งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างบทความใน Joomla อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างบทความใน Joomla อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างบทความใน Joomla อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์

2 รู้จักบทความ บทความที่จะนำเสนอในเว็บไซต์จะแสดงใน รูปแบบเว็บเพจหลายๆ หน้า ซึ่งในโปรแกรม Joomla สามารถแบ่งบทความในเว็บไซต์เป็น 3 แบบ ดังนี้ 1. บทความคงที่ 2. บทความจัดตามหมวดหมู่และประเภท 3. บทความหน้าแรก ( Front page)

3 1. บทความคงที่ บทความคงที่ เป็นบทความที่เนื้อหาเป็นเอกเทศ ตายตัว และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ได้แก่ – หน้าเกี่ยวกับเรา หรือ About us นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ที่มา การจัดตั้ง เป้าหมาย เป็นต้น - หน้าแผนที่ จะแสดงที่ตั้ง และ ภาพแผนที่สำหรับการเดินทางมา ติดต่องาน

4 2. บทความจัดตามหมวดหมู่ และประเภท (Section and Category) คือบทความที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดตามหมวดหมู่ และประเภทของบทความเช่น หมวด (section) หนังสือคอมพิวเตอร์ จะมีบทความแยกออกเป็น ประเภท (Category) ได้แก่ โฮม & ออฟฟิศ อินเทอร์เน็ต กราฟิก และ การพัฒนาเว็บ ซึ่งแต่ ละประเภทจะมีบทความแยกย่อยตามประเภทที่ กำหนดไว้

5 หนังสือคอมพิวเตอร์ โฮม & ออฟฟิต อินเทอร์เน็ต กราฟิก สร้างเว็บ ซีดีเทรนนิ่ง Window Vista & office 2007 Outlook 2007 Visio 2007 หมวดหมู่ ประเภท เนื้อหาในแต่ละประเภท

6 3. บทความหน้าแรก (Front Page) เป็นบทความที่นำเสนออยู่หน้าแรกโดยการ คัดเลือกบทความที่น่าสนใจจาบทความคงที่ หรือบทความที่จัดตามหมวดหมู่และประเภทมา นำเสนออยู่ในหน้าแรก

7 บทความคงที่ บทความคงที่ (static) จะเป็นหน้าเว็บที่มีเนื้อหา เฉพาะเรื่อง ไม่ถูกจัดกลุ่มไว้เป็นหมวดหมู่ซึ่ง สามารถสร้างบทความคงที่ไว้ใช้งานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. บทความคงที่ที่มีลิงก์เชื่อมโยงในเมนู 2. บทความคงที่ที่เผยแพร่เนื้อหาในหน้าแรก

8 1 บทความคงที่ที่มีลิงก์เชื่อมโยงใน เมนู เป็นบทความที่จะเข้าชมได้ โดยการคลิกลิงค์ จากเมนู เช่น หน้าเว็บแนะนำบริษัท แสดงแผน ที่ บริษัท แสดงผังบุคลากรในองค์กร และ ประวัติบริษัท เป็นต้น

9 การสร้างหน้าเกี่ยวกับเรา หน้าเกี่ยวกับเราหรือ About us ที่จะสร้างขึ้นจะ มีลักษณะเป็นบทความคงที่ที่มีลิงก์เชื่อมโยงใน เมนู มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอน 1. เข้าไปที่ 127.0.0.1/joomlath/administrator 2. ทำการ Login โดยใส่ Username : admin และ Password 1234

10 การสร้างหน้าเกี่ยวกับเรา ( ต่อ ) 3. คลิกเมาส์เลือก icon สร้างบทความใหม่ (Add New Article)

11 4. จะเข้า สู่หน้าจอ Article เพื่อสร้างบทความ 4.1 ตั้งชื่อเรือง และชื่อตัวแทนของเรื่อง 4.2 เผยแพร่บทความนี้ 4.3 ไม่แสดงบทความนี้ในหน้าแรก 4.4 เลือกบทความคงที่ โดยไม่กำหนดอยู่ในหมวดหมู่และประเภทใด 4.5 พื้นที่ในการแทรกภาพและข้อความที่ต้องการนำเสนอ

12 5. ทำการแทรกภาพลงบทความให้คลิกเมาส์เพื่อ แทรกภาพโลโก้ลงในเนื้อหา 5.1 คลิกเมาส์เพื่อแทรกภาพโลโก้ลงในเนื้อหา 5.2 คลิกเมาส์เพื่อเข้าไปเลือก ภาพโลโก้จากเครื่องคอมที่ต้องการลงในเนี้อหา

13 5.3 เลือกไฟล์ภาพโลโก้และคลิก open 5.4 คลิก Start Upload เพื่อ อัพโหลดภาพ

14 5.5 แสดงภาพที่ถูกอัพโหลดเรียบร้อย 5.6 ตำแหน่งไฟล์ภาพ 5.7 คำอธิบายภาพที่จะแสดงเมื่อวางเมาส์บนภาพ 5.8 ชื่อกำกับภาพ 5.9 รูปแบบการวางภาพในบทความ 5.10 คำอธิบายภาพ 5.11 เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม Insert เพื่อ แทรกภาพลงบทความ

15 6. พิมพ์ข้อความเนื้อหาของบทความลงไป 7. คลิกเมาส์เพื่อบันทึกบทความ

16 8. แสดง บทความที่ สร้างอยู่ใน รายการของ หน้า Article Manager 9. เผยแพร่ 10. ไม่แสดง ในหน้าแรก

17 การสร้างเมนูบทความคงที่ 1. เลือกเมนู (Menus)> เลือก Main Menu 2. เข้า สู่หน้าจอ Menu Item Manager 3. เลือก Menu New เพื่อสร้างบทความใหม่

18 4. เลือกชนิดรายการเมนูที่ Internal Link > Articles( บทความ )> Article>Article Layout ( โครงร่างบทความมาตรฐาน )

19 6. ใส่ชื่อเมนู 7. กำหนดตำแหน่งและระดับของเมนู

20 8. คลิกปุ่ม Select เพื่อเลือกบทความเข้ามาใส่ 9. จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เลือกบทความที่มีอยู่ในรายการในที่นี้เลือกบทความเกี่ยวกับเรา

21 10. จะแสดงรายการเมนูที่ได้ทำการสร้างไว้

22 แสดงหน้าจอผู้ใช้หลังจากเพิ่ม เมนู เกี่ยวกับเราและทำการ ลิงค์มาหาบทความคงที่ เกี่ยวกับเรา

23 2. การสร้างบทความคงที่เพื่อเผยแพร่ เนื้อหาในหน้าแรก บทความคงที่ สำหรับนำเสนอในหน้าแรก จะ เหมาะสมกับข่าว หรือ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่มี เนื้อหาสั้นๆ หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ในเว็บไซต์ วิธีการสร้าง บทความจะเหมือนกับการสร้าง บทความคงที่ที่มีลิงก์เชื่อมโยงในเมนู โดยจะทำ การใส่ภาพและข้อความที่เป็นเนื้อหาและคลิก แสดงบทความในหน้าแรก

24 1. คลิกที่เมนู Add New Article

25 2. ทำการแทรกภาพและข้อความต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นบทความ เปลี่ยนตรง Front page ให้เป็น YES 3. คลิกปุ่ม save เมื่อสร้างบทความเรียบร้อย

26 4. แสดงบทความประชาสัมพันธ์ในหน้าแรก

27 กิจกรรมในห้องเรียน 1. ให้นักศึกษาแต่ละคนพัฒนาเว็บไซต์จำหน่าย สินค้าอะไรก็ได้ตามที่สนใจ โดยให้นักศึกษา ปรับปรุงหน้าเว็บดังนี้ 1. ให้นักศึกษาปรับแต่งเทพเพลต ให้สอดคล้อง และสื่อความหมาย กับ สินค้าที่นักศึกษาจะ จำหน่าย 2. สร้างบทความคงที่ที่มีลิงก์เชื่อมโยงในเมนู มา 3 บทความ 3. สร้างบทความคงที่เพื่อเผยแพร่เนื้อหาในหน้า แรก 3 บทความ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างบทความใน Joomla อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google