งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม / แผนการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และ ศิลป์ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม / แผนการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และ ศิลป์ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม / แผนการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และ ศิลป์ศาสตร์

2 องค์ประกอบที่ต้องใช้ใน การเลือกคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย มีดังนี้ - GAT (General Aptitude Test) - PAT (Professional Aptitude Test) - O-NET - GPAX

3 1. 1 เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การ กีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา สัตว์แพทย์ ศาสตร์ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT กลุ่ม วิทยาศาสตร์

4 1.2 ทันตแพทยศาสตร์ / พยาบาล องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 1. O-NET GAT PAT 27220

5 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT PAT กลุ่มวิทยาศาสตร์ กายภาพและชีวภาพ

6 วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT PAT กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT กลุ่มสถาปัตยกรรม ศาสตร์

8 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT PAT กลุ่มเกษตรศาสตร์

9 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์

10 รูปแบบที่ 1 การท่องเที่ยวและโรงแรม องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT 17120

11 รูปแบบที่ 2 การท่องเที่ยวและโรงแรม องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT 7 ( เลือก 1 วิชา )

12 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

13 วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และ นาฏยศิลป์ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์

14 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

15 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

16 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 องค์ประกอบรหัสร้อยละ 1. GPAX20 2. O-NET GAT PAT กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม / แผนการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และ ศิลป์ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google