งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความ พร้อม เข้าสู่ประชาคม อาเซียน ชะเอม พัชนี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความ พร้อม เข้าสู่ประชาคม อาเซียน ชะเอม พัชนี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความ พร้อม เข้าสู่ประชาคม อาเซียน ชะเอม พัชนี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

2 2 familyweekend.co.th

3 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) 3 One Vision, One Identity, One Community

4 4 การเตรียมพร้อมเพื่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

5 การเตรียมพร้อม ภายในประเทศ ประเทศ กระทรวง หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ภายในภูมิภาค ร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานต่างๆ 5

6 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ของสภาพัฒน์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ สินค้า บริการ การค้าและการลงทุน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทาง สังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิกติกส์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐาน การศึกษาอาเซียน  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ออำนวย ความสะดวกด้านการค้า การลงทุน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ถึงความสำคัญของอาเซียน  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความ ร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง โอกาสจากอาเซียน 6

7 7 ยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าภาพ บูรณาการ 1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ สินค้า บริการ การค้า และการลงทุน สศช. 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทาง สังคม พม. 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์คค. 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ศธ. รง. และ ก. พ. 5. การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบยธ. 6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ถึงการเป็นประชาคมอาเซียน นร. 7. การเสริมสร้างความมั่นคงกต. 8. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน มท.

8 Flagship ของกระทรวง สาธารณสุข 8 โครงการสำคัญ (Flagship) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 1. สินค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานการสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2. บริการและแรงงานฝีมือ Health and Medical Hub กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3. อาหารปลอดภัย / ความมั่นคงทางอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / สำนักส่งเสริม และสนับสนุนอาหารปลอดภัย / สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 4. สุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต 5. ยาเสพติดกรมการแพทย์ 6. การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ การควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมอนามัย / กรมควบคุมโรค 7. การควบคุมโรค ( ติดต่อและไม่ติดต่อ ) HIV, IHR, ด่านด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 8. อนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย

9 Flagship ของกระทรวง สาธารณสุข ( ต่อ ) 9 โครงการสำคัญ (Flagship) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 9. สาธารณภัยสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 10. การขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน สาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ / ทุก กรม 11. ระบบบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงาน ต่างด้าว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12. สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13. ระบบนิติเวช เพื่อสนับสนุนระบบยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14. พรบ. เชื้อโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / กรม ควบคุมโรค 15. การจัดประชุมวิชาการ และแหล่ง ฝึกอบรมนานาชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16. ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ให้รองรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 17. Information System กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / กรม ควบคุมโรค

10 การเตรียมความพร้อม 10 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อวางแผนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน การพัฒนางานสำคัญ เช่น – การพัฒนาบุคลากร ( ทักษะการเจรจาระหว่าง ประเทศ ทักษะด้านภาษา ) – การพัฒนาองค์ความรู้ – การบริหารจัดการข้อมูล – การพัฒนาความเชิ่อมโยงทางนโยบาย การพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน

11 11 1. อาหาร ปลอดภัย 2. ศูนย์กลางแห่ง ความเป็นเลิศ 3. โรคติดต่อและ ภัยคุกคาม ทางสุขภาพ การพัฒนา ศักยภาพด่าน การพัฒนา ห้องปฏิบัติการ การพัฒนากลไก เฝ้าระวังความ ปลอดภัยอาหาร การพัฒนา เครือข่าย ผู้บริโภค การพัฒนาจุด ประสานงาน ฉุกเฉิน การแพทย์แผน ไทย ทันตกรรม ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การส่งเสริม สุขภาพ การ ควบคุมปัจจัย เสี่ยง การจัดการภัย พิบัติ การแพทย์ เฉพาะทาง ระบบ UHC การประเมิน เทคโนโลยีและ นโยบายสุขภาพ การประชุมระดับ นานาชาติ International Health Regulations สุขภาพชายแดน สุขภาพผู้อพยพ ประกันสุขภาพ การควบคุม โรคติดต่อ การเข้าถึงบริการ สุขภาพ FETN ด่านกักกันโรค ตามแนวชายแดน และจุดเข้าเมือง ๔. ประเด็นร่วม กลไกการประสานทางวิชาการ / การพัฒนาขีด ความสามารถ / ระบบข้อมูลและสารสนเทศ / การ ติดตามประเมินผล / การศึกษาวิจัย

12 ระดับท้องถิ่น การให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 12

13 คณะทำงานด้านสาธารณสุขภายใต้ ASCC ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA) ASEAN Focal Point on Tobacco Control (AFPTC) ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) ASEAN Expert on Communicable Diseases (AEGCD) ASEAN Plus Three Field Epidemiology ASEAN Training Network (ASEAN Plus Three FETN) ASEAN Working Group on Pandemic Preparedness and Response (WGPPR) ASEAN Working group on Pharmaceutical Development (AWGPD) ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) ASEAN Task Force on Maternal and Child Health (ATFMCH) ASEAN Task Force on Non Communicable Disease (ATFNCD) ASEAN Mental Health Task Force (AMT) Health of migrants Increase access to health services for ASEAN people 13

14 Key challenges Effective methods of implementation Avoid from ‘no action talk only - NATO’ Monitoring and evaluation (M&E) Disease surveillance and health information system (HIS) Asia Pacific Observatory (APO) Changing demographic and epidemiological patterns Ageing society with chronic illness Chronic non-communicable disease (NCD) Beyond disease control and prevention  health system strengthening and human resources for health Impact from ASEAN trade agreements

15 15


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความ พร้อม เข้าสู่ประชาคม อาเซียน ชะเอม พัชนี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google