งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผ่นพับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผ่นพับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผ่นพับ

2 จัดทำโดย นางสาว ลลิตา ขาวอ่อน เลขที่ ห้อง 2 ปี 3 นางสาวปิยะธิดา แพงคำฮัก เลขที่ 12 ห้อง 2 ปี 3

3 แผ่นพับคือ  สื่อโฆษณามีหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทางด้านสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันในวงการธุรกิจนิยมใช้สื่อประเภทนี้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย ซึ่งวิธีในการสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์หลายวิธี มีการพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ แผ่นพับ และแผ่นปลิว

4 แผ่นพับ คือ สิ่งพิมพ์ที่ขณะใช้งานมีการกางพับเข้าและกางออก อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเป็นคู่มือสินค้า ลักษณะเด่น ของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูล รายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้ดูสามารถเลือกเวลา ดูได้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ

5 แผ่นพับมีลักษณะเด่น คือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้ดูสามารถเลือกเวลาดูได้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตแผ่นพับเมื่อพับแล้วจะมีหลายหน้าอย่างน้อย 4 หน้า และสามารถพับได้ถึง 80 หน้า แต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมพับอย่างมาก 16 หน้า เนื่องจากจำนวนหน้าเกิดจากการแบ่งกระดาษด้วยการพับ ดังนั้นจึงไม่นิยมใส่เลขหน้า ในการออกแบบกราฟิกต้องพิจารณาถึงขนาดของข้อมูลอย่างชัดเจน

6 สรุปข้อดีของแผ่นพับ 1. ผลิตปละปรับปรุงง่าย 2
สรุปข้อดีของแผ่นพับ 1.ผลิตปละปรับปรุงง่าย 2.ประหยัด วงการศึกษามักใช้กันแพร่หลายโดยการถ่ายเอกสารขาวดำ 3.ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านซ้ำได้เมื่อต้องการ 4.นำไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์

7

8

9

10

11 คำถาม 5 ข้อ 1. แผ่นพับหมายถึงอะไร ก. กระดาษเอสี่ ข
คำถาม 5 ข้อ 1.แผ่นพับหมายถึงอะไร ก. กระดาษเอสี่ ข. สิ่งพิมพ์ที่ขณะใช้งานมีการกางพับเข้าและกางออก อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเป็นคู่มือสินค้า ค.กระดาษที่ใช้พับในงานศิลปะ ง.แผนการเรียนรู้ด้านศิลปะ

12 2. แผ่นพับมีลักษณะเด่นคือ ก. สามารถพับได้หลายแบบ ข. การพับแบบต่างๆ ค
2. แผ่นพับมีลักษณะเด่นคือ ก. สามารถพับได้หลายแบบ ข. การพับแบบต่างๆ ค. สามารถพับได้ถึง 80 หน้า ง.ถูกทุกข้อ

13 3. ข้อดีของแผ่นพับคือ ก. ผลิตปละปรับปรุงง่าย ข
3. ข้อดีของแผ่นพับคือ ก. ผลิตปละปรับปรุงง่าย ข.ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านซ้ำได้เมื่อต้องการ ค.นำไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ ง.ถูกทุกข้อ

14 4. แผ่นพับสามารถพับได้มากถึงกี่หน้า ก. 40 หน้า ข. 80 หน้า ค. 20 หน้า ง
4. แผ่นพับสามารถพับได้มากถึงกี่หน้า ก.40 หน้า ข.80 หน้า ค.20 หน้า ง.10 หน้า

15 5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผ่นพับดีอย่างไร ก. มีขนาดเล็ก ข
5.การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผ่นพับดีอย่างไร ก. มีขนาดเล็ก ข.หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ค. ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ ง.ถูกทุกข้อ

16 เฉลย 1.ข 2.ง 3.ง 4.ข 5.ง

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผ่นพับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google