งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 14. การเขียนโครงร่างการ วิจัย ( แบบ ว - ๑ ) (Proposal) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 14. การเขียนโครงร่างการ วิจัย ( แบบ ว - ๑ ) (Proposal) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 14. การเขียนโครงร่างการ วิจัย ( แบบ ว - ๑ ) (Proposal) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร

2 2 โครงร่างการวิจัย คือแบบ แปลนหรือ แผนในการแสวงหาความรู้ โดยแสดงให้เห็นความสำคัญ และความเป็นไปได้ ในการดำเนินการให้บรรลุ ตามจุดมุ่งหมายได้ เพื่อ นำเสนอขอรับการสนับสนุน หรือ ความเห็นชอบในการอนุมัติ ให้ดำเนินการ

3 3 ทำไมต้องเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อเป็นหลักประกันในการ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในโครงร่างการวิจัย ให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสชี้แจง รายละเอียดการศึกษาวิจัย และกรอบแนวคิดของงานวิจัย เป็นสื่อระหว่างผู้ร่วมทำ โครงการวิจัย ให้เข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน

4 4 ประโยชน์ของการเขียนโครงร่าง การวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้การวิจัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน การวิจัย ช่วยประมาณการค่าใช้จ่าย เวลา บุคลากร ทรัพยากร ประหยัดเวลา / ถ้าทำตามแผนที่วาง ไว้ / เตือนความจำ เพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานที่ ให้ทุน

5 5 1. ชื่อโครงการ (The Tiltle) 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 3. ความสำคัญและที่มาของปัญหา (Background & Rationale) 4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก การวิจัย (expected benefits and application) 6. การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง องค์ประกอบโครงร่างการวิจัย

6 6 7. นิยามศัพท์ (Operational Definition) 8. ระเบียบวิธีการวิจัย 9. ขอบเขตการวิจัย 10. ระยะเวลาการวิจัย 11. แผนการดำเนินงาน 12. เอกสารอ้างอิง

7 7 1. ชื่อโครงการ (the title) เป็นส่วนดึงดูดความสนใจ ควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและ ชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะทำการศึกษา วิจัย ว่าทำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าโครงการ.......... ผู้ร่วมดำเนินการ......... ที่ปรึกษาโครงการ.......

8 8 3. ความสำคัญและที่มาของ ปัญหา (Background & Rationale) ปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความ เป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มี ความสำคัญ รวมทั้งความจำเป็น คุณค่าและประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้

9 9 4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) เป็นการกำหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง * วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงสิ่งที่ คาดหวัง (implication) * วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง

10 10 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ วิจัย (expected benefits and application) ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ได้จริง ใน ด้านวิชาการ ผลจะตกกับใคร เป็นสำคัญ 6. การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง

11 11 7. คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ใน การวิจัย (operational definition) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่ จำเป็นต้องให้คำจำกัดความ อย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถ สังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้

12 12 5. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (independent variables) และตัวแปรตาม (dependent variable)

13 13 6. ขอบเขตของการวิจัย เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัย ที่จะศึกษา มีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด 7. คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ใน การวิจัย (operational definition) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้อง ให้คำจำกัดความ อย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถ สังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้

14 14 8. ระเบียบวิธีการวิจัย ด้านสังคม ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การทดสอบ และทดลอง แผนการทดลอง วิธีการทดลอง การ เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 9. ขอบเขตการวิจัย ระบุขอบเขต สถานที่

15 15 10. ระยะเวลาการวิจัย มกราคม – ตุลาคม 2556 11. แผนการดำเนินงาน

16 16 12. เอกสารอ้างอิง ระบุรายชื่อเอกสารที่คำ การค้นคว้าอ้างอิง ความคิดเห็นของ คณะทำงานวิจัย

17 17


ดาวน์โหลด ppt 1 14. การเขียนโครงร่างการ วิจัย ( แบบ ว - ๑ ) (Proposal) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google