งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นายสุรีย์ จรูญศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นายสุรีย์ จรูญศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

2 ความเป็นมาของนโยบายและ มาตรการส่งเสริมพลังงาน แสงอาทิตย์ของประเทศไทย มติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ ( กพช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 มติ กพช. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

3 ความเป็นมาของนโยบายและมาตรการส่งเสริม พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

4 การส่งเสริม โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2550 เป้าหมาย 500 MW (REDP :2551-2565) มาตรการสนับสนุน Adder 8.00 บาท ระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี 2553 500 MW (REDP :2551-2565) Adder 8.00/6.50 บาท 10 ปี วันที่ 28 มิถุนายน 2553 กพช. เห็นชอบหยุดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และเห็นชอบปรับปรุงรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยมาตรการ FiT 4 วันที่ 4 กันยายน 2549 กพช. มีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Adder) วันที่ 4 ธันวาคม 2549 กำหนด Adder จากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 บาท ต่อหน่วย ระยะเวลา 7 ปี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 กพช. เห็นชอบให้ยกเลิก REDP 2551:2565 และ เห็นชอบ AEDP(2551-2564) พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า 2,000 MW

5 มติ กพช. ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

6 องค์ประกอบ 1. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ 2. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ) รองประธาน 3. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ 4. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 5. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 6. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ 7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 8. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 9. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 10. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 11. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 13. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 14. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 15. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 16. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 17. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 18. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

7 7 เห็นชอบอัตรา FiT สำหรับใช้ในการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2557– 58 ระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ดังนี้ 1.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดไม่เกิน 90 MWp อัตรา FiT 5.66 บาท ต่อหน่วย 2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 2.1กลุ่มบ้านอยู่อาศัย กำลังผลิตติดตั้ง 0 - 10 kWp อัตรา FiT 6.85 บาท ต่อหน่วย 2.2กลุ่มอาคารธุรกิจ/โรงงาน (1)กำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10 - 250 kWp อัตรา FiT 6.40 บาท ต่อหน่วย (2)กำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 250 - 1,000 kWp อัตรา FiT 6.01 บาท ต่อหน่วย 3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงาน ราชการและสหกรณ์การเกษตร อัตรา FiT 5.66 บาท ต่อหน่วย มติ กพช. ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 1) วันที่ 15 สิงหาคม 2557

8 8 เห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ประเภท 1.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 1.1ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 576 MW (ให้เต็มเป้าหมาย 2,000 MW) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 5.66 บาท ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี และให้ มีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 1.2มอบให้ พพ. รับไปพิจารณาและเจรจากับผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอขายไฟฟ้าไว้ เดิม ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งมีคำขอค้างการพิจารณาอยู่จำนวน ประมาณ 1,054 MW โดยให้เจรจารับซื้อไฟฟ้าในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 576 MW แบบ FiT ในอัตรา 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ ให้อยู่ในสถานที่ตั้งตามข้อเสนอเดิม และต้องมีการกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หากผลการเจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ เดิมดังกล่าว ไม่สามารถตกลงกันได้และมิได้มีการอนุมัติให้ตอบรับซื้อไฟฟ้าภายในสิ้น ปี 2557 ให้ถือเป็นการยุติข้อเสนอโครงการนั้น มติ กพช. ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 1) วันที่ 15 สิงหาคม 2557

9 9 2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 2.1ให้ขยายเวลากำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการ Solar PV Rooftop สำหรับโครงการที่ผูกพันกับภาครัฐแล้ว 130.64 MW จาก ที่กำหนดไว้เดิมภายในเดือนธันวาคม 2556 เป็นภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557 2.2ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าสำหรับ Solar PV Rooftop ประเภทโครงการขนาดเล็ก สำหรับที่พักอาศัยขนาดไม่เกิน 10 kWp เพิ่มอีก 69.36 MW โดยกำหนด อัตรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง พาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 มติ กพช. ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 1) วันที่ 15 สิงหาคม 2557

10 3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับ หน่วยงานราชการและ สหกรณ์การเกษตร 3.1ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งในพื้นที่ชุมชน เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 MWp ต่อแห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย โดยมี ระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี กำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายใน สิ้นเดือนธันวาคม 2558 3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน ซึ่งแต่งตั้งโดย กพช. รับไปกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ การคัดเลือกโครงการ และพิจารณารับซื้อไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และความสามารถรองรับของระบบ สายส่ง มติ กพช. ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 1) วันที่ 15 สิงหาคม 2557

11 มติ กพช. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

12 1. ให้ขยายระยะเวลากำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่ผูกพัน กับภาครัฐแล้ว 130.64 MW จากเดิมภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557 เป็นภายในสิ้นเดือน มิถุนายน 2558 2. สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์การเกษตร เห็นควรให้บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการฯ อย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 3. ให้เพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน จากเดิม 576 MW เพิ่มอีก 800 MW โดยโครงการส่วนที่สายส่งรองรับไม่ได้ ให้ยื่นขอ เปลี่ยนจุดจำหน่ายไฟฟ้าจากพื้นที่ที่เสนอไว้เดิมได้ (สำหรับโครงการที่ยื่นข้อเสนอไว้ แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาก่อนปิดรับ) มติ กพช. ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 2) วันที่ 22 ตุลาคม 2557

13 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ พพ. 1. ประชุมชี้แจงผู้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการฯ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่ยังไม่มีการตอบรับ และเปิดรับหนังสือยืนยันสิทธิ์ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 2. จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางดำเนินการโครงการฯ สำหรับ หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร เสนอคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ 3. พิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ติดตั้งบนพื้นดิน เสนอคณะกรรมการบริหารมาตรฯ พิจารณาวันที่ 4 ธันวาคม 2557 1. ประชุมชี้แจงผู้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการฯ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่ยังไม่มีการตอบรับ และเปิดรับหนังสือยืนยันสิทธิ์ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 2. จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางดำเนินการโครงการฯ สำหรับ หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร เสนอคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ 3. พิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ติดตั้งบนพื้นดิน เสนอคณะกรรมการบริหารมาตรฯ พิจารณาวันที่ 4 ธันวาคม 2557

14 พพ. องค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน www.dede.go.th พพ. องค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน www.dede.go.th


ดาวน์โหลด ppt แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แนวนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นายสุรีย์ จรูญศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google