งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 ขอบเขตการบรรยาย  โรงแรม ? โรงแรม  การขออนุญาต ? การขออนุญาต ? การขออนุญาต ?  การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ?  การแจ้งผู้จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 ขอบเขตการบรรยาย  โรงแรม ? โรงแรม  การขออนุญาต ? การขออนุญาต ? การขออนุญาต ?  การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ?  การแจ้งผู้จัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 3 ขอบเขตการบรรยาย  โรงแรม ? โรงแรม  การขออนุญาต ? การขออนุญาต ? การขออนุญาต ?  การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ?  การแจ้งผู้จัดการ ? การแจ้งผู้จัดการ ? การแจ้งผู้จัดการ ?  หน้าที่ผู้รับอนุญาตและผู้จัดการ ? หน้าที่ผู้รับอนุญาตและผู้จัดการ ? หน้าที่ผู้รับอนุญาตและผู้จัดการ ?  หน้าที่ผู้จัดการโดยเฉพาะ ? หน้าที่ผู้จัดการโดยเฉพาะ ? หน้าที่ผู้จัดการโดยเฉพาะ ?  การจัดทำทะเบียนผู้พัก ? การจัดทำทะเบียนผู้พัก  พนักงานเจ้าหน้าที่ ? พนักงานเจ้าหน้าที่ ? พนักงานเจ้าหน้าที่ ?  การตรวจโรงแรม ? การตรวจโรงแรม ? การตรวจโรงแรม ?  การพักใช้ใบอนุญาต ? การพักใช้ใบอนุญาต ? การพักใช้ใบอนุญาต ?  การเพิกถอนใบอนุญาต ? การเพิกถอนใบอนุญาต  การอุทธรณ์ ? การอุทธรณ์ ? การอุทธรณ์ ?  บทกำหนดโทษ บทกำหนดโทษ  บทเฉพาะกาล ? บทเฉพาะกาล ? บทเฉพาะกาล ? ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ค่าธรรมเนียม

4 4 สรุปสาระสำคัญสรุปสาระสำคัญ 1) มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่12 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป) 2) ยกเลิก พ.ร.บ.โรงแรม พุทธศักราช 2478

5 5 3) ปรับปรุงนิยามของคำว่า โรงแรม ให้ชัดเจนและ สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 3) ปรับปรุงนิยามของคำว่า โรงแรม ให้ชัดเจนและ สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 4) กำหนดให้มี คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับ ธุรกิจโรงแรม 4) กำหนดให้มี คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับ ธุรกิจโรงแรม 5) กำหนดประเภทโรงแรมและหลักเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกับ สถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอำนวย ความสะดวกและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ หรือ การห้ามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรม

6 6 6) กำหนดเขตท้องที่ที่ห้ามออกใบอนุญาตระกอบธุรกิจโรงแรม 7) ปรับปรุงระบบการยื่นคำขอและการพิจารณาออกใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในลักษณะ ONE STOP SERVICE 8) เปลี่ยนอายุใบอนุญาตจากเดิมสิ้นอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคมเป็น ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

7 7 9) กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และ คุณสมบัติผู้จัดการโรงแรม 10) กำหนดบทกำหนดโทษ โดยกำหนดให้มีโทษ ปรับทางปกครอง และโทษอาญา 10) กำหนดบทกำหนดโทษ โดยกำหนดให้มีโทษ ปรับทางปกครอง และโทษอาญา

8 8 11) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อัตราสูงสุด ฉบับละ 50,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมรายปีๆละ 80 บาทต่อห้อง 11) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อัตราสูงสุด ฉบับละ 50,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมรายปีๆละ 80 บาทต่อห้อง ****** ******

9 9 นิยามศัพท์ หมวด 1 คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม หมวด 2 การประกอบธุรกิจโรงแรม หมวด 3 การบริหารจัดการโรงแรม หมวด 4 การควบคุมและการอุทธรณ์ หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด 6 บทกำหนดโทษ ( ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 โทษทางปกครอง และส่วนที่ 3 โทษอาญา ) บทเฉพาะกาล ( 65 มาตรา ) ( 65 มาตรา ) พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ.2547

10 10 โรงแรม ?

11 11  บ้านพักอุทยานแห่งชาติ  บ้านพักสวัสดิการข้าราชการ ทหาร/พลเรือน/รัฐวิสาหกิจ  บ้านพักสหกรณ์ออมทรัพย์  บ้านเช่ารายวัน/สัปดาห์/เดือน  บ้านพักเยาวชน Y.m.c.a  โรงแรมตามสถานศึกษา  แพพัก  ที่พักในยานพาหนะ เรือสำราญ รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ

12 12                   

13 13 คำนิยามศัพท์

14 “ โรงแรม ” หมายความว่า สถานที่พัก ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการ ที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน ( มาตรา 4)

15 15 องค์ประกอบ “ โรงแรม ” 1. สถานที่พัก 2. มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ 3. ให้บริการที่พักชั่วคราว 4. สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด 5. โดยมีค่าตอบแทน

16 16 1) สถานที่พักของหน่วยงานรัฐ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 2) สถานที่พักที่คิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

17 17 ตารางเปรียบเทียบ

18 18 มาตรา 6-12

19 19 คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม

20 20 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 13 ( กำหนดประเภทโรงแรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม การห้ามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรม ) 2) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใด เป็นเขตงดออกใบอนุญาตตามมาตรา 14 3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน 4) เสนอแผนและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจ รร.

21 21 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหรือประกาศ กระทรวง 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายให้อำนาจตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 7) ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการโรงแรม ( ม.33(2)) 8) ประกาศกำหนดเหตุปฏิเสธการเข้าพักโรงแรมของผู้จัดการ ( ม.39(4))

22 22 มาตรา 13-29

23 การขออนุญาตประอบธุรกิจโรงแรม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

24 24 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ( ม.59) มาตรา 15

25 25 นายทะเบียนโรงแรม ?

26 นายทะเบียนโรงแรม กทม. ( อธิบดีกรมการปกครอง ) จังหวัดอื่น จังหวัดอื่น ( ผู้ว่าราชการจังหวัด )

27 27 การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ยื่นคำขอ ตามแบบ ร. ร.1 ยื่นคำขอ ตามแบบ ร. ร.1 อำเภอ ศูนย์บริการ ปชช. อำเภอ ศูนย์บริการ ปชช. คณะกรรมการกลั่นกรอง นายทะเบียน ไม่อนุญาตแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ 1. เหตุผล 2. สิทธิอุทธรณ์ อนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ และชำระค่าธรรมเนียม ผู้ขออนุญาต อาคาร / สถานที่ อาคาร / สถานที่ ตรวจสอบ

28 ผู้ขออนุญาต นาย ทะเบียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ รร. และคำขออนุญาตตาม กม. อื่น และคำขออนุญาตตาม กม. อื่น 2. คุณสมบัติตาม ม.16 3. หลักฐานครบตามเงื่อนไข ที่ประกาศกระทรวงกำหนด ( ม.15) ที่ประกาศกระทรวงกำหนด ( ม.15) 1. ตรวจตามหลักเกณฑ์ที่ กม. กำหนด 2. หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้ขออนุญาแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด 3. แจ้งนายทะเบียนทราบ 4. กรณีถูกต้องหรือแก้ไขเรียบร้อยให้แจ้งนายทะเบียนโดยไม่ชักช้า 1. ตรวจภายคำขอภายใน 5 วัน 2. หากไม่ถูกต้องแจ้งให้แก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. กรณีถูกต้องส่งให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบตรวจสอบ 4. ตรวจสถานที่ 5. อนุญาต / ไม่อนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ง การขอใบอนุญาตใหม่

29 29 1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 2) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ 5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

30 30 6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดใน ความผิดเกี่ยวกับ เพศ / ยาเสพติด / ค้าหญิงและเด็ก / ค้าประเวณี เพศ / ยาเสพติด / ค้าหญิงและเด็ก / ค้าประเวณี 7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 8) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอน ใบอนุญาต โดยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาได้ล่วงพ้น มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

31 กฎกระทรวงกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2551

32 สถานที่พักที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นโรงแรม  มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง  ผู้พักไม่เกิน 20 คน  มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม  แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่กำหนด

33 ประเภทโรงแรม  โรงแรมประเภท 1 * ห้องพัก  โรงแรมประเภท 2 * ห้องพัก * ห้องอาหาร /สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร

34 ประเภทโรงแรม (ต่อ)  โรงแรมประเภท 3 * ห้องพัก * ห้องอาหาร /สถานที่บริการอาหาร / สถานที่ประกอบอาหาร * สถานบริการ หรือห้องประชุม สัมมนา

35 ประเภทโรงแรม (ต่อ) โรงแรมประเภท 4 * ห้องพัก * ห้องอาหาร /สถานที่บริการอาหาร /สถานที่ประกอบ อาหาร * สถานบริการ * ห้องประชุม สัมมนา โรงแรมประเภท 4 * ห้องพัก * ห้องอาหาร /สถานที่บริการอาหาร /สถานที่ประกอบ อาหาร * สถานบริการ * ห้องประชุม สัมมนา

36 1. กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง อาคาร / สถานที่ตั้ง 2. สถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และคมนาคมสะดวก 2. ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย ก. ในเขตควบคุมอาคาร ต้องมีใบอนุญาตให้ใช้อาคาร เป็นโรงแรม (อ.๕ / อ.๖) หรือใบรับรองการตรวจอาคาร (ร.๑) ข. นอกเขตควบคุมอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจอาคาร จากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย

37 5. ไม่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็น ที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใด อันจะทำให้เกิด ก. ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข. กระทบต่อความมั่นคง และการดำรงอยู่ของสถานที่นั้น หรือ ค. ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนะธรรมท้องถิ่น อาคาร / สถานที่ตั้ง ต่อ 4. ประกอบกิจการร่วมกันกับกิจการอื่นต้องแบ่งสถานที่ให้ ชัดเจนและไม่เกิดผลกระทบต่อกิจการโรงแรม 3. เส้นทางเข้าออกไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร

38 การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ลงทะเบียน โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่น การปฐมพยาบาลและส่งผู้ป่วย ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง ห้องน้ำ ห้องส้วม ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

39 ห้องพัก โรงแรมประเภท 1 มีห้องพักได้ไม่เกิน 50 ห้อง พื้นที่ห้องพัก โรงแรมประเภท 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. โรงแรมประเภท 3 และ 4 ไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม รูปแบบห้องพักต้องไม่เหมือน หรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้ เหมือนหรือคล้ายศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพ ในทางศาสนา

40 ห้องพัก มีเลขที่ประจำห้องพักเป็นเลขอารบิก มองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้บริเวณหน้าห้องพัก และมิให้ซ้ำกัน มีช่องกระจกตาแมวหรือวิธีการอื่นใด ที่สามารถมองจาก ภายในมาภายนอกได้ มีกลอนหรืออุปกรณ์อื่น ที่สามารถล๊อคจากภายในได้

41 สถานที่จอดรถ สถานที่จอดรถที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิด และสามารถมองเห็นที่จอดรถได้ตลอดเวลา

42 ระบบความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย บันไดหนีไฟ และป้ายสัญญาณต่างๆ

43 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานบริการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานบริการ โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมิให้มีสถานบริการตาม กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เว้นแต่ โรงแรมอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ สถานบริการตามมาตรา 3 (5) โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันที่ 23 พ.ค. 51 โรงแรมที่ประกอบการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือ ในวันที่ 23 พ.ค. 51 แต่ได้ยื่นขอภายในวันที่ 22 พ.ค. 52

44 ข้อยกเว้นตามบทเฉพาะกาล ข้อยกเว้นตามบทเฉพาะกาล โรงแรมประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันที่ 23 พ.ค. 51 หากได้ยื่นขออนุญาตภายในวันที่ 22 พ.ค. 52 จะ ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ ดังนี้ สถานที่ตั้ง ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาดทางเดินภายในอาคาร ขนาดห้องพัก ข้อห้ามเกี่ยวกับการมีสถานบริการ

45 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อดีตปัจจุบัน ปี 2551

46 46  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต เท่านั้น และให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ( มาตรา 19)  กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ยื่นรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย หรือถูกทำลาย ( มาตรา 23) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

47 47  เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม  เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึง โครงสร้างของโรงแรม  เปลี่ยนชื่อโรงแรม ( มาตรา 22) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการ ก่อนได้รับอนุญาต

48 48 ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุ ใบอนุญาต ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุ ใบอนุญาต หากพ้นกำหนดให้ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องขออนุญาตใหม่ ( มาตรา 21) การต่ออายุใบอนุญาต

49 49 การโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 16 การโอนใบอนุญาต ผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 16 การโอนมรดก 1. ทายาท / ผู้จัดการมรดก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 16 2. ต้องยื่นคำขอภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมตาย ( มาตรา 25) การโอนมรดก 1. ทายาท / ผู้จัดการมรดก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 16 2. ต้องยื่นคำขอภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมตาย ( มาตรา 25) การโอนใบอนุญาต

50 50 ใบอนุญาต 50,000.- บาท ใบอนุญาต 50,000.- บาท ใบแทนใบอนุญาต 200.- บาท ใบแทนใบอนุญาต 200.- บาท ค่าธรรมเนียมห้องพัก 80.- บาท / ห้อง / ปี ค่าธรรมเนียมห้องพัก 80.- บาท / ห้อง / ปี ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประเภทนั้นๆ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประเภทนั้นๆ ค่าธรรมเนียม กฎกระทรวงกำหนด่าธรรมเนียม

51 ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนด ( ม.21) ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนด ( ม.21) ทายาท / ผู้จัดการมรดกไม่ขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับแต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาย ( ม.25) ทายาท / ผู้จัดการมรดกไม่ขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับแต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาย ( ม.25) ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลสิ้นสภาพ ( ม.26) ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลสิ้นสภาพ ( ม.26) แจ้งเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม ( ม.27) แจ้งเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม ( ม.27) โรงแรมได้รับความเสียหายจนไม่อาจแก้ไขได้ ( ม.28) โรงแรมได้รับความเสียหายจนไม่อาจแก้ไขได้ ( ม.28) กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ( ม.41) กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ( ม.41) เหตุใบอนุญาตสิ้นสุด

52 52 มาตรา 30-39

53 ผู้จัดการโรงแรม พ. ร. บ. โรงแรม พ. ศ.2547 มาตรา 30 – 33 หนังสือที่ มท 0307.1/ ว 939 ลว 12 พ. ค. 2548 53

54 54 1) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 2) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตร/มีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนดหรือมีหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรม วิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ กำหนด 3) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง/ติดยาเสพติด/โรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกำหนด 4) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

55 55 5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิด เกี่ยวกับ เพศ / ยาเสพติด / ค้าหญิงและเด็ก / ค้าประเวณี

56 56 หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการ 1) จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรมตามมาตรา 20 (ต้องเป็นอักษรไทย/ไม่พ้องหรือ มุ่งหมายให้คล้ายพระปรมาภิไธยฯ ไม่ซ้ำหรือพ้อง ไม่หยาบคาย) ป้ายชื่อโรงแรม 2) แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแลเห็นได้ง่ายในโรงแรม แสดงใบอนุญาต 3) จัดให้มีเลขที่ประจำห้องพักติดไว้ที่หน้าห้องพักทุกห้อง เลขที่ประจำห้องพัก 4) จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ในโรงแรม เอกสารแสดงอัตราค่าที่พัก

57 57 5) จัดให้มีแผนผังทางหนีไฟแต่ละชั้นและห้องทุกห้อง และป้ายทางออก ฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม แผนผังทางหนีไฟ 6) จัดให้มีเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดตาม ม.675 ปพพ. ตามแบบที่ คกก.กำหนด ไว้ในโรงแรมและห้องพักทุกห้อง แบบที่ คกก.กำหนด แบบที่ คกก.กำหนด 7) ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรม หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการ

58 58 8) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และ ระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กม.ว่าด้วยการควบคุม อาคาร และคำสั่ง จพง.ท้องถิ่น 9) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 10) ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใดๆขึ้นในโรงแรม หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการ

59 หากการดำเนินการใดที่ผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หากผู้จัดการมีหนังสือขอนุมัติแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการผู้จัดการพ้นความรับผิด ( มาตรา 34 ว.2) ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้จัดการ

60 หน้าที่ของผู้จัดการ  จัดให้มีการบันทึกบัตรทะเบียนผู้พัก(ร.ร.3) และนำไปบันทึก ลงในทะเบียนผู้พัก ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง (ม.35) (ร.ร.3)  เก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พัก(ร.ร.3) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี (ม.35 ว.3) (ร.ร.4)  ส่งสำเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวัน ให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ (ม.36)

61  ทะเบียนผู้พักที่เก็บรักษาไว้ในโรงแรมสูญหายหรือถูกทำลาย ต้อง ขอคัดลอกสำเนาทะเบียนผู้พักจากนายทะเบียนมาเก็บรักษาไว้ แทน (ม.37)  ดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะ อันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นหรือจะทำผิดอาญา(ม.38(1))  แจ้งให้ พนง.ฝ.ปค.หรือ ตร. ทราบ กรณีมีเหตุ ตาม 5) (ม.38(2)) (ต่อ) หน้าที่ของผู้จัดการ

62 62  จะเข้าไปหลบซ่อน มั่วสุมหรือกระทำการใด อันเป็น ความผิดอาญาขึ้นหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอื่น  ไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้  เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือตาม กม.ว่าด้วยโรคติดต่อ  มีเหตุสมควรประการอื่นตามที่คณะกรรมการประการ กำหนด เหตุผลที่ผู้จัดการอาจปฏิเสธการเข้าพัก (ม.39)

63 63 มาตรา 40-44

64  สั่งให้ระงับการกระทำหรือดำเนินการแก้ไขตามมาตรา 40  สั่งพักใช้ใบอนุญาต ครั้งละ 15 วัน ไม่เกิน 4 ครั้ง (ม.40)  พักใช้ใบอนุญาต/เพิกถอนใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือ ใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการแล้วแต่กรณี  สั่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม จัดหาที่พักที่มีมาตรฐานใกล้เคียง แก่ผู้พัก กรณีสั่งพักใช้ใบอนุญาต/เพิกถอนใบอนุญาต/ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต อำนาจนายทะเบียน

65 แจ้งเตือนเป็นหนังสือ ให้เวลา ไม่เกิน 30 วัน ผู้ประกอบธุรกิจ / ผู้จัดการ 1. ฝ่าฝืน กม. ว่าด้วยโรงแรม 2. ขัดคำสั่ง คกก. นทบ. พนง. จนท. นายทะเบียน สั่งให้ระงับการกระทำ/แก้ไข ผู้ประกอบธุรกิจ / ผู้จัดการ 1) 2) นายทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน การพักใช้ใบอนุญาต (ม.40)

66 ผู้ประกอบธุรกิจ / ผู้จัดการ ไม่ปฏิบัติตามคำเตือน 3) นายทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจ รร. ผู้จัดการ สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละ 15 วัน ไม่เกิน 4 ครั้ง มีหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน เมื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาต นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการ จัดหาที่พักใหม่หรือกำหนดวิธีการอื่น โดยยึดประโยชน์ของผู้พักเป็นสำคัญ ( ต่อ )

67 67 การเพิกถอนใบอนุญาต  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ม.16 ยกเว้น ลักษณะต้องห้ามตาม ม.16(7) ( กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต )  เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ( ตาม ม.40 วรรคสอง (1)) หรือเคยได้รับคำเตือนจากคณะกรรมการ นายทะเบียน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ และยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนที่สั่งให้ระงับการกระทำหรือดำเนินการแก้ไข ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรอีก

68 68  ประกอบธุรกิจโรงแรม ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต  ไม่จัดหาโรงแรมที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรมที่ถูกสั่ง พักใช้ใบอนุญาตให้แก่ผู้พัก หรือฝ่าฝืนวิธีการอื่นใดที่ นายทะเบียนกำหนด  ใช้หรือยินยอมให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่กระทำความผิด เกี่ยวกับเพศ / เกี่ยวกับยาเสพติด / การพนัน / การค้าหญิงและ เด็ก / การค้าประเวณี การเพิกถอนใบอนุญาต

69 69  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ม.33  นายทะเบียนแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ระงับการกระทำหรือ ดำเนินการแก้ไขใด ๆ ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตาม ม. 40 วรรคสอง (2) แล้ว และยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม.40 วรรคหนึ่งอีก  ใช้หรือยินยอมให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่กระทำความผิด เกี่ยวกับเพศ / ยาเสพติด / การพนัน / การค้าหญิงและเด็ก / การค้า ประเวณี การเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ

70 70  ไม่อนุญาตประกอบธุรกิจ รร./ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ออกใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทของโรงแรม / เพิ่มหรือลดห้องพัก / เปลี่ยนชื่อ  ไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ไม่อนุญาตให้เลิกกิจการหรืออนุญาตภายใต้เงื่อนไข  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ เหตุอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน

71 ยื่นอุทธรณ์ นายทะเบียน คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับ ธุรกิจโรงแรม ยื่นภายใน 15 วัน พิจารณาภายใน 45 วัน คำวินิจฉัยเป็นที่สุด การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน

72 หลัก ทุเลาการบังคับ ยกเว้น การอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็น ผู้จัดการ กรณีมีลักษณะต้องห้าม 1) ตามมาตรา 16(5) ( ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษประมาท / ลหุโทษ ) มาตรา 16 (6) ( ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ เพศ / ยา เสพติด / ค้าหญิงและเด็ก / ค้าประเวณี 2) ตามมาตรา 33 (5) (6) 3) มีพฤติการณ์ตามมาตรา 41 (3) ( ใช้หรือยินยอมให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่ กระทำผิดเกี่ยวกับ เพศ / ยาเสพติด / การพนัน / ค้าหญิงและเด็ก / ค้าประเวณี ) ไม่ทุเลาการบังคับ ผลการยื่นอุทธรณ์

73 73 มาตรา 45-47

74 74 “ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความถึง ผู้ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแต่งตั้งจาก 1) ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ 2) ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป หรือ 3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่

75 75 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจำตัว พร้อมหนังสือมอบหมายจากนายทะเบียน เข้าไปในโรงแรมในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น - ตก เพื่อตรวจสอบ 1) ใบอนุญาต 2) ทะเบียนผู้พัก 3) บัตรทะเบียนผู้พัก 4) สภาพและลักษณะของโรงแรม 5) ห้องพักที่ว่างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมที่เปิดใช้ร่วมกัน 6) จำนวนและประวัติของพนักงานโรงแรม 1) ใบอนุญาต 2) ทะเบียนผู้พัก 3) บัตรทะเบียนผู้พัก 4) สภาพและลักษณะของโรงแรม 5) ห้องพักที่ว่างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมที่เปิดใช้ร่วมกัน

76 76 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  หากไม่แล้วเสร็จจะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของโรงแรม นั้นก็ได้ เฉพาะในกรณีที่การตรวจสอบใกล้จะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า หากเนิ่นช้าจะมีการปกปิดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐาน ไปจากเดิม  มีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงแรมมาให้ ถ้อยคำหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ( มาตรา 45) ( ต่อ )

77 77 มาตรา 48-61

78 78 บทกำหนดโทษ โทษปรับทางปกครอง ต่ำสุด 5,000-20,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท โทษปรับทางปกครอง ต่ำสุด 5,000-20,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท โทษอาญา ต่ำสุด จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ โทษอาญา ต่ำสุด จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

79 79  ใบอนุญาตเปิดโรงแรมตาม พ. ร. บ. โรงแรม 2478 ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตาม พ. ร. บ. โรงแรม 2547 และให้ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต ( ม. 62) บทเฉพาะกาล

80 80 2) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน หรือในวันที่ พ. ร. บ. โรงแรม พ. ศ.2547 ใช้บังคับ หากประสงค์จะประกอบธุรกิจ โรงแรมต่อไปให้ยื่นคำขอภายใน 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงตาม ม. 13 ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นขออนุญาตแล้วให้ผู้นั้น ประกอบธุรกิจ โรงแรมต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน ( ม.63) มิให้นำหลักเกณฑ์ด้านที่จอดรถต้องสอดคล้องกับห้องพัก หรือ ห้ามด้านสถานที่ตั้งต้องไม่ใกล้กับสถานที่ใดๆ มาใช้บังคับกับกรณีนี้ หากนายทะเบียนไม่อนุญาตต้องเลิกประกอบกิจการภายใน 3 เดือน บทเฉพาะกาล

81 81 ผู้ประกอบธุรกิจ รร. อยู่ก่อน หรือในวันที่ พรบ. นี้ใช้บังคับ นาย ทะเบียน ยื่นขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ กฎกระทรวงตาม ม.13 ใช้บังคับ (23 พ. ค.2551) การพิจารณา ไม่นำหลักเกณฑ์ บังคับใช้ 1. ที่จอดรถต้องสอดคล้องกับห้องพัก 2. ที่ตั้งโรงแรมต้องไม่อยู่ใกล้กับที่ใด อนุญาต - จ่ายค่าใบอนุญาต - จ่ายค่าธรรมเนียม ไม่อนุญาต - ต้องเลิกประกอบธุรกิจ โรงแรมภายใน 3 เดือน นายทะเบียนสั่งให้หาที่พักซึ่งมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าที่เดิม 2) ( ก่อนหรือในวันที่ 12 พ. ค.2548)

82 82 3) ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมตาม พ. ร. บ. โรงแรม พ. ศ. 2478 หรือจัดการโรงแรมตาม พ. ร. บ. นี้อยู่แล้ว ก่อน หรือในวันที่ พ. ร. บ. นี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะเป็นผู้จัดการต่อไปให้แจ้ง ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ พ. ร. บ. นี้ใช้บังคับ เมื่อได้แจ้งแล้วให้เป็นผู้จัดการต่อไปได้จนกว่าจะถูก เพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีนี้มิให้นำ ม.33(2) มาใช้บังคับ ( ม.64) บทเฉพาะกาล

83 83 ผู้ควบคุมและจัดการ รร. ( ตาม พรบ. โรงแรม 2478) จัดการโรงแรม ( ตาม พ. ร. บ. โรงแรม 2547) ก่อนหรือในวันที่ พ. ร. บ. นี้ใช้บังคับ นายทะเบียน แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 12 พ. ค.48 - รับแจ้งโดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ตาม ม.33(2) เรื่อง วุฒิบัตร / ประสบการณ์ / ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ คกก. กำหนด 3) เจ้าสำนัก

84 84  คำขออนุญาตเปิดดำเนินกิจการโรงแรม ที่ได้ยื่นไว้ ก่อน หรือในวันที่ พ. ร. บ. นี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง การพิจารณา และการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือยี่ห้อ ให้ย้าย สถานที่ หรือให้เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักที่ได้ให้ไว้ตาม พ. ร. บ. โรงแรม พ. ศ.2478 ให้ถือว่าเป็นการขออนุญาตและการอนุญาตตาม กฎหมายนี้ ( ม.65) บทเฉพาะกาล

85 85 5) บรรดากฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศที่ออกตาม พ. ร. บ. โรงแรม พ. ศ.2478 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียง เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ. ร. บ. นี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศตาม พ. ร. บ. นี้ ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ พ. ร. บ. นี้ ใช้บังคับ ( ม.66) บทเฉพาะกาล

86 86


ดาวน์โหลด ppt 3 ขอบเขตการบรรยาย  โรงแรม ? โรงแรม  การขออนุญาต ? การขออนุญาต ? การขออนุญาต ?  การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ? การต่ออายุใบอนุญาต ?  การแจ้งผู้จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google