งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัยการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ “ แบบร่วมมือ ” ในการ แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้าง หุ้นส่วนของนักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัยการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ “ แบบร่วมมือ ” ในการ แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้าง หุ้นส่วนของนักเรียนระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่องวิจัยการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ “ แบบร่วมมือ ” ในการ แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้าง หุ้นส่วนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการ บัญชี ผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์ ตำแหน่ง ครูประจำ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

3 การเรียนการสอนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ซึ่งมี เนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณและการใช้ความเข้าใจเป็น หลัก ในช่วงแรกได้จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย อธิบาย โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงต้องมีการปรับกระบวนการในการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนเกิด ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ “ แบบร่วมมือ ” มาช่วยในการ แก้ปัญหา ความสำคัญและความ เป็นมาของปัญหา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขางานการบัญชี ก่อนและหลัง การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “ แบบร่วมมือ ”

5 ลำดับ ที่ ชื่อ - นามสกุล ผลการ สอบ ก่อน ผลการ สอบ หลัง 1 นางสาวจันทิมา บุญ ตุ้ม 59 2 นางสาวสกาวเดือน เชื้อผู้ดี 711 3 นางสาวชัชฎาพร จิตร์ เที่ยง 59 4 นางสาวปิยนุช มะปู เลาะ 612 5 นางสาวอารียา กาเซ็ม ตีมะ 69 6 นางสาวพัชรีพร เต๊ะดอ เลาะ 813 7 นางสาวปิยรัตน์ เตือนใจยา 510 8 นางสาวศศิธร อ่อง วงศ์ 39 9 นางสาวอินทิรา เพ็งนิล 59 10 นางสาวจุรีรัตน์ เพ็ชรห ลำ 59 ลำดับ ที่ ชื่อ - นามสกุล ผลการ สอบ ก่อน ผลการ สอบ หลัง 1 นางสาวจันทิมา บุญตุ้ม 59 2 นางสาวสกาวเดือน เชื้อผู้ดี 711 3 นางสาวชัชฎาพร จิตร์เที่ยง 59 4 นางสาวปิยนุช มะ ปูเลาะ 612 5 นางสาวอารียา กา เซ็มตีมะ 69 ตารางแสดงผลคะแนนการสอบก่อนและหลัง

6 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลของ นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขางานการบัญชีในการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ปรากฏผลดังนี้ - คะแนนสอบของนักเรียนก่อนการสอนโดยการใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาเปรียบเทียบกับ คะแนนสอบหลังจากการสอนโดยการใช้กระบวนการ เรียนรู้ แบบร่วมมือ ปรากฏว่า ผลคะแนนของนักเรียน ทั้งชั้นสูงขึ้นร้อยละ 100 - นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนและมีความพยายามที่จะ สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้กระบวนการทาง ปัญญา กระบวนการทางสังคม ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดจน สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ได้ สรุปผลการวิจัย

7

8 ลำดับ ที่ ชื่อ - นามสกุล ผลการ สอบ ก่อน ผลการ สอบ หลัง 1 นางสาวจันทิมา บุญ ตุ้ม 59 2 นางสาวสกาวเดือน เชื้อผู้ดี 711 3 นางสาวชัชฎาพร จิตร์ เที่ยง 59 4 นางสาวปิยนุช มะปู เลาะ 612 5 นางสาวอารียา กาเซ็ม ตีมะ 69 6 นางสาวพัชรีพร เต๊ะดอ เลาะ 813 7 นางสาวปิยรัตน์ เตือนใจยา 510 8 นางสาวศศิธร อ่อง วงศ์ 39 9 นางสาวอินทิรา เพ็งนิล 59 10 นางสาวจุรีรัตน์ เพ็ชรห ลำ 59


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัยการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ “ แบบร่วมมือ ” ในการ แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้าง หุ้นส่วนของนักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google