งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย

2 สารละลายกรดและสารละลายเบส สารละลาย แบ่งตามการเปลี่ยนสี ของกระดาษลิตมัส น้ำเงิน แดง กรดกลางเบส แดง น้ำเงิน ไม่เปลี่ยนสี

3 สารละลายกรดและสารละลายเบส * ค่า pH น้อยกว่า 7 * มี H 3 O + อยู่ในสารละลาย * ทำปฏิกิริยากับโลหะได้ แก๊ส H 2 สารละลาย กรด * เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำ เงินเป็นสีแดง * มีรสเปรี้ยว มีฤทธิ์กัด * ทำปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอเนต หรือสารประกอบ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) * ทำปฏิกิริยาสะเทินกับเบสได้เกลือกับ น้ำ

4 สารละลายกรดและสารละลายเบส C 6 H 12 O 6 สารละลายของ น้ำตาลทราย  ตัวอย่างเ ช่น C2H5OH C2H5OH เอ ทาน อล  ค่า pH เท่ากับ 7  ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส สารละลายที่ เป็นกลาง

5 สารละลายกรดและสารละลายเบส  ค่า pH มากกว่า 7  มี OH - อยู่ในสารละลาย  ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ  ทำปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียมได้ ก๊าซแอมโมเนีย (NH 3 )  ทำปฏิกิริยาสะเทินกับกรดได้เกลือกับน้ำ สารละลา ยเบส  มีรสฝาดขม ลื่นมือ คล้ายสบู่  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดง เป็นสีน้ำเงิน

6 pH ของสารละลาย ความหมาย ของ pH วิธีการวัด pH ของ สารละลาย กระดาษลิตมัส พีเอชมิเตอร์ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเค เตอร์

7 pH ของสารละลาย ความหมาย ของ pH pH คือ ช่วงของตัวเลขที่บอกความ เป็นกรด - เบส คือ pH 1-6 เป็นกรด, 7 เป็น กลาง และ 8-14 เป็นเบส pH = - log [H + ] pOH = - log [OH - ] pH + pOH = 14

8 pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของ สารละลาย เบส เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดง เป็นสีน้ำเงิน กรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำ เงินเป็นสีแดง กระดาษลิตมัส บอกได้ว่าสารละลายนั้น เป็นกรดหรือเบส

9 พีเอชมิเตอร์ (pH meter) สามารถวัด pH ของ สารละลายในช่วง pH 0 - 14 pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของสารละลาย

10 ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ คือ อินดิ เคเตอร์ที่เปลี่ยนสีได้ ทุกช่วง pH เกิดจากการนำอินดิเค เตอร์หลายๆ ชนิดมา รวมกัน pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของสารละลาย

11 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวัน มี หลายชนิด ทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องใช้และสารใน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งของเหลวใน สิ่งมีชีวิต

12 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต สารละลายกรด - เบส ในชีวิตประจำวัน ความเป็นกรด - เบส ใน ด้านการเกษตร ฝน กรด หิน งอก หิน ย้อย

13 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต ด้านการเกษตร ใช้ปูนขาวเติม ลงไปในดิน เพื่อลดความเป็น กรดของดิน

14 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวัน และในสิ่งมีชีวิต หินงอกและหินย้อย เกิดจาก กรดทำ ปฏิกิริยากับหินปูนทำให้เกิดการ กร่อน ของหินปูน ดังสมการ 2H 3 O + (aq) + CaCO 3 Ca 2+ (aq) + 3H 2 O(l) + CO 2 (g) เมื่อน้ำฝนไหลผ่านตามเพดานถ้ำ จะ ละลายแคลเซียมคาร์บอเนตไป ด้วย

15 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต ฝนกรด หมายถึงน้ำฝนที่มีค่า ความเป็น กรด - เบสต่ำกว่าระดับ 5.6 กรดใน น้ำฝน เกิดจากการละลายน้ำของก๊าซ CO 2 SO 2 NO 2 NO ที่มีอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุ ษย์

16 ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google