งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยการ ใช้แผ่นพับ. จัดทำโดย นางสาว ลลิตา ขาวอ่อน เลขที่ ห้อง 2 ปี 3 นางสาวปิยะธิดา แพงคำฮัก เลขที่ 12 ห้อง 2 ปี 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยการ ใช้แผ่นพับ. จัดทำโดย นางสาว ลลิตา ขาวอ่อน เลขที่ ห้อง 2 ปี 3 นางสาวปิยะธิดา แพงคำฮัก เลขที่ 12 ห้อง 2 ปี 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยการ ใช้แผ่นพับ

2 จัดทำโดย นางสาว ลลิตา ขาวอ่อน เลขที่ ห้อง 2 ปี 3 นางสาวปิยะธิดา แพงคำฮัก เลขที่ 12 ห้อง 2 ปี 3

3 แผ่นพับคือ สื่อโฆษณามีหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทางด้าน สิ่งพิมพ์ ปัจจุบันในวงการธุรกิจนิยม ใช้สื่อประเภทนี้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย ซึ่งวิธีใน การสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์หลายวิธี มี การพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยม ใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ แผ่นพับ และแผ่นปลิว

4 แผ่นพับ คือ สิ่งพิมพ์ที่ขณะใช้งานมีการกาง พับเข้าและกางออก อาจมี วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเป็นคู่มือสินค้า ลักษณะเด่น ของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบ ง่าย ให้ข้อมูล รายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้ดู สามารถเลือกเวลา ดูได้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ

5 แผ่นพับมีลักษณะเด่น คือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูล รายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้ดู สามารถเลือกเวลาดูได้ ค่าใช้จ่ายใน การผลิตแผ่นพับเมื่อพับแล้วจะมี หลายหน้าอย่างน้อย 4 หน้า และ สามารถพับได้ถึง 80 หน้า แต่ส่วน ใหญ่แล้วนิยมพับอย่างมาก 16 หน้า เนื่องจากจำนวนหน้าเกิดจากการ แบ่งกระดาษด้วยการพับ ดังนั้นจึงไม่ นิยมใส่เลขหน้า ในการออกแบบ กราฟิกต้องพิจารณาถึงขนาดของ ข้อมูลอย่างชัดเจน

6 สรุปข้อดีของแผ่นพับ 1. ผลิตปละปรับปรุงง่าย 2. ประหยัด วงการศึกษามักใช้กัน แพร่หลายโดยการถ่ายเอกสารขาว ดำ 3. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่าน สามารถอ่านซ้ำได้เมื่อต้องการ 4. นำไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์

7

8

9

10

11 คำถาม 5 ข้อ 1. แผ่นพับหมายถึงอะไร ก. กระดาษเอสี่ ข. สิ่งพิมพ์ที่ขณะใช้งานมีการกาง พับเข้าและกางออก อาจมี วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเป็นคู่มือสินค้า ค. กระดาษที่ใช้พับในงานศิลปะ ง. แผนการเรียนรู้ด้านศิลปะ

12 2. แผ่นพับมีลักษณะเด่นคือ ก. สามารถพับได้หลายแบบ ข. การพับแบบต่างๆ ค. สามารถพับได้ถึง 80 หน้า ง. ถูกทุกข้อ

13 3. ข้อดีของแผ่นพับคือ ก. ผลิตปละปรับปรุงง่าย ข. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่าน สามารถอ่านซ้ำได้เมื่อต้องการ ค. นำไปใช้ได้ในหลาย วัตถุประสงค์ ง. ถูกทุกข้อ

14 4. แผ่นพับสามารถพับ ได้มากถึงกี่หน้า ก.40 หน้า ข.80 หน้า ค.20 หน้า ง.10 หน้า

15 5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผ่นพับดีอย่างไร ก. มีขนาดเล็ก ข. หยิบง่าย ให้ข้อมูล รายละเอียดได้มากพอสมควร ค. ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ ง. ถูกทุกข้อ

16 เฉลย 1. ข 2. ง 3. ง 4. ข 5. ง

17 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยการ ใช้แผ่นพับ. จัดทำโดย นางสาว ลลิตา ขาวอ่อน เลขที่ ห้อง 2 ปี 3 นางสาวปิยะธิดา แพงคำฮัก เลขที่ 12 ห้อง 2 ปี 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google