครงการ 4. การท่องเที่ยว โครงการ 5. สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการ 7. สาขาสาธารณสุข โครงการ 8. เมืองคู่แฝด โครงการ เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามลำดับความสำคัญ จึงได้จัดตั้ง คณะทำงาน ทั้ง 7สาขา พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และให้กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสมาชิก ACMECS เป็นผู้ประสานงานหลัก

6 Transport Facilitation among ACMECS member countries on East-West Economic Corridor and Southern Economic Corridor

7 Economic Corridors

8 East-west Corridor Myanmar-Thailand-Lao PDR-Vietnam

9 โครงการ Common Projectsที่เสนอใหม่ ภายใต้ ACMECS

10 Priority Transport Corridors in the GMS
-East-West Economic Corridor (Mawlamyine-MaeSod- Mukdahan-Savannakhet- DongHa-Danang) -Southern Economic Corridor (Bangkok-PhnomPenh- HoChiMinh-VungTau)

11 โครงการ Common Projectsที่เสนอใหม่ ภายใต้ ACMECS
2.โดรงการจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน Logistics บนเส้นทาง East-West Economic Corridor และ Southern Economic Corridor

12 Expedite Economic Activities Along Major Corridors
Myanmar Lao PDR Vietnam Yangon (Seaport) Mukdahan Savanh-Seno SEZ Myawaddy Mae Sod Dansavanh Lao Bao SEZ Phitsanulok Hue Danang (Deep Seaport) Mawlamyine (Deep seaport) Logistic Facilitation Thailand Logistic Facilitation Aranyaprathet Poipet Bangkok Phnom Penh Ho chi Minh Logistic Facilitation Cambodia Kedah Vungtau (Deep Seaport) Malaysia

13 โครงการ Common Projectsที่เสนอใหม่ ภายใต้ ACMECS
3.โครงการนำระบบ GPS (Global Positioning System) และระบบ RFID (Radio Frequency Identification Tags System)มาใช้กับระบบการ ขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS โดยรถบรรทุกและรถตู้ Container

14 Location management of cargo and logistics materials by GPS
Information of the cargo location on real time basis is effective to understand the bottle necks on the transport and to make traffic planning based on this information. Also, location information of the cargo on a real time basis is effective to service for shipping companies At the same time, investigate the conditions in catching mobile phone waves, and verify the possibility of the practical use of the information providing system of the cargo on real time basis Thai-Vietnam Border customs Factory Sales office Factory Sales office Thai-Laos Border customs Thailand Lao PDR Vietnam

15 Application of RFID tags for returnable logistics materials
Application of the returnable logistics materials contributes to logistics efficiency. By use of RFID tags, it is possible to simplify tie customs procedures of re-export/import. Here, the actual test will implemented using returnable logistics materials with RFID tags, and the effectiveness of using RFID tags will be verified for customs procedures.


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google