งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การดำเนินงาน การผ่าตัดตาต้อกระจก. 2 cataract เพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดตาต้อกระจก ได้รับบริการที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน ลดระยะเวลารอคอย บริการสะดวก รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การดำเนินงาน การผ่าตัดตาต้อกระจก. 2 cataract เพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดตาต้อกระจก ได้รับบริการที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน ลดระยะเวลารอคอย บริการสะดวก รวดเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การดำเนินงาน การผ่าตัดตาต้อกระจก

2 2 cataract เพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดตาต้อกระจก ได้รับบริการที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน ลดระยะเวลารอคอย บริการสะดวก รวดเร็ว หน่วยบริการ ได้รับชดเชยรวดเร็ว เป็นธรรม และเกิดการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการใน พื้นที่ วัตถุประสงค์

3 จำนวนผ่าตัดcataract 55 จำแนกตามทะเบียนสิทธิผู้รับบริการในเขต/นอกเขต ร้อยละนอกเขต6.171.0362.773.891.5519.6113.214.384.166.514.1123.2429.15

4 สรุปภาพรวมการผ่าตัดต้อกระจก2555 เขต จำนวนผ่าตัด(ครั้ง) อัตราการเข้าถึง เฉลี่ย/แสนประชากร ค่าเฉลี่ยวันรอ (วัน) ร้อยละ 0- <90 วัน จำนวนผ่าตัด/ จักษุแพทย์/เดือน เชียงใหม่ 8,444 1,172 62 77.03 20 พิษณุโลก 4,656 1,640 60 72.73 16 นครสวรรค์ 5,157 2,721 40 90.60 17 สระบุรี 13,896 2,828 24 92.98 13 ราชบุรี 27,581 1,988 13 97.63 13 ระยอง 4,540 1,301 54 85.64 15 ขอนแก่น 3,316 778 75 67.89 10 อุดรธานี 6,306 1,093 24 91.08 37 นครราชสีมา 11,036 997 28 91.43 25 อุบลราชธานี 3,616 811 62 65.00 23 สุราษฎร์ธานี 4,219 806 44 82.41 13 สงขลา 3,304 701 69 75.47 10 กรุงเทพฯ 8,252 1,178 73 73.24 7 ผลรวมทั้งหมด 104,323 1,347 37 87.03 15

5 การบริหารเป้าหมายร่วม เขต/หน่วยเชิงรุก หมายเหตุ ข้อมูลจาก สปสช. เขต และจากการประชุมความร่วมมือกับหน่วยเชิงรุก 17 ตุลาคม 2555 เขตเป้าหมาย จาก ส่วนกลาง เป้าหมาย จากพื้นที่ ผลต่างการ ตั้งเป้าหมาย ประสงค์หน่วยบริการนอกเขตพื้นที่ เชิงรุกบ้านแพ้วพอ.สว.ศุภมิตร เสนา ศุภมิตร สุพรรณ โคราชเม โมเรียล รวม 1 เชียงใหม่9,781 00500390 890 2 พิษณุโลก5,91315,5399,6263,000500 4,400 4,900 3 นครสวรรค์5,6669,9844,3184,5181,000 2,0006,750 9,750 4 สระบุรี7,17411,8084,6344,640400 5,300 5,700 5 ราชบุรี8,213 002,000 6 ระยอง7,945 001,000 7 ขอนแก่น7,973 00500600 1,000 2,100 8 อุดรธานี7,965 00400420 820 9 นครราชสีมา11,109 05,100600150 7,000 7,750 10 อุบลราชธานี7,0598,8201,76101,000 2,000 11สุราษฎร์ฯ6,1717,029858200400200 600 12 สงขลา6,650 02,5301,700 13 กทม.8,381 002,000 4,000 รวม 100,000 121,197 21,197 19,988 12,000 1,760 7,300 13,150 9,000 43,210 ผลต่างความต้องการเขต/เชิงรุก - 23,222

6 ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา 1. ความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการ 2. หน่วยร่วมให้บริการและการขึ้นทะเบียน 3. การส่งต่อ(refer) 5. ระยะเวลารอคอยผ่าตัด 4. คุณภาพบริการ

7 ประเด็นการดำเนินงาน ปี 2556 1.เพิ่มการเข้าถึงบริการโดยให้พื้นที่มีส่วนร่วม 2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด 3. การกำกับติดตามคุณภาพบริการ 4. การบริหารจัดการงบประมาณและเป้าหมายบริการ

8 8 การบริหารงบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 56 เป้าหมาย Senile Cataract 100,000 ราย งปม. 821.6 ลบ. เบิกจ่าย เบิกจ่าย จากกองทุน Central Reimbursement หลักเกณฑ์จ่าย Fixed rate แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วนคือ ค่าผ่าตัด (รวมค่าภาระงาน 1,200 บาท) (รวมค่าภาระงาน 1,200 บาท) Non-complication (รหัส 2060,2070) Non-complication (รหัส 2060,2070) ชดเชยข้างละ 7,000 บาท ชดเชยข้างละ 7,000 บาท Complication (รหัส 2061-2064,2071- 2074) ชดเชยข้างละ 9,000 บาท Complication (รหัส 2061-2064,2071- 2074) ชดเชยข้างละ 9,000 บาท ค่าเลนส์  Foldable Lens ชดเชยข้างละ 2,800 บาท  Non- Foldable Lens ชดเชย ข้างละ 700 บาท เฉพาะเลนส์ที่ สปสช.ประกาศ

9 9 มติประชุม *** อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 23/4/56 การผ่าตัดต้อกระจก ได้รับเงินเพิ่ม 1,000 บ./Adj rw. สำหรับโรงพยาบาล ภาครัฐ

10 10 แนวทางเงื่อนไขการ ให้บริการ 1. การตรวจคัดกรอง pt ต้องได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น 2. การตรวจวินิจฉัย pt ต้องได้รับการตรวจสายตา V/A วิธี pin hole 3.V/A น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6/36 หรือ 20/100 4. ได้รับการยืนยันผลจาก จักษุแพทย์ ก่อนได้รับการผ่าตัด 5. การติดตามหลังผ่าตัด F/U จากแพทย์ 3 ครั้ง ในวันที่ 1,7,30 หลังผ่าตัดตามลำดับ 6. การบริการผ่าตัดรพ. เอกชนต้องยื่นความจำนงกับสปสช. เขต 7 ขอนแก่น 7. การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน ผลการคัดกรองต้อกระจก, ยืนยันผลจากแพทย์ 8. ข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจก ข้อมูลเลนส์แก้วตาเทียม รหัส serial NO. ติดไว้ที่เวชระเบียนทุกราย 9. ลการติดตาม F/U 10. บันทึกข้อมูลใน Program e – cliam

11 11 โครงการค้นหา คัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556

12 12 จากงบ PP area base ระดับเขต จำนวน 856,000 บาท 1.1 รพ. ร้อยเอ็ด รพ. สุวรรณภูมิ, รพ. เสลภูมิ, รพ. โพนทอง รพ. เกษตรวิสัย รพ. ละ 50,000 บาท 1.2 รพ. ชุมชนขนาดเล็ก 15 แห่งๆละ 40,000 บาท = 600,000 บาท จังหวัดจะโอนเงิน 2 งวดคือ งวดแรก 50 % หลังได้รับโครงการพร้อมแจ้งทีมผ่าตัด งวดที่ 2 จะโอนให้เมื่อได้รับผลงาน ทะเบียนผู้ป่วย, รายชื่อผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัด งบประมาณ

13 13 1. เขียนโครงการ 2. ค้นหาคัดกรองผู้ป่วย ขึ้นทะเบียนต้อ กระจก 3. ส่งรายชื่อผู้ป่วยให้จังหวัด 4. เลือกทีมผ่าตัดกรณีเป็นจุดผ่าตัดเอง 5. ดำเนินการผ่าตัด 6. การดูแลหลังผ่าตัด 7. สำรวจข้อมูลผู้ป่วยต้อกระจก การดำเนินงาน

14 14 ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยต้อ กระจก

15 15 ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยต้อ กระจก ที่ได้รับการผ่าตัด

16 16 การให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ผ่าตัดต้อกระจก

17 17 สามารถให้รหัสได้ 2 กลุ่ม คือ 1. ถ้าแพทย์ระบุสาเหตุของต้อกระจก ให้ใช้ รหัสของต้อกระจกตามสาเหตุ โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้ป่วย หรือตำแหน่ง ลักษณะความขุ่นของเลนส์ เช่น Traumatic cataract ให้ รหัส H261 Drug-induce cataract ให้ รหัส H263 Congenital cataract ให้ รหัส Q120 การให้รหัสโรคต้อกระจก

18 18 · อายุไม่เกิน 40 ปี = H260 Infantile juvenile and presenile cataract · อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี = กลุ่ม H25.- senile cataract เป็นรหัส 4 หลัก ตามตำแหน่งและความขุ่นของเลนส์ ที่แพทย์ระบุ ดังนี้ - ถ้าขุ่นเฉพาะชั้น nucleus ของเลนส์อย่างเดียว = H251 Senile nuclear cataract (SNC) - ถ้าขุ่นในชั้นอื่น ๆ ของเลนส์ ( ยกเว้นชั้น nuclear ) = H250 Senile incipient cataract (SIC) - ถ้าเป็น combined opacity เช่น มี nuclear sclerosis (NS) ร่วมกับความขุ่นที่ตำแหน่งอื่น ๆ (posterior subcapsular opacity (PSC)/ cortical opacity) =H258 Combined from of senile cataract ( SCC ) - ถ้าต้อกระจกเป็นชนิดขาวทั้งหมด จนไม่สามารถแยกชั้นของความขุ่นได้ (mature cataract ชนิดที่เป็น milky cataract หรือ hypermature cataract ) = H252 senile cataract,morgagnian type (SMC) - ถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องตำแหน่งและลักษณะความขุ่นของเลนส์ = H259 senile cataract unspecified (SC) 2. ถ้าแพทย์ไม่บอกสาเหตุ ให้ใช้อายุของผู้ป่วย เป็นเกณฑ์ ในการให้รหัส

19 19 With insertion of intraocular lens 13.71 ( ให้ร่วมกับรหัสการลอกต้อกระจกเสมอ ) Secondary insertion of intraocular lens 13.72 ( ใช้ในรายที่เคยทำหัตถการเอาแก้วตาออกแล้ว ) รหัสหัตถการผ่าตัดต้อกระจก ICD-9 CM

20 20

21 21 การลอกต้อ เนื้อ (pterygium excision)

22 22 การบันทึกข้อมูลขอรับ ค่าบริการการผ่าตัด / ค่าเลนส์

23

24

25

26 26 รหัสเลนส์แก้วตาเทียม

27

28

29

30 30 1.Log in หน้าเว๊ป e – claim 2. เลือกเมนู รายงานแบบสรุป instrument, รายงาน การตรวจสอบ S/N ของอุปกรณ์และอวัยวะเทียม 3. ผลการตรจวสอบ serial number 4.T = serial number ถูกต้อง 5.F = serial number ไม่ถูกต้อง 6.B = ไม่ได้บันทึก serial number 7.N = ไม่ตรวจสอบ serial number ตรวจสอบ Serial number


ดาวน์โหลด ppt 1 การดำเนินงาน การผ่าตัดตาต้อกระจก. 2 cataract เพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดตาต้อกระจก ได้รับบริการที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน ลดระยะเวลารอคอย บริการสะดวก รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google