งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

● ACM คืออะไร ● หน้าจอหลัก ● การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) ● วิธีการสืบค้น ● หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "● ACM คืออะไร ● หน้าจอหลัก ● การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) ● วิธีการสืบค้น ● หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ● ACM คืออะไร ● หน้าจอหลัก ● การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) ● วิธีการสืบค้น ● หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร (Article) ● การพิมพ์ / บันทึกเอกสารฉบับเต็ม (Print & Save)

2 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมาย ข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่ จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน

3 ● Browse Publications ● Quick Search ● Advanced Search

4 Homepage

5 เป็นการไล่เรียงสิ่งพิมพ์ภายในฐานข้อมูล ACM และให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) เช่น Journals/Transactions, Proceedings เป็นต้น Browse the ACM Publications

6 Browse the ACM Publications Journals/Transactions 1. เลือกชื่อ Journals/Transactions จากรายชื่อ ทั้งหมด 2. หรือ พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นเฉพาะเนื้อหาภายใน Journals/Transactions ทั้งหมด 1 2

7 เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการจากส่วน Publication Archive Browse the ACM Publications Journals/Transactions

8 เรียกดูเอกสารที่ต้องการ Browse the ACM Publications Journals/Transactions

9 เป็นการไล่เรียงเอกสารตามกลุ่มหัว เรื่องที่สนใจ Browse the Special Interest Groups

10 เลือกหัวเรื่องที่ สนใจ Browse the Special Interest Groups

11 เลือกรายการที่ต้องการจากส่วน Publication Archive Browse the Special Interest Groups

12 เป็นการไล่เรียงเอกสารการ ประชุมวิชาการ Browse the Conferences

13 เลือกชื่อเอกสารการประชุม วิชาการที่ต้องการ Browse the Conferences

14 เลือกปีจัดการประชุมที่ต้องการจากส่วน Publication Archive Browse the Conferences

15 Browse the Special Collections เป็นการไล่เรียงสิ่งพิมพ์ชุดพิเศษ ได้แก่ - ACM International Conference Proceeding Series เป็นการประชุม วิชาการที่จัดโดยองค์กรอื่นๆ แต่พิมพ์เผยแพร่บนออนไลน์โดย ACM เพื่อลด ต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ที่เป็นตัวเล่ม - Classical Book Series เป็นหนังสือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ซึ่ง ได้รับการสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิกของ ACM

16 เป็นการไล่เรียงสิ่งพิมพ์จากสำนักพิมพ์พันธมิตร Browse the Publications by Affiliated Organizations

17 Browse all literature by type เป็นการไล่เรียงสิ่งพิมพ์จากฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขปทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ให้บริการเอกสารฉบับ เต็ม (Full Text)

18 1. พิมพ์คำหรือวลี และคลิกปุ่ม Search 2. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อ เลือกสืบค้นขั้นสูง Quick Search 1 2

19 Advanced Search 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น Title, Abstract, Review 2. พิมพ์คำค้นใน 3. ระบุชื่อบุคคลที่ปรากฏในส่วนผู้แต่ง 4. เลือกค้นจากคำสำคัญ 5. เลือกค้นหาสิ่งพิมพ์จากชื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อสำนักพิมพ์ ระยะเวลาการตีพิมพ์ของเอกสาร 1 2 3 4 5

20 6. เลือกค้นหาเอกสารการประชุมจากผู้สนับสนุนการ ประชุม สถานที่การประชุม 7. เลือกค้นจากหมายเลข ISBN, ISSN หรือ DOI 8. เลือกค้นจากหมวดหมู่ 9. เลือกสืบค้นในเอกสารฉบับเต็ม สาระสังเขป หรือ บทวิจารณ์บทความ (Review) 10. คลิก Search เพื่อสืบค้น 6 7 8 9 Advanced Search ( ต่อ ) 10

21 Search Results 1. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดงรายละเอียด เนื้อหา 2. เลือกดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 3. หรือ เลือกกรองผลลัพธ์ให้แคบลงจาก ส่วน Refine your search 1 2 3

22 Article คลิกเลือกแสดงเนื้อหาที่สนใจ เช่น Abstract สาระสังเขป, References รายการอ้างอิง, Cited by รายการอ้างถึง, Reviews การวิจารณ์เนื้อหาของ บทความนี้ โดยเหล่าสมาชิกของ ACM เป็นต้น

23 Export Citation ถ้าต้องการอ้างอิงเอกสารนี้ ให้เลือกส่วน Export Formats - ACM Ref เป็นบรรณานุกรมพร้อมใช้งาน - EndNote ถ่ายโอนเข้าสู่โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม

24 Print, Save เลือกสั่งพิมพ์ (Print) หรือ บันทึก (Save) เอกสารฉบับเต็ม

25 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ● ACM คืออะไร ● หน้าจอหลัก ● การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse Publications) ● วิธีการสืบค้น ● หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google