งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ

2 การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ

3 1.วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร
ผู้รับสาร (Receiver) ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Massage) สื่อ (Media)

4 กรอบในการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร
5 W’s 1 H 1.Who : ใคร 2.What : ทำอะไร 3.Where : ที่ไหน 4.When : เมื่อไหร่ 5.Why : ทำไม 1.How : อย่างไร

5 2.กำหนดวัตถุประสงค์ 1.Knowledge : ให้เกิดความรู้
2.Attiude : ให้เกิดทัศนคติ 3.Practice : ให้นำไปปฏิบัติ

6 2.กำหนดวัตถุประสงค์ AIDA Model 1.ให้รับรู้ : Attention
2.ให้สนใจ : Interest 3.ให้เกิดความอยาก : Desire 4.ให้ปฏิบัติ : Action

7 3.กำหนดเรื่อง/กำหนดตัวสาร
เนื้อหาของเรื่องจะเป็นอย่างไร มีการนำเสนอในประเด็นไหนที่น่าสนใจ

8 4.กำหนดผู้รับสารเป้าหมาย Target Receivers
4.1 ผู้รับสารหลัก กลุ่มเป้าหมายหลัก 4.2 ผู้รับสารรอง กลุ่มเป้าหมายรอง อาศัยกลุ่มเป้าหมายหลัก

9 5.กำหนดสื่อ Media เป็นสื่อประเภท อะไร การจัดเก็บ บันทึก หรือนำเสนออย่างไร ผ่านช่องทางไหน

10 6.กำหนดรูปแบบของสารที่เหมาะสม
มี 13 รูปแบบได้แก่ 1.รายการพูดหรือบรรยายคนเดียว Head Talk 2.รายการสนทนา ระหว่างคน 2คนขึ้นไป 3.รายการอภิปราย ตั้งประเด็นแล้วให้ผู้ชมทางบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 4.รายการสัมภาษณ์ เชิญวิทยากรมาร่วมรายการ

11 6.กำหนดรูปแบบของสารที่เหมาะสม
5.รายการเกม หรือตอบปัญหา 6.รายการสารคดี 7.รายการละคร 8.รายการสาระ ละคร 9.รายการสาธิต 10.รายการเพลง

12 6.กำหนดรูปแบบของสารที่เหมาะสม
11.รายการนิตยสารทางอากาศ 12.รายการสด หรือถ่ายทอดสด 13.รายการประเภทอื่น

13 7.กำหนดผู้รับผิดชอบในการผลิต
1.ผู้อำนวยการผลิต (Executives Producer) 2.ผู้ผลิต (Producer) 3.ผู้เขียนบท (Script Writer & Screen Play) 4.ผู้กำกับรายการ (Director) 5.ผู้ถ่ายภาพ (Camera Man) 6.ผู้จัดการกองถ่าย (Co Director) 7.ฝ่ายอื่นๆ

14 8.การเขียนบท 1.หาเรื่องมาเป็นบท (Generate Ideas = Story Ideas)
2.ลำดับเรื่อง (Scene Outline = Content Outline) 3.เขียนบทถ่ายทำ (Script) 4.แผ่นภาพเรื่องราวประกอบ (Story Board) 5.รายละเอียดกองถ่าย (Shooting Script)

15 องค์ประกอบที่สำคัญของบทโทรทัศน์
1.นำเข้าสู่เรื่อง เปิดเรื่อง(Introduction) 2.การดำเนินเรื่อง (Development) 3.แก่นของเรื่อง (Climax) 4.บทสรุป (Conclusion)


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google