งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

¤ÃÙàÍÕèÂÁÅÐÍÍ ¸¹Ñ­ªÑ นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "¤ÃÙàÍÕèÂÁÅÐÍÍ ¸¹Ñ­ªÑ นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ¤ÃÙàÍÕèÂÁÅÐÍÍ ¸¹Ñ­ªÑ นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย
สารละลายกรด - เบส สารละลายกรด - เบส ¤ÃÙàÍÕèÂÁÅÐÍÍ ¸¹Ñ­ªÑ โดย... โดย นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย

2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
แบ่งตามการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส น้ำเงิน แดง ไม่เปลี่ยนสี แดง น้ำเงิน กรด กลาง เบส

3 สารละลายกรดและสารละลายเบส
* มีรสเปรี้ยว มีฤทธิ์กัด * เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง * ค่า pH น้อยกว่า 7 * มี H3O+ อยู่ในสารละลาย * ทำปฏิกิริยากับโลหะได้ แก๊ส H2 * ทำปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอเนตหรือสารประกอบ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) * ทำปฏิกิริยาสะเทินกับเบสได้เกลือกับน้ำ

4 สารละลายกรดและสารละลายเบส
สารละลายที่เป็นกลาง  ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส  ค่า pH เท่ากับ 7  ตัวอย่างเช่น C2H5OH เอทานอล C6H12O6 สารละลายของน้ำตาลทราย

5 สารละลายกรดและสารละลายเบส
มีรสฝาดขม ลื่นมือคล้ายสบู่  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน  ค่า pH มากกว่า 7  มี OH - อยู่ในสารละลาย  ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ  ทำปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียมได้ก๊าซแอมโมเนีย(NH3)  ทำปฏิกิริยาสะเทินกับกรดได้เกลือกับน้ำ

6 pH ของสารละลาย ความหมายของ pH วิธีการวัด pH ของสารละลาย กระดาษลิตมัส พีเอชมิเตอร์ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์

7 pH ของสารละลาย ความหมายของ pH pH คือ ช่วงของตัวเลขที่บอกความเป็นกรด-เบส คือ pH 1-6 เป็นกรด, 7 เป็นกลาง และ เป็นเบส pH = - log [H+] pOH = - log [OH-] pH + pOH = 14

8 กรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของสารละลาย กระดาษลิตมัส บอกได้ว่าสารละลายนั้นเป็นกรดหรือเบส กรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง เบส เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

9 pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของสารละลาย พีเอชมิเตอร์ (pH meter) สามารถวัด pH ของ สารละลายในช่วง pH

10 pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของสารละลาย ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ คือ อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีได้ ทุกช่วง pH เกิดจากการนำอินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิดมา รวมกัน

11 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวัน มีหลายชนิด ทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องใช้และสารในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งของเหลวในสิ่งมีชีวิต

12 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
หินงอกหินย้อย สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวัน ความเป็นกรด - เบส ในด้านการเกษตร ฝนกรด

13 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
ด้านการเกษตร ใช้ปูนขาวเติมลงไปในดิน เพื่อลดความเป็นกรดของดิน

14 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
หินงอกและหินย้อย เกิดจากกรดทำ ปฏิกิริยากับหินปูนทำให้เกิดการกร่อน ของหินปูน ดังสมการ 2H3O+(aq) + CaCO3 Ca2+(aq) + 3H2O(l) + CO2(g) เมื่อน้ำฝนไหลผ่านตามเพดานถ้ำจะ ละลายแคลเซียมคาร์บอเนตไปด้วย

15 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
ฝนกรด หมายถึงน้ำฝนที่มีค่าความเป็น กรด-เบสต่ำกว่าระดับ 5.6 กรดในน้ำฝน เกิดจากการละลายน้ำของก๊าซ CO2 SO2 NO2 NO ที่มีอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุ ษย์

16 คุณต้องการออกจากบทเรียนเรื่องกรด - เบส
ไม่ใช่ ใช่


ดาวน์โหลด ppt ¤ÃÙàÍÕèÂÁÅÐÍÍ ¸¹Ñ­ªÑ นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google