งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI การ พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาล บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI การ พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาล บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI การ พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาล บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2 สรุป ผลงานโดยย่อ สรุป ผลงานโดยย่อ ดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายโดย ดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายโดย ทีมสหวิชาชีพ ทีมสหวิชาชีพ เป็นองค์รวม มีส่วนร่วม เป็นองค์รวม มีส่วนร่วม ต่อเนื่อง และพึงพอใจ ต่อเนื่อง และพึงพอใจ

3 หน่วยงาน รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วย ใน โรงพยาบาลบ้าน เขว้า

4 เป้าหมาย 1. ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดย ทีมสหวิชาชีพ แบบองค์รวม มีส่วน ร่วม และพึงพอใจ 2. พัฒนาทางเลือกในการ บำบัดความเจ็บปวด ( สมาธิบำบัด ) ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษา ในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านเขว้า.... ปี 2556 - 2557

5 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีจำนวนมาก ขึ้น การรักษายาวนาน อัตราการ ครองเตียงสูง อุบัติการณ์การกลับมา รักษาซ้ำสูง ค่ารักษาสูง ความเสี่ยง ต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนสูง ผู้ป่วย ญาติ บุคลากร เบื่อหน่าย ไม่มี ความสุข ไม่พึงพอใจ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีจำนวนมาก ขึ้น การรักษายาวนาน อัตราการ ครองเตียงสูง อุบัติการณ์การกลับมา รักษาซ้ำสูง ค่ารักษาสูง ความเสี่ยง ต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนสูง ผู้ป่วย ญาติ บุคลากร เบื่อหน่าย ไม่มี ความสุข ไม่พึงพอใจ หากมีระบบการดูแลที่เอื้อ เหมาะสม จะช่วยลดอัตราการครองเตียง ค่าใช้จ่าย และภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับการดูแลสมศักดิ์ศรี ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

6 กิจกรรมพัฒนา ปรับระบบ... มุมสุขใจ / รถสุข ใจ / กิจกรรมสุขใจ / ดูแลเมื่อ ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิต / ดูแล หลังการตาย ปรับระบบ... มุมสุขใจ / รถสุข ใจ / กิจกรรมสุขใจ / ดูแลเมื่อ ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิต / ดูแล หลังการตาย พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล เชื่อมโยงจิตอาสา / ชุมชน เชื่อมโยงจิตอาสา / ชุมชน

7 การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยปฏิเสธการใส่ tube การ CPR จำนวน 71 ราย ผู้ป่วยปฏิเสธการใส่ tube การ CPR จำนวน 71 ราย = ลดค่าใช้จ่ายจากการ CPR Refer ไปรพ. ชัยภูมิ 2,800 บ.x71 ราย เป็นเงิน 198,800 บ. = ลดค่าใช้จ่ายจากการ CPR Refer ไปรพ. ชัยภูมิ 2,800 บ.x71 ราย เป็นเงิน 198,800 บ. = ลดค่าใช้จ่ายจากการ CPR Refer ไปรพ. มหารา 3,900 บ.x71 ราย เป็นเงิน 2868,900 บ. = ลดค่าใช้จ่ายจากการ CPR Refer ไปรพ. มหารา 3,900 บ.x71 ราย เป็นเงิน 2868,900 บ. ปี 2556 ผู้ป่วย เลือกกลับไปเสียชีวิตที่ บ้าน 17 ราย ( ที่รพ. 2 ราย ) จาก การมีส่วนร่วมขอผู้ป่วยและญา ติ 100 %

8 บทเรียนที่ได้รับ # การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ดูแลเป็นสิ่งที่ ละเอียดอ่อน การให้บริการด้วย จิตใจของความเป็นมนุษย์ สำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ # การประเมินสภาพผู้ป่วย ผู้ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสำคัญต่อการดูแล # สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อ การดูแลแบบองค์รวม

9


ดาวน์โหลด ppt CQI การ พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย โรงพยาบาล บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google