งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DMC 2/2014. ข้อมูลที่โรงเรียนต้องดำเนินการปรับปรุง ในภาคเรียนที่ 2/2557 1. ข้อมูลพื้นฐาน ( กรณีโรงเรียนเปลี่ยน ผู้บริหาร / แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DMC 2/2014. ข้อมูลที่โรงเรียนต้องดำเนินการปรับปรุง ในภาคเรียนที่ 2/2557 1. ข้อมูลพื้นฐาน ( กรณีโรงเรียนเปลี่ยน ผู้บริหาร / แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ) 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DMC 2/2014

2 ข้อมูลที่โรงเรียนต้องดำเนินการปรับปรุง ในภาคเรียนที่ 2/2557 1. ข้อมูลพื้นฐาน ( กรณีโรงเรียนเปลี่ยน ผู้บริหาร / แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ) 2. ข้อมูลการย้ายเข้า - ออก ระหว่างภาค เรียน 3. ปรับปรุงข้อมูลน้ำหนัก - ส่วนสูง ( ต้อง ทำทุกภาคเรียน ) / ข้อมูลด้อยโอกาส ขาดแคลน ( หากมีกรณีเพิ่มเติมจากภาค เรียนที่ 1/2557) 4. ปรับปรุงข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวแดงในหน้าสรุปจำนวน นร. แยกชั้น / เพศ (* โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติมในท้าย เล่มคู่มือ )

3 1. ปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน วิธีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน เข้าเมนู โรงเรียน ---- ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน ---- ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ---- บันทึกข้อมูล ** ข้อแนะนำเพิ่มเติม ข้อผิดพลาดที่พบ บ่อย ให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวน ห้องเรียน ชั้นเรียนที่เปิดสอนให้ถูกต้อง ครบถ้วน

4 ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน ให้เป็นปัจจุบัน

5 1. ปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน วิธีการปรับปรุงข้อมูลการย้ายเข้า - ออก ระหว่างภาคเรียน 1. การย้ายเข้า เลือกเมนู โรงเรียน ---- ย้ายเข้านักเรียน ---- + ย้ายเข้า นร. ---- ใส่เลข 13 หลัก ข้อมูล ชั้น / ห้องที่ย้ายเข้า / เลขประจำตัวนักเรียน ---- บันทึกข้อมูล 2. การย้ายออก เลือกเมนู โรงเรียน ---- ย้ายออก ---- + ย้ายออก นร. ---- ใส่ รายละเอียดชั้น / ห้อง ---- ค้นหา ---- ปรากฏรายชื่อชั้น / ห้องที่จะย้าย ---- คลิ๊ก หน้ารายชื่อ นร. ที่จะย้ายออก ---- บันทึก 3. การเพิ่ม นร. ใช้ในกรณีที่จะย้ายเข้านร. ระหว่างภาคเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น ที่ ไม่ได้สังกัด สพฐ. ซึ่งไม่มีฐานข้อมูลเดิม เลือกเมนูโรงเรียน --- เพิ่ม นร. --- + เพิ่มนร. --- ใส่รายการข้อมูลนร. แล้ว บันทึกให้ครบทุกหน้า

6 1. เลือกเมนูย้ายเข้า / ย้าย ออก / เพิ่มนักเรียน 2.+ ย้ายเข้า / + ย้ายออก /+ เพิ่มนร. 3. ใส่รายละเอียด 4. บันทึกข้อมูล

7 1. ปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน วิธีการปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูง / ข้อมูลด้อย โอกาส ขาดแคลน เข้าเมนู ปรับปรุงข้อมูล ---- ข้อมูล นน. สส. / ด้อยโอกาส ขาดแคลน ---- ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน --- - บันทึกข้อมูล

8 1. เลือกเมนูปรับปรุงข้อมูล 2. เมนู น้ำหนัก, ส่วนสูง / ความด้อยโอกาส ขาด แคลน 3. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน 4. บันทึกข้อมูล

9 1. ปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน วิธีการปรับปรุงข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตัวแดงในหน้าสรุปจำนวน นร. แยกชั้น / เพศ (* คำอธิบายเพิ่มเติม ) 1. โรงเรียนที่ส่งข้อมูลการแก้ไขเมื่อรอบ ก่อนเปิดระบบ 10 พย.57 ( ส่ง e-mail ผ่าน www.admin.srn2@gmail.com) ให้โรงเรียน สามารถดำเนินการ แก้ไขเองได้ ( ซึ่งจะเร็วกว่า ) หรือรอการ แก้ไขให้จาก เขตพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ กำลังทยอยดำเนินการแก้ไขให้ จาก ข้อมูลที่ส่งมาwww.admin.srn2@gmail.com 2. ในส่วนของข้อมูล รายการชื่อ ภาษาอังกฤษนักเรียน สามารถแก้ไขให้ เฉพาะโรงเรียนที่มีข้อมูลที่ไม่ครบไม่เกิน 50 คน และมีรายชื่อในระบบตรงกับตาราง การแก้ไขที่ สพฐ. แจ้ง ( ซึ่งโดยส่วนมาก พบปัญหาว่า 1. มีโรงเรียนที่ยังไม่กรอก ชื่อภาษาอังกฤษมากกว่า 50 คน 2. มี โรงเรียนที่มีรายชื่อในระบบไม่ตรงหรือ เรียงลำดับตามตารางการแก้ไขของ สพฐ.)

10 1. ปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว จึงขอ ความร่วมมือให้โรงเรียนตรวจสอบและ แก้ไขข้อมูลเองในส่วนนี้ โดยทางเขต พื้นที่ต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดที่พบ หลังจาก แจ้งให้โรงเรียนส่งข้อมูลมายังเขตพื้นที่

11 1. ปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน วิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตัวแดง เลือกเมนู จำนวนนักเรียนแยกชั้น, เพศ --- - ปรากฏหน้าตาราง หากปรากฏสีแดงที่ รายการไหน ให้คลิ๊กไปที่รายการนั้น ---- ปรากฏรายการที่ต้องแก้ไข ---- ทำการ แก้ไข ---- บันทึกข้อมูล

12 เลือกเมนูโรงเรียน --- จำนวนนักเรียนแยกชั้น / เพศ ให้คลิกที่รายการที่ขึ้น ตัวแดง แล้วแก้ไขให้ ถูกต้อง บันทึกข้อมูล กลับไป

13 เมื่อจัดทำข้อมูลถูกต้องครบถ้วน แล้ว ให้เข้าไป ยืนยันข้อมูล ใน หน้าตารางแยกชั้น, เพศ


ดาวน์โหลด ppt DMC 2/2014. ข้อมูลที่โรงเรียนต้องดำเนินการปรับปรุง ในภาคเรียนที่ 2/2557 1. ข้อมูลพื้นฐาน ( กรณีโรงเรียนเปลี่ยน ผู้บริหาร / แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google