งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน การค้า การลงทุน และการ ท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทาง เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนว ตะวันออก-ตะวันตก (East West.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน การค้า การลงทุน และการ ท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทาง เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนว ตะวันออก-ตะวันตก (East West."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน การค้า การลงทุน และการ ท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทาง เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนว ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor)” 29 – 30 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

2 วัตถุประสงค์ 1.ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EWEC 2.กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูต ในการ สนับสนุนและส่งเสริมเส้นทาง EWEC ให้เห็นผล เป็นรูปธรรม

3 ประเด็นนำเสนอ 1.ทบทวน 2.ภาพรวมของ East West Economic Corridor: EWEC 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน 4.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6.แผนที่ยุทธศาสตร์ และ Value Chain 7.ยุทธศาสตร์ EWEC และโครงการสำคัญ

4 ประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน EWEC 3 ครั้ง 1.8 ก.ย. 2548 จ.ขอนแก่น 2.18 ต.ค. 2548 กรุงเทพฯ 3.8 มิ.ย. 2549 จ.ขอนแก่น สำรวจเส้นทาง/ภาคสนาม 1.1-3 เม.ย. 2548 Road show ที่เวียดนาม 2.28-29 ต.ค. 2548 สำรวจศักยภาพ EWEC เส้นทางแม่สอด จ.ตาก 3.28 ธ.ค. 2548 ประชุมความร่วมมือ การค้า การลงทุน จ.มุกดาหาร 4.2-5 มิถุนายน 2549 Road show ที่เวียดนาม ก่อนจะมาเป็น EWEC การประชุมทูต CEO-ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO 1.16-17 ก.ค. 2547 จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ 2.21-22 ธ.ค. 2547 จ.ขอนแก่น ภาคอีสาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 29-30 มิ.ย. 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ทบทวน (1) (2) (3)

5 แหล่งที่มาของข้อมูล : www.thai-canal.com พม่า ช่องแคบลอมบ็อค ช่องแคบซุนด้า ช่องแคบมะละกา EWEC ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ภาพรวมของ EWEC ภาพรวมของ EWEC 1.เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก- มหาสมุทรอินเดีย 2.การไหลเวียน ทุนทุน สินค้า-บริการสินค้า-บริการ ประชากรประชากร ข้อมูลสารสนเทศ และ ความรู้ข้อมูลสารสนเทศ และ ความรู้

6 North South Corridor ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ภาพรวม EWEC ระยะทาง 777 กม. (แม่สอด จ.ตาก – จ.มุกดาหาร) เมียววะดี-แม่สอด มุกดาหาร-สะหวันนะเขต Southern Corridor East West Corridor เวียงจันทน์

7 ความเชื่อมโยงระหว่างเส้นทาง EWEC กับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้น กลุ่มที่ 2.1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) 1.ศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อม East West Corridor 2. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม นิเวศน์ กลุ่มที่ 6.1 (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย) 1. เกษตร/ 2. การค้า การลงทุน กลุ่มที่ 6.2 (สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) 1. ค้าชายแดน 2. ท่องเที่ยว กลุ่มที่ 6.3 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม) 1. ข้าวหอมมะลิ/ 2. Logistics กลุ่มที่ 7.2 (ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 1. ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน/ 2. ข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มที่ 7.1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 1. ท่องเที่ยว/ 2.ไหม การท่องเที่ยว (4 กลุ่ม) การเกษตร (3 กลุ่ม) การพัฒนา อุตสาหกรรม (2 กลุ่ม) การค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ (5 กลุ่ม) พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว

8 มติ ครม.สัญจรที่เกี่ยวข้อง จังหวัดกาฬสินธุ์ (4 ต.ค. 48) การร่วมมือการผลิตสินค้า ประเทศเพื่อนบ้าน การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการพักและกระจายสินค้า เส้นทางรถไฟ จังหวัดเลย (10 ม.ค. 49) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 6.1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) Contract farming สินค้าเกษตร 10 รายการ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ละหุ่ง มันฝรั่ง ข้าวโพดหวาน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยูคาลิปตัส ถั่วลิสง ลูกเดือย และถั่วเขียวผิวมัน การค้า / การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 6.2 (สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร)

9 มติ ครม.สัญจรที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงใหม่ (7 ก.พ. 49) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 1.1 (กลุ่มล้านนา) เขตเศรษฐกิจชายแดน  เพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยี  อุตสาหกรรมสะอาด จังหวัดสุโขทัย (19 ธ.ค. 48) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 2.2 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) Logistics เพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยี และฐานความรู้ (Value Chain) พัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

10 การค้า - การลงทุน การค้า - การลงทุน การท่องเที่ยว-การบริการการท่องเที่ยว-การบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น กรอบยุทธศาสตร์ EWEC Connection เชื่อมโยง Communityชุมชน Competitiveness ขีดความสามารถ

11 เขต เศรษฐกิจ พิเศษ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ค้าชายแดน น้ำตาล แป้ง โลจิสติกส์ ค้าชายแดน ยางพารา ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอ ศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวเส้นทาง EWEC North South Corridor East West Corridor Southern Corridor ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า น้ำตาล โลจิสติกส์ แป้ง ข้าวหอมมะลิ

12 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน โอกาสการพัฒนา Contract Farming - พืชน้ำมัน - เกษตรอินทรีย์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม -แปรรูป ห้องเย็น -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแหล่งพลังงาน

13 North South Corridor East West Corridor Southern Corridor ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ท่องเที่ยว ประวัติ ศาสตร์ ( มรดกโลก ) ท่องเที่ยว ประวัติ ศาสตร์ ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ( มรดกโลก ) ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ศักยภาพทางการท่องเที่ยว และบริการ ตามแนวเส้นทาง EWEC

14 Cluster บุคลากรการท่องเที่ยว ที่พัก / โรงแรม จุดแวะพัก / ศูนย์ประชุม รถนำเที่ยว / เช่า ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ร้านค้า / ของที่ระลึก เส้นทางธรรม เส้นทาง ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ เส้นทาง มรดกโลก เส้นทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โอกาสการพัฒนา

15 ศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวเส้นทาง EWEC โอกาส การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคประชาชน เวียดนาม ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า

16 การเรียนรู้ และพัฒนา เสริมสร้างทีมงานเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามแผน ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ของทุกภาคส่วน การประสานยุทธศาสตร์และ เป้าหมายการทำงานร่วมกันที่ เชื่อมโยงระหว่าง Function กับ จังหวัดอย่างสอดคล้องกัน ประสิทธิภาพ เสริมสร้างจุดแวะพัก ศูนย์กระจาย สินค้า และบริการบนเส้นทาง EWEC กระจายจุดเชื่อมโยงบริการทางการ ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้อย่าง หลากหลายรูปแบบ ระบบบริการธุรกิจ แบบครบวงจร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนเส้นทาง EWEC คุณภาพ กิจกรรมและมูลค่าการค้า การลงทุนสูงขึ้น ความเข้าใจและความพึงพอใจจากภาคส่วนต่างๆ กิจกรรมและมูลค่าธุรกิจการ บริการและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น วิสัยทัศน์: เส้นทางเชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ บนพื้นฐานแห่งมิตรไมตรี ประเด็นยุทธศาสตร์: การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณค่า: เพื่อสร้างคุณค่าความไว้เนื้อเชื่อใจ และสานประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน สัมพันธไมตรีเพิ่มขึ้น แผนที่ยุทธศาสตร์ EWEC

17 E mpowerment W ealth E quity C ollaboration มูลค่าทางเศรษฐกิจ การค้า- การ ลงทุน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงกฎ ระเบียบ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร/ ผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริม ความสัมพันธ์ การ ท่อง เที่ยว การ พัฒนา ทรัพยา กร มนุษย์ Value Chain: EWEC ความไว้เนื้อเชื่อใจ มูลค่าทางเศรษฐกิจ

18 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การเมือง ความมั่นคง ยาเสพติด / อาชญากรรม แรงงาน / ค้ามนุษย์ โรคระบาด ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

19 สรุปข้อเสนอ ยุทธศาสตร์ EWEC (Blue Ocean Strategy) การลด การเพิ่ม การสร้างสรรค์ การขจัด กฎ ระเบียบ พิธีการ อุปสรรคการค้า การลงทุน กิจกรรมที่เกิดความ ไม่ไว้วางใจ ทัศนคติ ความรู้สึก กิจกรรมภาคประชาชน วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนสัมพันธไมตรี การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์-ทุนสังคม กิจกรรมร่วมของทุกประเทศ ยุทธศาสตร์EWEC

20 โครงการสำคัญ ระดับจังหวัด –การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคู่แฝดให้ต่อเนื่อง ภาคประชาชน ภาคราชการ–ธุรกิจเอกชน ระดับกลุ่มจังหวัด-ภาค –การส่งเสริมกิจกรรม Road Show ร่วมกัน –การพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระดับประเทศ –กำหนดนโยบาย EWEC และการพัฒนาพื้นที่/อุตสาหกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน –มีคณะกรรมการการบริหาร และระบบสนับสนุนที่ดี “ตัวอย่าง”

21 East West Economic Corridor “เส้นทางแห่งมิตรภาพ”

22 ขอบคุณ สนใจเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nedsi.kku.ac.th

23 ประเด็น การอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ ประเด็น / นโยบายทั่วไป (30 นาที) ประเด็น / นโยบายด้านการค้า การลงทุน (30 นาที) ประเด็น / นโยบายด้านการท่องเที่ยว (30 นาที) ประเด็น/นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (30 นาที) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน การค้า การลงทุน และการ ท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทาง เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนว ตะวันออก-ตะวันตก (East West.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google