งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง การกำหนดแผน กิจกรรมไว้ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำงาน การใช้ทรัพยากรไว้ อย่างชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง การกำหนดแผน กิจกรรมไว้ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำงาน การใช้ทรัพยากรไว้ อย่างชัดเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง การกำหนดแผน กิจกรรมไว้ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำงาน การใช้ทรัพยากรไว้ อย่างชัดเจน

2 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ๑. ชื่อโครงการ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๔. วัตถุประสงค์ ๓. หลักการและเหตุผล ๕. เป้าหมาย ๖. การสนองนโยบาย

3 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ๗. สถานที่ ๘. วิธีดำเนินงาน ๑๐. วัตถุประสงค์ ๙. แผนการใช้จ่าย หรืองบประมาณ ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๒. การติดตามผลและประเมินผล

4 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ ชื่อโครงการ ๑. ตั้งชื่อตรงตามกิจกรรมที่ทำ ๒. ตั้งชื่อเชิงสร้างสรรค์

5 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. ระบุชื่อบุคคลคนเดียว ๓. ระบุชื่อหน่วยงาน/สถาบัน ๒. ระบุชื่อคณะบุคคล

6 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ หลักการและเหตุผล ๑. ส่วนที่เป็นหลักการ - กล่าวถึงปัญหา - อ้างกฎหมาย นโยบาย คำสั่ง - กล่าวถึงความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี

7 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ หลักการและเหตุผล ๒. ส่วนที่เป็นเหตุผล - กล่าวถึงความจำเป็น ความสำคัญ ในการจัดทำโครงการ ชี้ให้เห็นถึง การแก้ปัญหา

8 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ ๑. สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ๓. ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ๒. เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ๔. เน้นประสิทธิผลของงาน

9 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผลผลิต (Out puts) ๒. ผลลัพธ์ (Out comes)

10 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ การติดตามผลและประเมินผล ๑. การติดตามผล ๒. การประเมินผล

11 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ ข้อควรคำนึงในการเขียนโครงการ ๑. ความสามารถของผู้รับผิดชอบ ๒. มีเหตุผลสนับสนุนชัดเจน ๔. สามารถแก้ปัญหาได้ ๓. มีประโยชน์กับส่วนรวม ๕. ความสมบูรณ์ของโครงการ

12 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ ข้อควรคำนึงในการเขียนโครงการ ๖. ความประหยัด ๗. ทันสมัย ๙. การติดตามผล ๘. มีเอกสารหลักฐานประกอบ ๑๐. การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง การกำหนดแผน กิจกรรมไว้ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำงาน การใช้ทรัพยากรไว้ อย่างชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google