งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย ๑ ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย ๑ ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย ๑ ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิด “ เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ประกอบด้วยคำว่า “เทคโนโลยี” และ “สารสนเทศ”เป็นการนำเอาเทคโนโลยี 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมรวมไว้ด้วยกัน

2 พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จากความเป็นอยู่ในสังคมเกษตรกรรมพัฒนามาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และหลังจาก พ.ศ. ๒๕๓๐ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์

3 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยคำว่า “เทคโนโลยี”และ “สารสนเทศ”หรือ ภาษาอังกฤษ“Information Technology” เรียกสั้นๆ ว่า “ ไอที ( IT )”

4 ดังนั้น สามารถสรุปความหมายได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง “การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บบันทึก ประมวลผลข้อมูล เพื่อเกิดเป็นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศไปยังผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว”

5 ส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอื่น ๆ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการศึกษา

6 เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
ประเทศไทย ได้มีการจัดตั้ง “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที (ICT)” ได้พัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น ๕ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาครัฐ (E-government)

7 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์ (E-commerce)
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์ (E-commerce)

8 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (E-industry)
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (E-industry)

9 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (E-education)
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (E-education)

10 5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (E-society)
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (E-society)

11 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บทบาทด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน 2. บทบาทด้านสังคม 3. บทบาทด้านเศรษฐกิจ 4. บทบาทด้านการศึกษา 5. บทบาทด้านการแพทย์ 6. บทบาทด้านการบริการภาครัฐ

12 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน 3. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 4. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

13 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลกระทบต่อการศึกษา 2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. ผลกระทบต่อสังคม 4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 4. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

14 ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ทำลงในสมุด)
1.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความหมายว่าอย่างไร 2.ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานหรือ ด้านการศึกษา มา 3 ข้อ 3. ให้นักเรียนบอกโทษที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้3 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt หน่วย ๑ ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google