งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบบริหารงบประมาณ (Estimates) มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร หน่วยงาน และบุคคล อย่างไร แนวทางการพัฒนาในอนาคต นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบบริหารงบประมาณ (Estimates) มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร หน่วยงาน และบุคคล อย่างไร แนวทางการพัฒนาในอนาคต นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบบริหารงบประมาณ (Estimates) มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร หน่วยงาน และบุคคล อย่างไร แนวทางการพัฒนาในอนาคต นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 6 พฤษภาคม 2552 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง Rome โรงแรมลักซอร์ จังหวัดนนทบุรี

2 2 “ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความ เหมาะสมของแต่ละภารกิจ ” พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคสาม

3 3 สารสนเทศกับการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ข่าวสารข้อมูลที่ได้ ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ ติดตามผล การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศดังกล่าวจะเป็น รากฐานสำคัญ ที่จะ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ข่าวกรองในงานป้องกันและควบคุมโรค ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4 4 กระบวนการข่าวกรอง ผลผลิต (รายงานข่าวกรอง) กระบวนการ เฝ้าระวังโรค รายงาน เฝ้าระวังโรคทาง ระบาดวิทยา การสอบสวนโรค รายงาน สอบสวนโรค กระบวนการ เฝ้าระวังพฤติกรรม เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง รายงานผลการ เฝ้า ระวังฯ การจัดหาข้อมูล ข่าวสารอื่นที่ เกี่ยวข้อง เอกสารรายการ ข้อมูล/ข่าวสาร การศึกษาวิจัย, การจัดหา องค์ความรู้ สนับสนุนงานข่าว กรอง รายงานการศึกษา พัฒนาระบบ (ใหม่/ปรับปรุง) พัฒนา บุคลากร พัฒนาเครื่องมือและ เทคโนโลยี พัฒนา เครือข่าย

5 5 การบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ ถูกต้องแม่นยำในการตัดสินใจ โดยมีฐานข้อมูล ที่ได้รับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ อย่างถูกต้องมาใช้ ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (MIS ) เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS)

6 การออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค ข้อมูลโรค ตามพันธกิจ ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหาร ข้อมูลสรุป เพื่อการบริหาร ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ คลังข้อมูล ตามพันธกิจ คลังข้อมูล การบริหาร Services E1 E2 M1 M2 O1 S t a n d a r d D a t a s e t s Operational Information System Management Information System Executive Information System EPIDEM AIDS วัณโรค การประกอบอาชีพ มาลาเรีย โรคเรื้อน ปัจจัยเสี่ยง GFMIS upload DPIS GSMS

7 ภาพรวมของระบบสารสนเทศ (MIS) ของกรมควบคุมโรค ฐานข้อมูล กลางของกรม ฯ Data Warehouse ระบบรายงานโรค งานตามพันธกิจ KM E-Library Call Center สารบรรณ ฐานข้อมูลโรคต่างๆ Strategic /Output / KPI Project Planning Project Monitoring / Evaluating Progress Report Estimates ปี 2548 - 2551 แผน/ผล งาน เงิน E-BudgetingEV MIS ทะเบียน สินทรัพย์ Strategic KPI Business Intelligent Tool DPIS งานบุคลากร Competency การพัฒนาระบบ บัญชีฐานข้อมูล ปี 2550 - 2553 โปรแกรม Cognos Presentation Financial Report (ปี 51 Excel Loader) Export Excel โหลด เข้า ระบบ GFMIS

8 8 แนวทางการพัฒนาระบบ สารสนเทศตามแผนที่กลยุทธ์และ แผนแม่บท IT ของกรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2550 – 2554)

9 แผนที่ยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการของกรมควบคุมโรค G1 มีบุคลากรที่มีสมรรถนะในการ พัฒนาระบบ MIS G2 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ Effectiveness ด้านประสิทธิผล Q1 ระบบเตือนภัยด้านบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และครอบคลุม Quality ด้านคุณภาพ P1 จัดทำกรอบการพัฒนาบุคคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะ เพื่อสนับสนุน การพัฒนาระบบ MIS เพื่อการบริหาร จัดการ P2 จัดทำกรอบการพัฒนาและรวบรวม ข้อมูลด้าน MIS รวมทั้งเชื่อมประสาน ฐานรวมทั้ง 3 ด้าน คน เงิน และการ ประเมินผลรวมทั้ง การประสานกับ หน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก P3 จัดทำกรอบและรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและนำเสนอ Efficiency ด้านประสิทธิผล L1 ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ 4 ด้าน People ware/Computer hardware/Operation software & Thinking software / Data base or data ware house Learning/Growth ด้านการพัฒนา องค์การ L2 การเก็บรวบรวม ข้อมูล L3 บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ MIS มีความรู้เกี่ยวกับระบบ MIS Goal เป้าหมายระยะ 4 ปี พ. ศ.2550-2554 Customer ผู้บริหารหน่วยงานของกรมควบคุมโรคหน่วยงาน ภายนอก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับประชาชน

10 กรอบและระยะเวลาการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ PA ระบบข่าวสารเพื่อการติดตามและการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ Main Product Sub Product Techno logy Interna l Proces s Learni ng Proce ss PA 1 การ พัฒนา บุคลากร เพื่อการ พัฒนา MIS ( ปี 51) PA 2 ระบบ ฐานข้อมูลเพื่อ การบริหาร จัดการ ( ปี 51) PA 3 รายงาน วิเคราะห์ผลการ ปฏิบัติงานตาม ยุทธศาสตร์ ( ปี 53) PA 4 การพัฒนา ตัวชี้วัดเพื่อการ ติดตามและ ประเมินผลการ ทำงานตาม ยุทธศาสตร์ ( ปี 54) TA 11 การ จัดทำ กรอบการ พัฒนา บุคลากร ด้าน MIS ( ปี 51) TA 21 การ จัดทำกรอบ การพัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล ด้าน MIS ( ปี 51) TA 22 การ จัดทำการ เชื่อมประสาน ข้อมูลแต่ละ ส่วนงาน ( ปี 51) TA 31 การสร้าง กรอบและ รูปแบบการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนอง การตัดสินใจ ( ปี 52) TA 32 การ นำเสนอเผยแพร่สู่ สาธารณะ ( ปี 53) TA 41 การจัดทำ กรอบตัวชี้วัดเพื่อ การติดตามและ ประเมินผลตาม ยุทธศาสตร์ ( ปี 52) TA 42 การพัฒนา ตัวชี้วัดที่สะท้อน การทำงานจาก ภายนอกต่อการ ดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ ( ปี 53) L1 การจัดอบรมความรู้องค์ประกอบ 4 ส่วนของระบบ MIS ( ปี 50) L2 การจัดประชุม เชิง ปฏิบัติการให้ทุกส่วนงานจัดทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ( ปี 50) L3 การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของทุกส่วนงานกับการดำเนินการ ระบบ MIS ( ปี 50 – 52) PA 0 การ ปรับ แผนการ พัฒนา MIS ( ปี 50) TA 01 การ ทบทวน กรอบการ พัฒนา MIS ( ปี 50)

11 11 การพัฒนาระบบ MIS ได้วางกรอบการดำเนินงานไว้ ในแผนที่กลยุทธ์ของกรมฯ 5 ปี พ.ศ.2550 - 2554 โดยปีที่ 1 และ 2 เป็นการวางฐานการพัฒนาบุคลากร และฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ปัจจัยนำเข้าสู่การจัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และพัฒนา ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลการทำงานตาม ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ MIS

12 12 TA21 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS Phase I) : (ปี 2550 – 2551) 1. การบริหาร ( แผน / การบริหารการเงิน การคลัง / บุคลากร) 2. การบริการ 3. การแลกเปลี่ยนและการเฝ้าระวังโรค ข้อมูลรายงาน EPIDEM ข้อมูลโรคเอดส์ /วัณโรค / มาลาเรีย /โรคเรื้อน / โรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุ สงคราม และ ภัยธรรมชาติ ข้อมูลการปฏิบัติงานและควบคุมแมลงนำโรค / ลูกน้ำยุงลาย ข้อมูลพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค  ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 4. จัดทำโครงสร้างบัญชีข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กรมควบคุมโรคข้างต้น เชิงรวมศูนย์เชิงบูรณาการ

13  กำหนดมาตรฐานกลางของรหัสข้อมูลอ้างอิงเพื่อ การปฏิบัติงานตามภารกิจที่สามารถใช้ร่วมกันใน กรมควบคุมโรค  กำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารของกรมควบคุมโรค จากโครงสร้างบัญชีข้อมูลที่ กำหนดขึ้น (ขั้นตอนและกิจกรรม / บทบาท /แผนและ ผลที่จะได้รับ) TA21 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS Phase I) : (ปี 2550 – 2551) (ต่อ)

14 14 หลักการและเหตุผล ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค ปี พ. ศ. 2552 - 2556 ข้อเสนอการพัฒนา MIS ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารอย่าง เต็มรูปแบบด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหาร องค์กรแบบหลายมิติ และอยู่ในรูปแบบเชิงบูรณาการ โดยอันดับแรกให้มีระบบคลังข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดิน เชิงบูรณาการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโครงสร้างบัญชีข้อมูล หลักที่จำเป็น จากนั้นมีโครงการต่อเนื่องตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี TA22 การเชื่อมประสานข้อมูลแต่ละส่วนงาน (MIS Phase II) : พัฒนาระบบคลังข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินเชิงบูรณาการ (ปี 2552)

15 15 ผลผลิต ระบบคลังข้อมูล (Data Center) ที่เป็นศูนย์กลางในการ รวบรวมข้อมูลด้านบริหารราชการแผ่นดินในเชิงบูรณาการ (งาน เงิน คน) พัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีขีดความสามารถในการนำ ข้อมูลเข้าและออกจากคลังข้อมูลฯ เพื่อเตรียมพร้อมใน การพัฒนาส่วนจัดการคลังข้อมูลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 TA22 การเชื่อมประสานข้อมูลแต่ละส่วนงาน (MIS Phase II) : พัฒนาระบบคลังข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินเชิงบูรณาการ (ปี 2552)

16 16 กิจกรรมหลัก การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา จัดตั้งระบบคลังข้อมูลเชิงบูรณาการที่สามารถรวบรวม ข้อมูลอ้างอิงจาก - ข้อมูลบุคลากรจากระบบ DPIS - ข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Estimates - ข้อมูลหลักจากแฟ้ม GFMIS Excel Loader ในเบื้องต้น TA22 การเชื่อมประสานข้อมูลแต่ละส่วนงาน (MIS Phase II) : พัฒนาระบบคลังข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินเชิงบูรณาการ (ปี 2552)

17 17 ระบบบริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค (Estimates) เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารโครงการและ งบประมาณ ซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2546 และมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ใช้ในการจัดทำรายงานแผน / ผลการปฏิบัติราชการและ การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ ตัวชี้วัดขององค์กรที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี ความเป็นมา

18 2546 - 2547 Progress Report 2548 Financial Report Link to Progress Report 2550 Capacity Building 2551 Estimates Report Link to Excel Loader KPI Strategy การพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค ปี 2546 - 2551 Integrate Planning Financial & Progress Report 2549

19 19 เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบ ให้เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน แผนงบประมาณ การรายงานผลงานและค่าใช้จ่าย ทุกแหล่งเงิน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร สามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นระบบการทำงานบน Internet บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถ update ข้อมูลได้ตลอดเวลา (Real time) ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการงบประมาณ

20 20 ช่วยลดขั้นตอนการทำและส่งรายงานเป็นกระดาษ (Paperless) (รายงานสงป. / รายงานการประเมินตนเอง SAR / รายงานการ ประเมินผลงานและการใช้จ่ายงบประมาณ PART / รายงาน คณะกรรมาธิการฯ / รายงานคณะตรวจประเมินของกระทรวง สาธารณสุข ฯลฯ) เป็นฐานข้อมูลด้านผลงานและการใช้จ่ายที่สามารถนำไปใช้ในการ 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน / กลุ่มงาน / บุคคล (เจ้าของโครงการและทีมงาน) 2. การคำนวณต้นทุน เพื่อการวางแผนการของบประมาณในอนาคต ตลอดจนกำหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุน 3. การประเมินความคุ้มค่าของภารกิจในการนำส่งผลผลิตภาครัฐ สำหรับใช้ในการปรับบทบาทของกรมฯ ในอนาคต ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการงบประมาณ

21 21 โครงการพัฒนาระบบ Estimates ใน ปี 2552 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารจัดการ งบประมาณ กรมควบคุมโรค ให้สามารถดำเนินการใน องค์ประกอบ - การระบุตัวตนและกิจกรรมของผู้เข้ามาใช้งาน - การคำนวณต้นทุนผลผลิต - การติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง - ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลและรูปแบบการรายงานทาง อิเล็กทรอนิกส์

22 22 โครงการพัฒนาระบบ Estimates ปี 2552 (ต่อ) การระบุตัวตนและกิจกรรมของผู้เข้ามาใช้งาน - เพิ่มเติมจำนวนกลุ่มผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ได้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ ทุกเมนู - ระบบความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ เพื่อให้สามารถ ระบุตัวตน วันที่ เวลา และการกระทำการใดๆกับระบบได้ ประเด็นสำคัญที่จะปรับปรุง พัฒนา

23 23 โครงการพัฒนาระบบ Estimates ปี 2552 (ต่อ) การคำนวณต้นทุนผลผลิต - การเพิ่มผลผลิตย่อย และกิจกรรมย่อยเพื่อรองรับการวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด การคำนวณต้นทุนผลผลิต และการลงน้ำหนักงานของ บุคลากร - ได้รายงานต้นทุน 4 ระดับ คือ ผลผลิต ผลผลิตย่อย กิจกรรมหลักและ กิจกรรมย่อย ตามแนวทางกรมบัญชีกลางและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ GFMIS / MIS ของกรมฯ การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การบันทึกรายการซื้อจ้างในโครงการงบลงทุน การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และหรืออื่นๆ ประเด็นสำคัญที่จะปรับปรุง พัฒนา

24 24 ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลและรูปแบบการรายงาน - ระบบแจ้งเตือน กรณีไม่รายงานความก้าวหน้าของงานและการ ใช้เงินในระบบ โดยแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายของกรมฯ ได้แก่ ระบบ SMS การเตือนทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Pop up Window) เมื่อผู้เกี่ยวข้อง Log in เข้าใช้งานระบบ / ผ่านทาง e-mail - ระบบรายงานสรุปสถานะของการดำเนินงานโดยแสดงเป็น จำนวนและร้อยละของโครงการทั้งหมด แยกประเภทเป็น โครงการที่ดำเนินการเสร็จก่อนแผน เสร็จตามแผน ล่าช้ากว่า แผน และยังไม่ได้ดำเนินการ (ยังไม่มีรายงาน) ประเด็นสำคัญที่จะปรับปรุง พัฒนา โครงการพัฒนาระบบ Estimates ปี 2552 (ต่อ)

25 25 โครงการพัฒนาระบบ Estimates ปี 2552 (ต่อ) ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลและรูปแบบการรายงาน (ต่อ) - ปรับปรุงระบบการนำเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ เช่น การบันทึกข้อมูลใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.) และใบขอเบิกเงิน (ขบ) การเบิกจ่ายเงินนอก งบประมาณที่นำฝากธนาคารพาณิชย์โดยไม่ผ่านบัญชีของกองคลัง และ การรายงานตัวชี้วัด - ปรับระบบการบันทึกข้อมูลและการเลือกเงื่อนไขให้เชื่อมโยงระหว่างเมนู เพื่อให้สะดวกและการใช้งานระบบที่ง่ายขึ้น


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบบริหารงบประมาณ (Estimates) มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร หน่วยงาน และบุคคล อย่างไร แนวทางการพัฒนาในอนาคต นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google