งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information communication & Technology C31102 ICT2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information communication & Technology C31102 ICT2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Information communication & Technology C31102 ICT2

3 The meaning of ICT ICT is Information Communication Technology Information is processed data Communication : exchanging data through media Technology : apply science to make advantage

4 ความหมายของ Information ราชบัณฑิตยสถาน กำหนดความหมายของ Information ไว้ 2 คำคือ สารสนเทศ และ สารนิเทศ สารสนเทศ ใช้ในวงการ คอมพิวเตอร์ การ สื่อสารและธุรกิจ สารนิเทศ ใช้ในวงการบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ ความหมายกว้างๆ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ ตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่ และใช้ งานต่างๆ ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นการค้า การ บริการ การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การทหาร และ อื่นๆ

5 สนเทศ และ นิเทศ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2535 ให้คำอธิบาย สนเทศ ว่า เป็น คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก ส่วน นิเทศ มี คำอธิบายว่าเป็นคำนาม หมายถึง คำแสดง คำจำแนก หากเป็นคำกริยา หมายถึง ชี้แจง แสดง หรือจำแนก เมื่อพิจารณาแล้ว เราสามารถใช้เป็น ความหมายของ Information ได้ด้วยกันทั้งคู่ เพราะ Information นั้นก็คือ ข่าวสาร หรือสิ่ง ที่เราชี้แจง หรือ แสดงให้ผู้รับเข้าใจ

6 ข้อมูล & สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายว่าข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็น ข้อเท็จจริง ใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ สารสนเทศ ก็คือ ผลสรุปที่ได้จากการนำข้อมูล มาประมวล ด้วย วิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทาง สถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดกลุ่ม ตัวอย่าง อาการของคนไข้ด้านต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดันโลหิต ชีพจร ระดับน้ำตาล ฯลฯ เป็นข้อมูล ส่วน การวินิจฉัยของแพทย์ ว่า อาการปกติ ถือเป็น สารสนเทศ

7 เทคโนโลยี และ สารสนเทศ เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การประยุกต์เอา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆ เช่น การนำทรายมา ผลิตเป็นชิป สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับ การจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสาร ระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนำเอาวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้าน คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้ งานได้กว้างขวางมากขึ้น

8

9 IT Axiom More Info More Power Knowledge is infinite asset Knowledge is weapon Knowledge is diamond of good people ( ปัญญา นรานัง รัตนะ ) Known better than none รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

10 IT : third revolution 1 st : Water control 2 nd : Stream Engine 3 rd : IT

11 IT and Energy VVTI Air Inverter

12 IT and Medical CT Scan Medical Software

13 IT and transport Air communication Control Center Speed Sensor

14 IT and safety Tsunami sensor Satellite

15 IT and industrial Robotic in industrial

16 IT and education E-learning KLAI-KANGWON Tele-education

17 IT and security USA Security Military Satellite

18 IT and Social Social Donor website

19 IT and Ecology ภาพถ่ายโรงเรียนปลวกแดง พิทยาคมจากเว็บไซต์ PointAsia.com

20 Keywords about ICT IT abstract from Information technology MIS abstract from Management Information System Database Computer Network Data Mining GIS abstract from Geographical Information System

21 Activity Find other words about ICT from Internet 6 words per 1 point


ดาวน์โหลด ppt Information communication & Technology C31102 ICT2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google