งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การทำฟลูอิดไดเซชันด้วยก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การทำฟลูอิดไดเซชันด้วยก๊าซ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การทำฟลูอิดไดเซชันด้วยก๊าซ

3 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัตถุประส งค์ 1. อธิบายหลักการของฟลูอิดไดเซชัน ได้ 2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความดันลดคร่อมเบดและ ความเร็วของของไหลได้ 3. เปรียบเทียบค่าความดันลดคร่อมเบด และความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิด ไดเซชันที่ได้จากการทดลองและ จากทฤษฎีได้ เพื่อให้ นักศึกษา

4 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department เครื่องมือและ อุปกรณ์

5 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 1. เครื่องทำฟลูอิดได เซชันด้วยลม

6 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 2. ขวดหาความ ถ่วงจำเพาะ

7 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 3. เม็ดพลาสติกรูปร่างกลม ประมาณ 1 กิโลกรัม

8 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

9 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 5. เครื่องวัดความเร็วลม (anemometer)

10 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วิธีการ ทดลอง 1. ศึกษาคุณสมบัติของอนุภาค และของไหล

11 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 1.1 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ด พลาสติก ประมาณ 10 เม็ด

12 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 1 การวัดเส้นศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวอย่า งที่ ความ กว้าง (cm ) ความ ยาว (cm ) เฉลี่ย ( cm ) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 เฉลี่ย ( cm )

13 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 1.2 หาความหนาแน่นของเม็ด พลาสติก โดยใช้ขวดหาความ ถ่วงจำเพาะ การชั่งน้ำหนักน้ำหนัก ( g ) มวลขวดหาความถ่วงจำเพาะ (m 1 ) มวลขวดหาความถ่วงจำเพาะและเม็ด พลาสติก (m 2 ) มวลขวดหาความถ่วงจำเพาะ เม็ด พลาสติกและน้ำเต็มขวด (m 3 ) มวลขวดหาความถ่วงจำเพาะและน้ำเต็ม ขวด (m 4 ) ตารางที่ 2 การหาความหนาแน่นของอนุภาค

14 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ตารางคุณสมบัติของ อากาศ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1.3 หาความหนาแน่นและความหนืดของลม โดยการวัดอุณหภูมิอากาศแล้วนำไปอ่านค่า จากตารางคุณสมบัติของอากาศ

15 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 2. สร้างกราฟระหว่างความดันลดคร่อม flow meter และ ความเร็วลมในท่อเปล่า ความเร็วลมในท่อเปล่า

16 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 2.1 ใช้หอทดลองเปล่าที่ยังไม่บรรจุอนุภาค เปิด วาล์วจนสุด เปิดสวิทซ์ให้ blower ทำงาน จากนั้นค่อยๆ ปิดวาล์วเพื่อปรับความเร็วลม วาล์ว blower สวิทช์

17 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 2.2 อ่านความดันลดคร่อม flow meter และ ค่าความเร็วลมที่วัดด้วย anemometer anemometer อ่านความดันลดคร่อม flow meter อ่านค่าความเร็วลมจาก anemometer

18 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 2.3 เพิ่มความเร็วลมขึ้นเรื่อยๆ จนได้ ความเร็วลมประมาณ 10 ค่า

19 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 3 ความดันลดคร่อม flow meter และความเร็วลมในท่อเปล่า ครั้ งที่ ความดันคร่อม flow meter (cmHg) ความเร็วลมในท่อ เปล่า (m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 2.4 เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันลด คร่อม flow meter และความเร็วลม ในท่อเปล่า ในท่อเปล่า ความดันคร่อม flow meter (cmHg) ความเร็วลมใน ท่อเปล่า (m/s)

21 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 3. การทำฟลูอิดไดเซชันเม็ด พลาสติกด้วยลม

22 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department หอ ทดลอ ง 3.1 บรรจุเม็ดพลาสติก ประมาณ 1 กิโลกรัม ลงในหอทดลอง

23 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 3.2 เปิดวาล์วจนสุด เปิดสวิทช์ให้ blower ทำงาน จากนั้นค่อยๆ ปิดวาล์วเพื่อเพิ่ม ความเร็วลม วาล์ว blower สวิทช์

24 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ความดันลด คร่อม flow meter ความดันลด คร่อมเบด 3.3 ที่ความเร็วลมแต่ละค่า ให้อ่านค่าความ ดันลดคร่อม flow meter ค่าความดันลดคร่อมเบด และวัดความ สูงของเบด ค่าความดันลดคร่อมเบด และวัดความ สูงของเบด

25 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 4 โดยสังเกตจุดที่เบดเริ่มเกิดฟลูอิดไดเซชัน เมื่อเบดเริ่มเกิดฟลูอิดไดเซชันแล้วให้เพิ่ม ความเร็วลมขึ้นเรื่อยๆ อีกประมาณ 5 ค่า สังเกตลักษณะของเบดที่เกิดขึ้น บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 4 โดยสังเกตจุดที่เบดเริ่มเกิดฟลูอิดไดเซชัน เมื่อเบดเริ่มเกิดฟลูอิดไดเซชันแล้วให้เพิ่ม ความเร็วลมขึ้นเรื่อยๆ อีกประมาณ 5 ค่า สังเกตลักษณะของเบดที่เกิดขึ้น

26 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ความดันคร่อม flow meter ( cm Hg ) ความดัน คร่อมเบด ความสูง ของเบด u ( cm H 2 O ) ( m/s ) ตารางที่ 4 ความดันคร่อม flow meter ความดันคร่อมเบด ความสูงของเบด และความเร็วลม

27 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department เพิ่มความเร็วลมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิด เป็นฟลูอิดไดซ์เบด แล้วให้ เพิ่มความเร็วลมขึ้นอีกประมาณ 5 ค่า สังเกตลักษณะเบดที่เกิดขึ้น และบันทึกผลการทดลอง

28 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 3.4 ค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อลดความเร็ว ลม ที่ความเร็วแต่ละค่าให้อ่านค่า ความดันลดคร่อม flow meter ความ ดันลดคร่อมเบด และวัดความสูงของ เบด บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 4 โดยสังเกตจุดที่เบดกลับมาเป็นเบ ดนิ่งอีกครั้ง 3.5 จากเบดนิ่งที่ได้ ให้ทำการทดลอง ข้อ 3.3 และ 3.4 อีกครั้ง

29 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 3.6 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของหอ ทดลอง และหาพื้นที่หน้าตัดของหอ ทดลอง

30 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 4. การนำเสนอผล การทดลอง

31 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 4.1 สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันลด คร่อมเบดและความเร็วลม อ่านค่าความดันลดคร่อมเบดต่ำสุดในการเกิดฟลูอิดไดเซชัน และความเร็ว ต่ำสุดในการเกิดฟลูอิดไดเซชัน จากกราฟ ความเร็ว ลม (u) Fluidize d bed  P น้ำหนักปรากฏของ เบด Fix ed be d ความดันลดคร่อมเบด (  P ) และ ความสูงของเบด ( L ) L

32 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 4.2 คำนวณค่าความดันลดคร่อมเบดต่ำสุดในการ เกิดฟลูอิดไดเซชัน จาก สมการ สมการ และคำนวณค่าความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลู อิดไดเซชัน จากสมการ

33 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department 4.3 เปรียบเทียบค่าที่ได้จาก ข้อ 4.1 และข้อ 4.2

34 Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt Fluidization Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การทำฟลูอิดไดเซชันด้วยก๊าซ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google