งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 การประเมินผลทางการ ประชาสัมพันธ์

2 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 การประเมินผลทางการ ประชาสัมพันธ์ ทำตอนไหน ?

3 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 ก่อนประชาสัมพันธ์ (Pre-PR) ระหว่างประชาสัมพันธ์ (PR) หลังประชาสัมพันธ์ (Post- PR)

4 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 ก่อนประชาสัมพันธ์ (Pre-PR) ระหว่างประชาสัมพันธ์ (PR) หลังประชาสัมพันธ์ (Post- PR) SWOT

5 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 ก่อนประชาสัมพันธ์ (Pre-PR) ระหว่างประชาสัมพันธ์ (PR) หลังประชาสัมพันธ์ (Post- PR) แก้ปัญหา เฉพาะหน้า

6 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 ก่อนประชาสัมพันธ์ (Pre-PR) ระหว่างประชาสัมพันธ์ (PR) หลังประชาสัมพันธ์ (Post-PR) แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ

7 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 แบบสังเกต SENDER เป็นคนทำ อัตวิสัย (Subjective) / อคติ สูง ข้อมูลเชิงบรรยาย

8 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 แบบสอบถาม Receiver เป็นคนทำ วัตถุวิสัย (Objective) / อคติ ต่ำ ข้อมูลเชิงสถิติ

9 สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 14/16 แบบทดสอบ Receiver เป็นคนทำ วัตถุวิสัย (Objective) / ไม่มีอคติ ข้อมูลเชิงสถิติ - เปรียบเทียบ


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสอน รายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ COMM 2301 3(3-0- 6)_________________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google