งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 1, , รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 2, , ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 26 มี. ค ( หน่วย : ล้าน บาท )

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 26 มี. ค

5

6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ รายจ่ายลงทุน ภาพรวม ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 26 มี. ค. 2553

7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท รายเงิน กรุงไทย 1616,227, ธกส ,738, ออมสิน 37614,692, SMEs963,893, อิสลาม 461,343, รวม 1,09042,895,144.00

9 รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอก ระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้ 50,000 – 200,000 บาท รายเงิน กรุงไทย 30839,400, ธกส. 1,500206,106, ออมสิน ,148, SMEs27335,013, อิสลาม 12917,627, รวม 3,116415,296,828.00

10 รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้เกิน 200,000 บาท รายเงิน กรุงไทย 3653, ธกส. 279,035, ออมสิน 329,191, SMEs41,310, อิสลาม 3730, รวม 6920,920,100.00

11 รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมูล หนี้ไม่เกิน 50,000 บาท จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท สำเร็จเงินไม่สำเร็จยุติเรื่อง รายเงิน ( ราย )( บาท )( ราย ) กรุงไทย 1616,227, , ธกส ,738, ,151, ออมสิน 37614,692, ,764, SMEs963,893, ,000-1 อิสลาม 461,343, รวม 1,09042,895, ,290,

12 ปัญหา / อุปสรรค จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเจรจาหนี้ ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ อำเภอท่าแพ จ. สตูล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ลูกหนี้ที่ส่วนกลางคัดแยกให้แต่ละธนาคาร ไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์และภารกิจ ของธนาคาร 2. จำนวนข้อมูลลูกหนี้ที่คลังจังหวัดได้รับจาก ส่วนกลาง ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ข้อมูลไม่ ตรงกัน 3. อำเภอไม่สามารถนัดมาเจรจาไกล่เกลี่ยได้ เนื่องจาก ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ หรือติดต่อได้แต่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่มาในวันที่ กำหนด

13


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google