งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2 สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแ ปลง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม รวม

3 สถิติการอนุมัติการเบิกจ่าย ( ปลดบล็อก ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม ,250, ,884, ,134, พฤศจิกายน ,381, ,895632,344, ,517699,725, ธันวาคม ,798, ,017577,716, ,936703,515, มกราคม ,087, ,996539,136, ,762605,223, กุมภาพันธ์ ,881, ,928765,592, ,685867,473, มีนาคม ,205182,199, ,563901,111, ,7681,083,311, เมษายน ,01588,587, ,131577,795, ,146666,383, พฤษภาคม ,204251,376, ,827639,509, ,031890,886, มิถุนายน ,406263,965, ,891504,367, ,297768,333, กรกฎาคม ,457187,648, ,172513,421, ,629701,070, รวมทั้งสิ้น 9,5091,373,177, ,1526,276,880, ,6617,650,058,572.26

4 สถิติผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อัคคีภัย 2124, วาตภัย 3102, รวมทั้งสิ้น 5226,372.00

5 สถิติจำนวนรายการที่ธนาคารปฏิเสธการ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยัง ไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคา ร 04 บัญ ชีปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญ ชีถูก อายั ด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อ ง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น

6 สถิติการนำส่งเงินของส่วนราชการภายในจังหวัด หนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม ,083, พฤศจิกายน ,039, ธันวาคม ,267, มกราคม ,394, กุมภาพันธ์ ,992, มีนาคม ,461, เมษายน ,804, พฤษภาคม ,594, มิถุนายน ,510, กรกฎาคม ,679, รวมทั้งสิ้น 8,021931,828,239.74


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google