งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ประกอบด้วยคำว่า “ เทคโนโลยี ” และ “ สารสนเทศ ” เป็นการนำเอา เทคโนโลยี 2 สาขา คือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ สื่อสารโทรคมนาคมรวมไว้ด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ประกอบด้วยคำว่า “ เทคโนโลยี ” และ “ สารสนเทศ ” เป็นการนำเอา เทคโนโลยี 2 สาขา คือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ สื่อสารโทรคมนาคมรวมไว้ด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ประกอบด้วยคำว่า “ เทคโนโลยี ” และ “ สารสนเทศ ” เป็นการนำเอา เทคโนโลยี 2 สาขา คือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ สื่อสารโทรคมนาคมรวมไว้ด้วยกัน

2 พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เปลี่ยนแปลงไป จากความเป็นอยู่ใน สังคมเกษตรกรรมพัฒนามาเป็นสังคม อุตสาหกรรม และหลังจาก พ. ศ. ๒๕๓๐ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาท ต่อชีวิตมนุษย์

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยคำว่า “ เทคโนโลยี ” และ “ สารสนเทศ ” หรือ ภาษาอังกฤษ “Information Technology” เรียกสั้นๆ ว่า “ ไอที ( IT )”

4 ดังนั้น สามารถสรุปความหมาย ได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง “ การนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล เพื่อเกิด เป็นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดย ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ โทรคมนาคม ช่วยในการเผยแพร่ ข้อมูลและสารสนเทศไปยังผู้ใช้คน อื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว ”

5 เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีอื่น ๆ เทคโนโลยีระบบ อัตโนมัติ เทคโนโลยีการ พิมพ์ เทคโนโลยี การศึกษา

6 ประเทศไทย ได้มีการจัดตั้ง “ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ไอซีที (ICT)” ได้พัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น ๕ องค์ประกอบ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาครัฐ (E- government)

7 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน พาณิชย์ (E-commerce)

8 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม (E-industry)

9 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้าน การศึกษา (E-education)

10 5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (E-society)

11 1. บทบาทด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน 2. บทบาทด้านสังคม 3. บทบาทด้านเศรษฐกิจ 4. บทบาทด้านการศึกษา 5. บทบาทด้านการแพทย์ 6. บทบาทด้านการบริการภาครัฐ

12 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน 3. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 4. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

13 1. ผลกระทบต่อการศึกษา 2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. ผลกระทบต่อสังคม 4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 4. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

14 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ( ทำลงในสมุด ) 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความหมายว่า อย่างไร 2. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานหรือ ด้านการศึกษา มา 3 ข้อ 3. ให้นักเรียนบอกโทษที่เกิดจากการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 3 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ประกอบด้วยคำว่า “ เทคโนโลยี ” และ “ สารสนเทศ ” เป็นการนำเอา เทคโนโลยี 2 สาขา คือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ สื่อสารโทรคมนาคมรวมไว้ด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google