งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 6 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 Pre NT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 6 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 Pre NT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 6 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 Pre NT

2 สรุปผลการทดสอบ Pre NT จำนวนโรงเรียนที่สอบ 233 โรง สรุปผลการสอบ 229 โรง ไม่มีข้อมูล 4 โรง บ้านโคกเหล็ก อ.ห้วยราช บ้านกุดใหญ่ อ.กระสัง บ้านประดู่ อ.กระสัง บ้านพาชี อ.ประโคนชัย

3 สรุปผลการทดสอบ Pre NT จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 4,913 คน - นักเรียนปกติ 4,383 คน ร้อยละ 89.22 - นักเรียนพิเศษ 530 คน ร้อยละ 10.78 01 สายตา (บอด) 2 คน (รร.บ้านหนองบอน) 02 สายตาเลือนราง 1 คน (รร.บ้านแสลงคง) 03 การได้ยิน - คน 04 สติปัญญา 94 คน 05 ร่างกาย 3 คน

4 สรุปผลการทดสอบ Pre NT 06 การเรียนรู้(อ่าน) 163 คน 07 การเรียนรู้(เขียน) 54 คน 08 การเรียนรู้(คิดคำนวณ) 42 คน 09 การพูด 8 คน 10 พฤติกรรม - คน 11 ออทิสติก 3 คน 12 ซ้อน 107 คน ไม่มีในรหัส เด็กพิเศษ ของ กระดาษคำตอบ LD 11 คน การเรียนรู้ 5 คน ไม่ระบุ 19 คน

5 คุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา

6 คะแนนรวมความสามารถ 3 ด้าน

7 ความสามารถด้านคำนวณ แยกตามคำสำคัญ

8 ความสามารถด้านเหตุผล แยกตามสาระ

9 คุณภาพระดับอำเภอ

10 คะแนนรวมความสามารถ 3 ด้าน

11 ความสามารถด้านคำนวณ แยกตามคำสำคัญ

12 ความสามารถด้านเหตุผล แยกตามสาระ

13 คุณภาพระดับกลุ่มเครือข่ายฯ

14 คะแนนรวมความสามารถ 3 ด้าน

15 ความสามารถด้านคำนวณ

16 ความสามารถด้านภาษา

17 ความสามารถด้านเหตุผล

18 คุณภาพระดับโรงเรียน

19 กลุ่มประโคนชัย 1

20 กลุ่มประโคนชัย 2

21 กลุ่มประโคนชัย 3

22 กลุ่มประโคนชัย 4

23 กลุ่มประโคนชัย 5

24 กลุ่มประโคนชัย 6

25 กลุ่มประโคนชัย 7

26 กลุ่มประโคนชัย 8

27 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 1

28 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 2

29 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 3

30 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 4

31 กลุ่มเครือข่ายฯ กระสัง 5

32 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 1

33 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 2

34 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 3

35 กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านกรวด 4

36 กลุ่มเครือข่ายฯ พลับพลาชัย 1

37 กลุ่มเครือข่ายฯ พลับพลาชัย 2

38 กลุ่มเครือข่ายฯ ห้วยราช

39 ทุกๆ ความร่วมมือ ที่ทำให้การ Pre NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 6 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 Pre NT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google