งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ % สวรส % สปสช % แพทย์ 58.22% สป % สุขภาพจิต % วิทย์ % สบส % พัฒน์ 46.51% อนามัย 45.57% อย % งบลงทุนทั้งกระทรวง 12.56% สุขภาพจิต % วิทย์ % อนามัย % คร % สบส % แพทย์ % สป % พัฒน์. 3.61% อย. 3.52% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 49.68% สุขภาพจิต % อนามัย 88.26% แพทย์ 84.33% พัฒน์ % สบส % สวรส % อย % สป % คร % งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี , เบิกจ่าย , , , , ง.ป.คงเหลือ , , , , , , วิทย์ % คร % 1, ,

2 สรุปรายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71, ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 38, ล้านบาท หรือ 53.99% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 38, ล้านบาท หรือ % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน ล้านบาท หรือ 12.56% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1, ล้านบาท หรือ 50.31% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3 4. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ และเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายของกรมต่าง ๆดังนี้ 4.1 งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93% ของวงเงิน เมื่อพิจารณาร้อยละ ของการเบิกจ่ายจำแนกรายหน่วยงาน / กรม พบว่า ร้อยละของ การเบิกจ่ายได้สูงสุดคือ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.06 ( จำนวนเงิน ล้านบาท ) รองลงมาคือ กรมสุขภาพจิตเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.68 ( จำนวน เงิน ลบ ) กรมพัฒนาการแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ ทางเลือกเบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.52( จำนวนเงิน ลบ ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.88 ( จำนวนเงิน ลบ ) กรมการแพทย์เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.18 ( จำนวน เงิน ลบ ) และต่ำสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน ลบ ) กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.0 ( จำนวนเงิน 0 ลบ )


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google