งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย

2 สารละลายกรดและสารละลายเบส สารละลาย แบ่งตามการเปลี่ยนสี ของกระดาษลิตมัส น้ำเงิน แดง กรดกลางเบส แดง น้ำเงิน ไม่เปลี่ยนสี

3 สารละลายกรดและสารละลายเบส * ค่า pH น้อยกว่า 7 * มี H 3 O + อยู่ในสารละลาย * ทำปฏิกิริยากับโลหะได้ แก๊ส H 2 สารละลาย กรด * เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำ เงินเป็นสีแดง * มีรสเปรี้ยว มีฤทธิ์กัด * ทำปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอเนต หรือสารประกอบ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) * ทำปฏิกิริยาสะเทินกับเบสได้เกลือกับ น้ำ

4 สารละลายกรดและสารละลายเบส C 6 H 12 O 6 สารละลายของ น้ำตาลทราย  ตัวอย่างเ ช่น C2H5OH C2H5OH เอ ทาน อล  ค่า pH เท่ากับ 7  ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส สารละลายที่ เป็นกลาง

5 สารละลายกรดและสารละลายเบส  ค่า pH มากกว่า 7  มี OH - อยู่ในสารละลาย  ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ  ทำปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียมได้ ก๊าซแอมโมเนีย (NH 3 )  ทำปฏิกิริยาสะเทินกับกรดได้เกลือกับน้ำ สารละลา ยเบส  มีรสฝาดขม ลื่นมือ คล้ายสบู่  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดง เป็นสีน้ำเงิน

6 pH ของสารละลาย ความหมาย ของ pH วิธีการวัด pH ของ สารละลาย กระดาษลิตมัส พีเอชมิเตอร์ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเค เตอร์

7 pH ของสารละลาย ความหมาย ของ pH pH คือ ช่วงของตัวเลขที่บอกความ เป็นกรด - เบส คือ pH 1-6 เป็นกรด, 7 เป็น กลาง และ 8-14 เป็นเบส pH = - log [H + ] pOH = - log [OH - ] pH + pOH = 14

8 pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของ สารละลาย เบส เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดง เป็นสีน้ำเงิน กรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำ เงินเป็นสีแดง กระดาษลิตมัส บอกได้ว่าสารละลายนั้น เป็นกรดหรือเบส

9 พีเอชมิเตอร์ (pH meter) สามารถวัด pH ของ สารละลายในช่วง pH pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของสารละลาย

10 ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ คือ อินดิ เคเตอร์ที่เปลี่ยนสีได้ ทุกช่วง pH เกิดจากการนำอินดิเค เตอร์หลายๆ ชนิดมา รวมกัน pH ของสารละลาย วิธีการวัด pH ของสารละลาย

11 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวัน มี หลายชนิด ทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องใช้และสารใน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งของเหลวใน สิ่งมีชีวิต

12 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต สารละลายกรด - เบส ในชีวิตประจำวัน ความเป็นกรด - เบส ใน ด้านการเกษตร ฝน กรด หิน งอก หิน ย้อย

13 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต ด้านการเกษตร ใช้ปูนขาวเติม ลงไปในดิน เพื่อลดความเป็น กรดของดิน

14 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวัน และในสิ่งมีชีวิต หินงอกและหินย้อย เกิดจาก กรดทำ ปฏิกิริยากับหินปูนทำให้เกิดการ กร่อน ของหินปูน ดังสมการ 2H 3 O + (aq) + CaCO 3 Ca 2+ (aq) + 3H 2 O(l) + CO 2 (g) เมื่อน้ำฝนไหลผ่านตามเพดานถ้ำ จะ ละลายแคลเซียมคาร์บอเนตไป ด้วย

15 สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและ ในสิ่งมีชีวิต ฝนกรด หมายถึงน้ำฝนที่มีค่า ความเป็น กรด - เบสต่ำกว่าระดับ 5.6 กรดใน น้ำฝน เกิดจากการละลายน้ำของก๊าซ CO 2 SO 2 NO 2 NO ที่มีอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุ ษย์

16 ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt สารละลาย กรด - เบส นางเอี่ยมละออ ธนัญชัย โด ย สารละลายกรด - เบส โดย... ครูเอี่ยมละออ ธนัญชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google