งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน 1. โครงการทางหลวงพิเศษสาย 81 ( บางใหญ่ – บ้านโป่ง ) ควรมี การเร่งดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางสายหลักที่จะมายัง จังหวัด กาญจนบุรีมีน้อย มีความไม่สะดวก ล่าช้า 2. โครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทาง ในกลุ่มอนุภาคมีน้อย และ ช่องทางจราจรคับแคบ 3. เส้นทางไปสังขละบุรีมีปัญหาเรื่องความลาดชันมาก อาจจะลงทุน ขุดอุโมงค์หรือสร้างสะพานข้ามหุบเขา เพื่อรองรับกับการเดินทาง และขนส่งระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 4. ควรก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลูกแกและสะพานข้ามแยก เนื่องจาก ปัญหาการจราจรติดขัด และมลภาวะจากรถบรรทุกขนาดใหญ่

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน 5. เส้นทางไปทวาย ในส่วนของจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ขาด ความชัดเจน อาจจะซ้ำซ้อนกัน 6. ควรพิจารณาด้านการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำแม่กลอง ให้สามารถ ขนส่งทางน้ำมายัง จ. ราชบุรีได้ เพื่อให้เกิดการขนส่งเชื่อมโยงกับ เส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังชายแดน ในเขตกาญจนบุรีและราชบุรี 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ มี ศักยภาพในการรองรับกับการเจริญเติบโตของเมืองได้อีกมาก 8. การกำจัดขยะ ควรให้ อบจ. เป็นผู้ดำเนินงาน เนื่องจากต้องลงทุน สูง โดยการร่วมลงทุนและการรวบรวมขยะ ควรเป็นการร่วมมือกัน ในพื้นที่กลุ่มอนุภาค

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน 9. ในการลงทุนด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ควรคำนึงถึง ความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินด้วย ซึ่งควรติดตั้งระบบ CCTV ระบบไฟส่องสว่าง วิศวกรรมจราจร ไว้ในงบประมาณด้วย


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google