งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เอกสารหมายเลข 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor)” 29 – 30 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

2 วัตถุประสงค์ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EWEC กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูต ในการสนับสนุนและส่งเสริมเส้นทาง EWEC ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

3 ประเด็นนำเสนอ ทบทวน ภาพรวมของ East West Economic Corridor: EWEC
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และ Value Chain ยุทธศาสตร์ EWEC และโครงการสำคัญ

4 ทบทวน ก่อนจะมาเป็น EWEC (1) (3) (2)
การประชุมทูต CEO-ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO 16-17 ก.ค จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ 21-22 ธ.ค จ.ขอนแก่น ภาคอีสาน (3) (2) สำรวจเส้นทาง/ภาคสนาม 1-3 เม.ย Road show ที่เวียดนาม 28-29 ต.ค สำรวจศักยภาพ EWEC เส้นทางแม่สอด จ.ตาก 28 ธ.ค ประชุมความร่วมมือการค้า การลงทุน จ.มุกดาหาร 2-5 มิถุนายน 2549 Road show ประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน EWEC 3 ครั้ง 8 ก.ย จ.ขอนแก่น 18 ต.ค กรุงเทพฯ 8 มิ.ย จ.ขอนแก่น ก่อนจะมาเป็น EWEC การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 29-30 มิ.ย ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

5 จีน พม่า ลาว เวียดนาม ภาพรวมของ EWEC ไทย กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์
เอกสารหมายเลข 3 พม่า ลาว EWEC เวียดนาม ภาพรวมของ EWEC เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก-มหาสมุทรอินเดีย การไหลเวียน ทุน สินค้า-บริการ ประชากร ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ ไทย กัมพูชา ช่องแคบมะละกา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ช่องแคบซุนด้า ช่องแคบลอมบ็อค แหล่งที่มาของข้อมูล :

6 (แม่สอด จ.ตาก – จ.มุกดาหาร)
ภาพรวม EWEC พม่า North South Corridor ระยะทาง 777 กม. (แม่สอด จ.ตาก – จ.มุกดาหาร) เวียดนาม เวียงจันทน์ ลาว เมียววะดี-แม่สอด East West Corridor มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประเทศไทย กัมพูชา Southern Corridor

7 พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา
ความเชื่อมโยงระหว่างเส้นทาง EWEC กับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้น พม่า กลุ่มที่ 6.1 (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย) 1. เกษตร/ 2. การค้า การลงทุน กลุ่มที่ 6.2 (สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) 1. ค้าชายแดน 2. ท่องเที่ยว กลุ่มที่ 2.1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) 1.ศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อม East West Corridor 2. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม นิเวศน์ กลุ่มที่ 6.3 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม) 1. ข้าวหอมมะลิ/ 2. Logistics ลาว การค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ (5 กลุ่ม) เวียดนาม การท่องเที่ยว (4 กลุ่ม) กัมพูชา การเกษตร (3 กลุ่ม) กลุ่มที่ 7.1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 1. ท่องเที่ยว/ 2.ไหม การพัฒนา อุตสาหกรรม (2 กลุ่ม) กลุ่มที่ 7.2 (ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 1. ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยวเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน/ 2. ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ

8 มติ ครม.สัญจรที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดกาฬสินธุ์ (4 ต.ค. 48) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 6.2 (สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) การร่วมมือการผลิตสินค้า ประเทศเพื่อนบ้าน การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการพักและกระจายสินค้า เส้นทางรถไฟ จังหวัดเลย (10 ม.ค. 49) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 6.1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) Contract farming สินค้าเกษตร 10 รายการ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ละหุ่ง มันฝรั่ง ข้าวโพดหวาน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยูคาลิปตัส ถั่วลิสง ลูกเดือย และถั่วเขียวผิวมัน การค้า / การท่องเที่ยว

9 มติ ครม.สัญจรที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดสุโขทัย (19 ธ.ค. 48) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 2.2 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) Logistics เพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีและฐานความรู้ (Value Chain) พัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ (7 ก.พ. 49) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 1.1 (กลุ่มล้านนา) เขตเศรษฐกิจชายแดน เพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยี อุตสาหกรรมสะอาด

10 ความไว้เนื้อเชื่อใจ และสานประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
(Trust & Win-Win) ประเด็น กรอบยุทธศาสตร์ EWEC Community ชุมชน Competitiveness ขีดความสามารถ การค้า-การลงทุน การท่องเที่ยว-การบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Connection เชื่อมโยง

11 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวเส้นทาง EWEC พม่า เวียดนาม North South Corridor ค้าชายแดน ยางพารา ลาว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ น้ำตาล โลจิสติกส์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ น้ำตาล แป้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ โลจิสติกส์ East West Corridor ข้าวหอมมะลิ สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ น้ำตาล ค้าชายแดน แป้ง ประเทศไทย ยางพารา กัมพูชา Southern Corridor

12 การพัฒนาแหล่งพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน โอกาสการพัฒนา Contract Farming พืชน้ำมัน เกษตรอินทรีย์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม แปรรูป ห้องเย็น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแหล่งพลังงาน

13 ศักยภาพทางการท่องเที่ยว และบริการ ตามแนวเส้นทาง EWEC
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศักยภาพทางการท่องเที่ยว และบริการ ตามแนวเส้นทาง EWEC พม่า เวียดนาม ท่องเที่ยวประวัติ ศาสตร์ North South Corridor ลาว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ (มรดกโลก) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยวประวัติ ศาสตร์ (มรดกโลก) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ East West Corridor ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเทศไทย กัมพูชา Southern Corridor

14 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โอกาสการพัฒนา
Cluster บุคลากรการท่องเที่ยว ที่พัก / โรงแรม จุดแวะพัก / ศูนย์ประชุม รถนำเที่ยว / เช่า ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ร้านค้า / ของที่ระลึก

15 พม่า ลาว ประเทศไทย กัมพูชา

16 แผนที่ยุทธศาสตร์ EWEC
วิสัยทัศน์: เส้นทางเชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ บนพื้นฐานแห่งมิตรไมตรี ประเด็นยุทธศาสตร์: การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณค่า: เพื่อสร้างคุณค่าความไว้เนื้อเชื่อใจ และสานประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ประสิทธิผล ความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพ กิจกรรมและมูลค่าการค้าการลงทุนสูงขึ้น กิจกรรมและมูลค่าธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สัมพันธไมตรีเพิ่มขึ้น ความเข้าใจและความพึงพอใจจากภาคส่วนต่างๆ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนเส้นทาง EWEC ประสิทธิภาพ เสริมสร้างจุดแวะพัก ศูนย์กระจายสินค้า และบริการบนเส้นทาง EWEC กระจายจุดเชื่อมโยงบริการทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ระบบบริการธุรกิจ แบบครบวงจร การเรียนรู้ และพัฒนา เสริมสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามแผน ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ของทุกภาคส่วน การประสานยุทธศาสตร์และเป้าหมายการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงระหว่าง Function กับจังหวัดอย่างสอดคล้องกัน

17 Value Chain: EWEC E mpowerment W ealth E quity C ollaboration
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ความไว้เนื้อเชื่อใจ E mpowerment W ealth E quity C ollaboration การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร/ ผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริม ความสัมพันธ์ การพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ การ ท่อง เที่ยว การค้า- การ ลงทุน มูลค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจ

18 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การเมือง ความมั่นคง ยาเสพติด / อาชญากรรม แรงงาน / ค้ามนุษย์ โรคระบาด ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

19 ยุทธศาสตร์ EWEC (Blue Ocean Strategy) ยุทธศาสตร์ EWEC
สรุปข้อเสนอ ยุทธศาสตร์ EWEC (Blue Ocean Strategy) กฎ ระเบียบ พิธีการ อุปสรรคการค้า การลงทุน การลด ยุทธศาสตร์ EWEC การสร้างสรรค์ การขจัด กิจกรรมที่เกิดความ ไม่ไว้วางใจ ทัศนคติ ความรู้สึก กิจกรรมภาคประชาชน วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนสัมพันธไมตรี การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์-ทุนสังคม กิจกรรมร่วมของทุกประเทศ การเพิ่ม

20 โครงการสำคัญ “ตัวอย่าง” ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด-ภาค ระดับประเทศ
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคู่แฝดให้ต่อเนื่อง ภาคประชาชน ภาคราชการ–ธุรกิจเอกชน ระดับกลุ่มจังหวัด-ภาค การส่งเสริมกิจกรรม Road Show ร่วมกัน การพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระดับประเทศ กำหนดนโยบาย EWEC และการพัฒนาพื้นที่/อุตสาหกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน มีคณะกรรมการการบริหาร และระบบสนับสนุนที่ดี

21 East West Economic Corridor
“เส้นทางแห่งมิตรภาพ”

22 สนใจเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่
ขอบคุณ สนใจเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่

23 การอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ
ประเด็น การอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ ประเด็น / นโยบายทั่วไป (30 นาที) ประเด็น / นโยบายด้านการค้า การลงทุน (30 นาที) ประเด็น / นโยบายด้านการท่องเที่ยว (30 นาที) ประเด็น/นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (30 นาที) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google