งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุน งบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์ นางมลิ เรืองทรัพย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุน งบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์ นางมลิ เรืองทรัพย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุน งบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์ นางมลิ เรืองทรัพย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

2 หลักเกณฑ์การ พิจารณาองค์กร เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล องค์กรฯมีวัตถุประสงค์ แผนงาน และกิจกรรม สอดคล้อง องค์กรฯมีวัตถุประสงค์ แผนงาน และกิจกรรม สอดคล้อง กับนโยบายสาธารณสุข กับนโยบายสาธารณสุข องค์กรฯเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม องค์กรฯเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม องค์กรฯไม่แสวงหาผลกำไรทางด้าน เศรษฐกิจ องค์กรฯไม่แสวงหาผลกำไรทางด้าน เศรษฐกิจ

3 หลักเกณฑ์การ พิจารณาองค์กร เงินสนับสนุนที่ได้รับจะต้อง นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ ดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เงินสนับสนุนที่ได้รับจะต้อง นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ ดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์กรมีโครงสร้าง / ระเบียบ ชัดเจน องค์กรมีโครงสร้าง / ระเบียบ ชัดเจน ดำเนินงานในรูปแบบ คณะกรรมการ ดำเนินงานในรูปแบบ คณะกรรมการ

4 หลักเกณฑ์การ พิจารณาองค์กร องค์กรไม่เคยมีประวัติด่าง พร้อยในด้านการดำเนินงาน หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณ องค์กรไม่เคยมีประวัติด่าง พร้อยในด้านการดำเนินงาน หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรรมการหรือผู้บริหารที่ไม่มี ประวัติการทุจริตหรือแสวง ประโยชน์ส่วนตัวในทางที่ไม่ ชอบธรรม กรรมการหรือผู้บริหารที่ไม่มี ประวัติการทุจริตหรือแสวง ประโยชน์ส่วนตัวในทางที่ไม่ ชอบธรรม

5 หลักเกณฑ์การ พิจารณาโครงการ เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ สามารถเสริมส่วนที่หน่วยงาน ภาครัฐขาดอยู่ สามารถเสริมส่วนที่หน่วยงาน ภาครัฐขาดอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีการริเริ่ม นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นกิจกรรมที่มีการริเริ่ม นวัตกรรมใหม่ๆ โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรม ไม่สนับสนุน งบประมาณค่าก่อสร้าง ค่าซื้อ ยานพาหนะ ( งบลงทุน ) โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรม ไม่สนับสนุน งบประมาณค่าก่อสร้าง ค่าซื้อ ยานพาหนะ ( งบลงทุน )

6 หลักเกณฑ์การ พิจารณาโครงการ มีความต่อเนื่อง มีอาสาสมัคร เพื่อให้มีความเป็นไปได้ที่จะ เกิดผลยั่งยืน มีความต่อเนื่อง มีอาสาสมัคร เพื่อให้มีความเป็นไปได้ที่จะ เกิดผลยั่งยืน โครงการที่มีพัฒนาการของการ ดำเนินกิจกรรมไปตามลำดับ โครงการที่มีพัฒนาการของการ ดำเนินกิจกรรมไปตามลำดับ โครงการได้รับการยอมรับว่ามี หลักการ มีเหตุผล น่าส่งเสริม โครงการได้รับการยอมรับว่ามี หลักการ มีเหตุผล น่าส่งเสริม ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสที่ บริการของรัฐเข้าไม่ถึง ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสที่ บริการของรัฐเข้าไม่ถึง

7 หลักเกณฑ์การ พิจารณาโครงการ โครงการที่เน้นการให้สถาบัน ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี บทบาทในกิจกรรมเกี่ยวกับโรค เอดส์ โครงการที่เน้นการให้สถาบัน ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี บทบาทในกิจกรรมเกี่ยวกับโรค เอดส์ โครงการที่มีการระดมทุนร่วมจาก องค์กรชุมชน โครงการที่มีการระดมทุนร่วมจาก องค์กรชุมชน โครงการที่ดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จะต้อง ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลที่รับผิดชอบใน พื้นที่ โครงการที่ดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จะต้อง ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลที่รับผิดชอบใน พื้นที่

8 การส่งโครงการเพื่อขอรับ ทุน  องค์กรหนึ่งๆ จะส่งโครงการ สำหรับการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ ในเขต หนึ่ง ๆ ได้ ไม่เกินเขตละ 3 โครงการ  โครงการที่เสนอขอรับทุนต้อง ผ่านการเห็นชอบจากจังหวัด  ต้องเสนอโครงการฯตาม ระยะเวลาที่กำหนด  โครงการมีเนื้อหาเป็นไปตาม แบบฟอร์มที่กำหนดให้

9 การส่งโครงการเพื่อขอรับ ทุน เอกสารอื่น ๆ ระเบียบข้อบังคับ / ระเบียบการใช้จ่ายเงินของ องค์กร รายชื่อของคณะกรรมการบริหารองค์กรพร้อม ตำแหน่งหน้าที่และที่อยู่ติดต่อ รายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณา ( ถ้ามี )

10 การส่งโครงการเพื่อขอรับ ทุน หนังสือรับรองหรือประวัติการทำงานในกรณีที่ เป็นองค์กรตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี ( ถ้ามี ) กรณีไม่ใช่องค์กรนิติบุคคล มีจดหมายรับรอง จากองค์กรนิติบุคคล / หน่วยงานรัฐ ( ถ้ามี )

11 แนวทางการดำเนินงาน หลังได้รับทุน  จะต้องลงนามในสัญญาการรับทุน  เสนอรายงานการดำเนินงาน และรายงาน การใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับทุน ทั้ง รายงานเป็นรายงวดและรายงานฉบับ สมบูรณ์  ถ้ามีเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน เหลืออยู่ ทั้งในกรณีสิ้นสุดโครงการหรือ ยุบเลิกโครงการ องค์กรพัฒนาเอกชน จะต้องนำเงินทุนที่เหลืออยู่ในบัญชีเงิน ฝากธนาคารส่งหน่วยงานราชการคู่สัญญา

12 แนวทางการดำเนินงาน หลังได้รับทุน  จะต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ซึ่งรวมทั้ง ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน อย่างสมบูรณ์และ รัดกุม และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ เสมอ

13 การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2550 ยังคงได้รับการสนับสนุนเงิน เป็นเงิน 40 ล้านบาท

14 การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2551 สำนักโรคเอดส์ฯตั้งงบประมาณขาขึ้น เป็นเงิน 70 ล้านบาท

15 การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2552 จบ ( ไม่ตั้งงบประมาณ ) มีการเปลี่ยนแปลงมีการถ่ายโอนงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุน งบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์ นางมลิ เรืองทรัพย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google