งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโดยย่อ ทีมสหวิชาชีพ เป็นองค์รวม มีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโดยย่อ ทีมสหวิชาชีพ เป็นองค์รวม มีส่วนร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI การพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2 สรุปผลงานโดยย่อ ทีมสหวิชาชีพ เป็นองค์รวม มีส่วนร่วม
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดย ทีมสหวิชาชีพ เป็นองค์รวม มีส่วนร่วม ต่อเนื่อง และพึงพอใจ

3 เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า
หน่วยงานรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

4 เป้าหมาย 1.ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยทีมสหวิชาชีพ แบบองค์รวม มีส่วนร่วม และพึงพอใจ 2. พัฒนาทางเลือกในการบำบัดความเจ็บปวด ( สมาธิบำบัด ) ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า....ปี

5 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีจำนวนมากขึ้น การรักษายาวนาน อัตราการครองเตียงสูง อุบัติการณ์การกลับมารักษาซ้ำสูง ค่ารักษาสูง ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนสูง ผู้ป่วย ญาติ บุคลากร เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข ไม่พึงพอใจ หากมีระบบการดูแลที่เอื้อ เหมาะสม จะช่วยลดอัตราการครองเตียง ค่าใช้จ่าย และภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับการดูแลสมศักดิ์ศรี ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

6 กิจกรรมพัฒนา ปรับระบบ ... มุมสุขใจ/รถสุขใจ/กิจกรรมสุขใจ/ดูแลเมื่อชั่วโมงสุดท้ายของชีวิต/ ดูแลหลังการตาย  พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล เชื่อมโยงจิตอาสา / ชุมชน

7 การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยปฏิเสธการใส่ tube การ CPR จำนวน 71 ราย = ลดค่าใช้จ่ายจากการ CPR Refer ไปรพ.ชัยภูมิ 2,800 บ.x71 ราย เป็นเงิน 198,800 บ. = ลดค่าใช้จ่ายจากการ CPR Refer ไปรพ.มหารา 3,900 บ.x71 ราย เป็นเงิน 2868,900 บ. ปี 2556 ผู้ป่วย เลือกกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน 17 ราย ( ที่รพ. 2 ราย ) จากการมีส่วนร่วมขอผู้ป่วยและญาติ 100 %

8 บทเรียนที่ได้รับ # การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ดูแลเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน การให้บริการด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ สำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ # การประเมินสภาพผู้ป่วย ผู้ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสำคัญต่อการดูแล # สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการดูแลแบบองค์รวม

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโดยย่อ ทีมสหวิชาชีพ เป็นองค์รวม มีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google