งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การประเมิน กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การประเมิน กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การประเมิน กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น

2 ระดับการประเมิน ระดับ A+ คะแนน 90-100 = ศักยภาพสูง และสามารถเป็น แหล่งเรียนรู้ ระดับ A คะแนน 70-89 = มีศักยภาพดี ระดับ B คะแนน 50-69 = ศักยภาพปาน กลาง ระดับ C คะแนน น้อยกว่า 50= ขาดความ พร้อมต้องเร่ง พัฒนา

3 หมวด ก. การบริหารจัดการ กองทุน (30 คะแนน ) 1. ศักยภาพคณะกรรมการฯ (12 คะแนน ) 1.1 มีความรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน้าที่ 1.2 กรรมการผ่านการพัฒนาความรู้ 1.3 ประชุมคณะกรรมการ ( กรรมการ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 1.4 มีการประเมินผลการบริหารจัดการ กองทุน ( ตามแบบประเมินที่กำหนด )

4 หมวด ก. การบริหารจัดการ กองทุน (30 คะแนน ) ต่อ 2. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ (9 คะแนน ) 2.1 มีการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ของ กองทุนฯ 2.2 แผนงาน / โครงการ มีหลักฐานการอนุมัติ จากที่ประชุม 2.3 โครงการ ไม่ขัดต่อระเบียบการใช้ เงินกองทุนฯ 2.4 มีหลักฐาน - โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว - มีการทำ MOU ( ข้อตกลง ) - มีหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน 2.5 งบบริหารจัดการฯ มีบันทึกมติ คณะกรรมการ, จ่ายตามระเบียบกองทุน มี หลักฐานการรับ - จ่าย ครบถ้วน

5 หมวด ก. การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน ) ต่อ 3. ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลด้านการเงิน (6 คะแนน ) 3.1 มีการรายงานด้านการเงินเสนอ ต่อคณะกรรมการทุกครั้ง 3.2 มีการรายงานใช้จ่ายเงินทุก โครงการ ครบถ้วน ใน Web 3.3 มีการสรุปรายงานการรับ - จ่าย - เงินคงเหลือ ทุกไตรมาส

6 หมวด ก. การบริหารจัดการ กองทุน (30 คะแนน ) ต่อ 4. ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ด้านการ ดำเนินงานโครงการ ( 3 คะแนน ) 4.1 มีการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการ

7 หมวด ข การมีส่วนร่วม ( 30 คะแนน )

8 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน ) 1. การคัดเลือกคณะกรรมการ กองทุน ( 13 คะแนน ) 1.1 มีคำสั่งบทบาทหน้าที่ ของก คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานที่ชัดเจน 1.2 คณะกรรมการมีการประชุมอย่าง น้อย 4 ครั้ง / ปี 1.3 มีบันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง 1.4 มีที่ปรึกษากองทุน เข้าร่วมประชุม อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี 1.5 คณะกรรมการ อนุกรรมการ มีการ ประชุม และปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย

9 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน ) ต่อ 2. การสร้างการรับรู้ ความสนใจ ของชุมชน (11 คะแนน ) 2. การสร้างการรับรู้ ความสนใจ ของชุมชน (11 คะแนน ) 2.1 มีการประกาศทางหอกระจาย ข่าว ฯลฯ 2.2 มีการเผยแพร่ ทางวิทยุชุมชน, Web ฯลฯ 2.3 มีการสำรวจความพึงพอใจ ของ ปชช.

10 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน ) ต่อ 3. การสร้าง การมีส่วนร่วมของ ประชาชน 3.1 มีการสมทบเงินเข้า กองทุน จาก ปชช. ( หลักพัน 1 คะแนน หลักหมื่น 2 คะแนนเต็ม )

11 หมวด ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน ) ต่อ 4. การนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ( SRM ) หรือแผน สุขภาพชุมชนมาใช้ในการ บริหารจัดการ ( 2 คะแนน ) - โดยมีกระบวนการ การจัดทำ แผน แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

12 หมวด ค. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน ) 1. มีโครงการ / กิจกรรมที่ สอดคล้องกับนโยบาย ระดับประเทศ ได้แก่ 1.1 โรคเบาหวาน 1.2 โรคความดันโลหิตสูง 1.3 ดูแลผู้พิการ 1.4 ดูแลผู้สูงอายุ ( ครบ 4 โครงการ / กิจกรรม 5 คะแนนเต็ม

13 หมวด ค. ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน (40 คะแนน ) ต่อ 2. มีโครงการ / กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู สมรรถภาพ - ศูนย์เด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ - ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คนพิการ ( ครบ 3 อย่าง = 5 คะแนนเต็ม )

14 หมวด ค. ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน (40 คะแนน ) ต่อ 3. มีการใช้งบประมาณ ในหมวด - สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคนพิการ ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคนพิการ ร้อยละ 1-3 = 1 คะแนน ร้อยละ 4-6 = 2 คะแนน ร้อยละ 7-10 = 3 คะแนน ร้อยละ 11-14 = 4 คะแนน ร้อยละ 15= 5 คะแนนเต็ม

15 หมวด ค. ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน (40 คะแนน ) ต่อ 4. มีการใช้งบประมาณอย่างน้อยร้อย ละ 80 ของเงินในบัญชีใน ปีงบประมาณนั้นๆ ( 8 คะแนนเต็ม ) ใช้เงินไม่ถึง 70% = 0 คะแนน ใช้เงิน 70-74%= 4 คะแนน ใช้เงิน 75-79%= 6 คะแนน ใช้เงิน 80%= 8 คะแนน

16 หมวด ค. ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน (40 คะแนน ) ต่อ 5. ใช้เงินหมวด สนับสนุนภาค ประชาชน ใช้เงินไม่ถึง 30%= 0 คะแนน ใช้เงิน 31-34%= 1 คะแนน ใช้เงิน 35-39%= 2 คะแนน ใช้เงิน 40%= 3 คะแนน

17 หมวด ค. ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน (40 คะแนน ) ต่อ 6. โครงการมีความสอดคล้อง กับ แผนงาน ( 4 คะแนน ) 7. มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่ ละโครงการ ( 5 คะแนน ) - ให้คณะกรรมการรับทราบ - บันทึกผล ใน Web Site น้อยกว่า 50% = 0 50-59% = 1 60-69% =2 70-79% = 3 80-99 = 4 100% = 5 คะแนน

18 หมวด ค. ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน (40 คะแนน ) ต่อ 8. มีการสร้างนวตกรรมด้าน สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม - สามารถบอกเล่านวตกรรมได้ - มีเอกสารสรุป - มีการเผยแพร่นวตกรรม - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ครบ 4 ประเด็น ได้ 5 คะแนนเต็ม

19 สรุป หมวด ก : การบริหารจัดการกองทุน = 30 คะแนน หมวด ข : การมีส่วนร่วม = 30 คะแนน หมวด ค : ผลลัพธ์ = 40 คะแนน รวม 100 คะแนน ระดับ A+ คะแนน 90-100 = ศักยภาพสูง และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ระดับ A คะแนน 70-89 = มีศักยภาพดี ระดับ B คะแนน 50-69 = ศักยภาพปานกลาง ระดับ C คะแนน น้อยกว่า 50 = ขาดความพร้อม ต้องเร่งพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การประเมิน กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google