งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการทางหลวงพิเศษสาย 81 (บางใหญ่ – บ้านโป่ง) ควรมีการเร่งดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางสายหลักที่จะมายังจังหวัด กาญจนบุรีมีน้อย มีความไม่สะดวก ล่าช้า โครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทาง ในกลุ่มอนุภาคมีน้อย และช่องทางจราจรคับแคบ เส้นทางไปสังขละบุรีมีปัญหาเรื่องความลาดชันมาก อาจจะลงทุนขุดอุโมงค์หรือสร้างสะพานข้ามหุบเขา เพื่อรองรับกับการเดินทางและขนส่งระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลูกแกและสะพานข้ามแยก เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด และมลภาวะจากรถบรรทุกขนาดใหญ่

2 ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางไปทวาย ในส่วนของจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ขาดความชัดเจน อาจจะซ้ำซ้อนกัน ควรพิจารณาด้านการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำแม่กลอง ให้สามารถขนส่งทางน้ำมายัง จ.ราชบุรีได้ เพื่อให้เกิดการขนส่งเชื่อมโยงกับเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังชายแดน ในเขตกาญจนบุรีและราชบุรี ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ มีศักยภาพในการรองรับกับการเจริญเติบโตของเมืองได้อีกมาก การกำจัดขยะ ควรให้ อบจ.เป็นผู้ดำเนินงาน เนื่องจากต้องลงทุนสูง โดยการร่วมลงทุนและการรวบรวมขยะ ควรเป็นการร่วมมือกันในพื้นที่กลุ่มอนุภาค

3 ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน
ในการลงทุนด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ควรคำนึงถึงความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินด้วย ซึ่งควรติดตั้งระบบ CCTV ระบบไฟส่องสว่าง วิศวกรรมจราจร ไว้ในงบประมาณด้วย


ดาวน์โหลด ppt ด้านคมนาคม/โครงสร้างพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google