งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง การกำหนดแผนกิจกรรมไว้ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำงาน การใช้ทรัพยากรไว้อย่างชัดเจน

2 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
องค์ประกอบของโครงการ ๑. ชื่อโครงการ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๓. หลักการและเหตุผล ๔. วัตถุประสงค์ ๕. เป้าหมาย ๖. การสนองนโยบาย

3 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
องค์ประกอบของโครงการ ๗. สถานที่ ๘. วิธีดำเนินงาน ๙. แผนการใช้จ่าย หรืองบประมาณ ๑๐. วัตถุประสงค์ ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๒. การติดตามผลและประเมินผล

4 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
หลักการเขียนโครงการ ชื่อโครงการ ๑. ตั้งชื่อตรงตามกิจกรรมที่ทำ ๒. ตั้งชื่อเชิงสร้างสรรค์

5 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
หลักการเขียนโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. ระบุชื่อบุคคลคนเดียว ๒. ระบุชื่อคณะบุคคล ๓. ระบุชื่อหน่วยงาน/สถาบัน

6 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
หลักการเขียนโครงการ หลักการและเหตุผล ๑. ส่วนที่เป็นหลักการ - อ้างกฎหมาย นโยบาย คำสั่ง - กล่าวถึงปัญหา - กล่าวถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

7 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
หลักการเขียนโครงการ หลักการและเหตุผล ๒. ส่วนที่เป็นเหตุผล - กล่าวถึงความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการ ชี้ให้เห็นถึงการแก้ปัญหา

8 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
หลักการเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ ๑. สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ๒. เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ๓. ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ๔. เน้นประสิทธิผลของงาน

9 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
หลักการเขียนโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผลผลิต (Out puts) ๒. ผลลัพธ์ (Out comes)

10 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
หลักการเขียนโครงการ การติดตามผลและประเมินผล ๑. การติดตามผล ๒. การประเมินผล

11 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
ข้อควรคำนึงในการเขียนโครงการ ๑. ความสามารถของผู้รับผิดชอบ ๒. มีเหตุผลสนับสนุนชัดเจน ๓. มีประโยชน์กับส่วนรวม ๔. สามารถแก้ปัญหาได้ ๕. ความสมบูรณ์ของโครงการ

12 หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ
ข้อควรคำนึงในการเขียนโครงการ ๖. ความประหยัด ๗. ทันสมัย ๘. มีเอกสารหลักฐานประกอบ ๙. การติดตามผล ๑๐. การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๙ การเขียนโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google