งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ. การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ. การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ

2 การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ

3 1. วิเคราะห์องค์ประกอบและ กระบวนการสื่อสาร ผู้ส่ง สาร (Send er) สาร (Massa ge) สื่อ (Media ) ผู้รับสาร (Recei ver)

4 กรอบในการวิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร 5 W’s 1 H 1.Who : ใคร 2.What : ทำ อะไร 3.Where : ที่ ไหน 4.When: เมื่อไหร่ 5.Why: ทำไม 1.How: อย่างไร

5 2. กำหนดวัตถุประสงค์ 1.Knowledge : ให้เกิด ความรู้ 2.Attiude : ให้เกิด ทัศนคติ 3.Practice : ให้นำไป ปฏิบัติ

6 2. กำหนดวัตถุประสงค์ AIDA Model 1. ให้รับรู้ : Attention 2. ให้สนใจ : Interest 3. ให้เกิดความอยาก : Desire 4. ให้ปฏิบัติ : Action

7 3. กำหนดเรื่อง / กำหนดตัวสาร เนื้อหาของเรื่องจะเป็น อย่างไร มีการนำเสนอใน ประเด็นไหนที่น่าสนใจ

8 4. กำหนดผู้รับสารเป้าหมาย Target Receivers 4.1 ผู้รับสารหลัก กลุ่มเป้าหมายหลัก 4.2 ผู้รับสารรอง กลุ่มเป้าหมายรอง อาศัย กลุ่มเป้าหมายหลัก

9 5. กำหนดสื่อ Media เป็นสื่อประเภท อะไร การ จัดเก็บ บันทึก หรือนำเสนอ อย่างไร ผ่านช่องทางไหน

10 6. กำหนดรูปแบบของสารที่ เหมาะสม มี 13 รูปแบบได้แก่ 1. รายการพูดหรือบรรยายคน เดียว Head Talk 2. รายการสนทนา ระหว่างคน 2 คนขึ้นไป 3. รายการอภิปราย ตั้งประเด็น แล้วให้ผู้ชมทางบ้านเข้ามามีส่วน ร่วม 4. รายการสัมภาษณ์ เชิญ วิทยากรมาร่วมรายการ

11 6. กำหนดรูปแบบของสารที่ เหมาะสม 5. รายการเกม หรือตอบปัญหา 6. รายการสารคดี 7. รายการละคร 8. รายการสาระ ละคร 9. รายการสาธิต 10. รายการเพลง

12 6. กำหนดรูปแบบของสารที่ เหมาะสม 11. รายการนิตยสารทางอากาศ 12. รายการสด หรือถ่ายทอดสด 13. รายการประเภทอื่น

13 7. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ผลิต 1. ผู้อำนวยการผลิต (Executives Producer) 2. ผู้ผลิต (Producer) 3. ผู้เขียนบท (Script Writer & Screen Play) 4. ผู้กำกับรายการ (Director) 5. ผู้ถ่ายภาพ (Camera Man) 6. ผู้จัดการกองถ่าย (Co Director) 7. ฝ่ายอื่นๆ

14 8. การเขียนบท 1. หาเรื่องมาเป็นบท (Generate Ideas = Story Ideas) 2. ลำดับเรื่อง (Scene Outline = Content Outline) 3. เขียนบทถ่ายทำ (Script) 4. แผ่นภาพเรื่องราวประกอบ (Story Board) 5. รายละเอียดกองถ่าย (Shooting Script)

15 องค์ประกอบที่สำคัญของบท โทรทัศน์ 1. นำเข้าสู่เรื่อง เปิดเรื่อง (Introduction) 2. การดำเนินเรื่อง (Development) 3. แก่นของเรื่อง (Climax) 4. บทสรุป (Conclusion)


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ. การเขียนบทโทรทัศน์ สุรพล บุญลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google