งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์
นางมลิ เรืองทรัพย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

2 หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์กร
เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล องค์กรฯมีวัตถุประสงค์ แผนงาน และกิจกรรมสอดคล้อง กับนโยบายสาธารณสุข องค์กรฯเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม องค์กรฯไม่แสวงหาผลกำไรทางด้านเศรษฐกิจ

3 หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์กร
เงินสนับสนุนที่ได้รับจะต้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์กรมีโครงสร้าง / ระเบียบ ชัดเจน ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ

4 หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์กร
องค์กรไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในด้านการดำเนินงานหรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรรมการหรือผู้บริหารที่ไม่มีประวัติการทุจริตหรือแสวงประโยชน์ส่วนตัวในทางที่ไม่ชอบธรรม

5 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ สามารถเสริมส่วนที่หน่วยงานภาครัฐขาดอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีการริเริ่ม นวัตกรรมใหม่ๆ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม ไม่สนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้าง ค่าซื้อยานพาหนะ(งบลงทุน)

6 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
มีความต่อเนื่อง มีอาสาสมัครเพื่อให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลยั่งยืน โครงการที่มีพัฒนาการของการดำเนินกิจกรรมไปตามลำดับ โครงการได้รับการยอมรับว่ามีหลักการ มีเหตุผล น่าส่งเสริม ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาสที่บริการของรัฐเข้าไม่ถึง

7 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
โครงการที่เน้นการให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม มีบทบาทในกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ โครงการที่มีการระดมทุนร่วมจากองค์กรชุมชน โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จะต้องดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รับผิดชอบในพื้นที่

8 การส่งโครงการเพื่อขอรับทุน
องค์กรหนึ่งๆ จะส่งโครงการสำหรับการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขต หนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินเขตละ 3 โครงการ โครงการที่เสนอขอรับทุนต้องผ่านการเห็นชอบจากจังหวัด ต้องเสนอโครงการฯตามระยะเวลาที่กำหนด โครงการมีเนื้อหาเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

9 การส่งโครงการเพื่อขอรับทุน
เอกสารอื่น ๆ ระเบียบข้อบังคับ/ระเบียบการใช้จ่ายเงินขององค์กร รายชื่อของคณะกรรมการบริหารองค์กรพร้อมตำแหน่งหน้าที่และที่อยู่ติดต่อ รายงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

10 การส่งโครงการเพื่อขอรับทุน
หนังสือรับรองหรือประวัติการทำงานในกรณีที่เป็นองค์กรตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี (ถ้ามี) กรณีไม่ใช่องค์กรนิติบุคคล มีจดหมายรับรองจากองค์กรนิติบุคคล/หน่วยงานรัฐ (ถ้ามี)

11 แนวทางการดำเนินงานหลังได้รับทุน
จะต้องลงนามในสัญญาการรับทุน เสนอรายงานการดำเนินงาน และรายงานการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับทุน ทั้งรายงานเป็นรายงวดและรายงานฉบับสมบูรณ์ ถ้ามีเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่ ทั้งในกรณีสิ้นสุดโครงการหรือยุบเลิกโครงการ องค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องนำเงินทุนที่เหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารส่งหน่วยงานราชการคู่สัญญา

12 แนวทางการดำเนินงานหลังได้รับทุน
จะต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ซึ่งรวมทั้งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน อย่างสมบูรณ์และรัดกุม และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้เสมอ

13 การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2550
ยังคงได้รับการสนับสนุนเงิน เป็นเงิน 40 ล้านบาท

14 การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2551
สำนักโรคเอดส์ฯตั้งงบประมาณขาขึ้น เป็นเงิน 70 ล้านบาท

15 การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2552
จบ (ไม่ตั้งงบประมาณ) มีการเปลี่ยนแปลง มีการถ่ายโอนงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ องค์กรเอกชนด้านเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google