งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าวคืออะไร “ ค่าว ” หมายถึงคำประพันธ์ที่มีลักษณะ ร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลง ด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพ มีหลาย ชนิดคือ เรื่องที่ปรากฏในเทศนาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าวคืออะไร “ ค่าว ” หมายถึงคำประพันธ์ที่มีลักษณะ ร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลง ด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพ มีหลาย ชนิดคือ เรื่องที่ปรากฏในเทศนาธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าวคืออะไร “ ค่าว ” หมายถึงคำประพันธ์ที่มีลักษณะ ร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลง ด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพ มีหลาย ชนิดคือ เรื่องที่ปรากฏในเทศนาธรรม เรียกว่า “ ค่าวธรรม ” ถ้าแต่งเป็นจดหมายรักเรียกว่า “ ค่าวใช้ ” ถ้า นำไปอ่านเป็นทำนองเสนาะเรียกว่า “ ค่าวซอ ” หรือ “ เล่าค่าว ” และถ้าหากเป็นการขับลำนำ ตอนไปแอ่วสาวเรียกว่า “ จ๊อย ” แม้ชาวบ้านที่ พูดคล้องจองกันเรียกว่า “ อู้เป็นค่าวเป็นเครือ ”

2 คุณสมบัติของนักแต่งค่าว มีดังนี้ 1 ) มีใจรักในการแต่งค่าวและเป็นคน อารมณ์สุนทรีย์ 2 ) ถ้าแต่งกลอนเป็น จะทำให้แต่งค่าว ได้ง่ายขึ้น 3 ) รู้ฉันทลักษณ์ค่าว ได้แก่ สัมผัส และ เสียงวรรณยุกต์ 4 ) แยกเสียงโทและเสียงตรีออก จะทำ ให้แต่งค่าวได้ไพเราะยิ่งขึ้น คุณสมบัติของนักแต่งค่าว มีดังนี้ 1 ) มีใจรักในการแต่งค่าวและเป็นคน อารมณ์สุนทรีย์ 2 ) ถ้าแต่งกลอนเป็น จะทำให้แต่งค่าว ได้ง่ายขึ้น 3 ) รู้ฉันทลักษณ์ค่าว ได้แก่ สัมผัส และ เสียงวรรณยุกต์ 4 ) แยกเสียงโทและเสียงตรีออก จะทำ ให้แต่งค่าวได้ไพเราะยิ่งขึ้น

3 สำนวนค่าว มี 3 ส่วน คือ บทขึ้นต้น, บทดำเนิน เรื่อง และบทสุดท้าย สำนวนค่าว มี 3 ส่วน คือ บทขึ้นต้น, บทดำเนิน เรื่อง และบทสุดท้าย ฉันทลักษณ์ของค่าว มีดังนี้ 1 ) ค่าว 1 บท มี 3 บาท ( 3 บรรทัด ) บาท ละ 4 วรรค 2 ) สามวรรคแรกมี 4 คำ ส่วนวรรคที่สี่ มี 2 - 4 คำมี 3 ) บังคับเสียงวรรณยุกต์สามัญ, โท, ตรี และจัตวา 4 ) การส่งสัมผัสประกอบด้วย สัมผัส ระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบาทสัมผัส ระหว่างวรรคส่งจากวรรคท้ายวรรคที่สอง ไป ยังคำท้ายวรรคที่สามของทุกบาท 5 ) บังคับเสียงวรรณยุกต์สามัญ, โท, ตรี และจัตวา ตามตำแหน่งที่กำหนด

4 บทขึ้นต้น – ๑ บท จะมี ๑๑ วรรค ๆ ละ ๔ คำ ผังค่าว ผังค่าว - สีเขียวแทนเสียงสามัญ -

5 บทดำเนินเรื่อง – จะมีกี่บทก็ได้ บทหนึ่ง จะมี ๑๐ วรรคๆละ ๔ คำเช่นกัน ผังค่าว ผังค่าว - สีเขียวแทนเสียงสามัญ -

6 บทสุดท้าย – มี ๖ วรรคๆละ ๔ คำ และ นิยมลงท้ายด้วยคำว่า “ ก่อนแล่นายเหย ”. - สีเขียวแทนเสียงสามัญ - ผังค่าว ผังค่าว

7 การสัมผัส การสัมผัส “ สะหรียินดี ตุ๊ปี่ตุ๊น้อง ที่มาอยู่ห้อง เอกพุทธฯ ปี๋สาม รวมตึงหมดนี้เก้าคนหลากหลามน้ำใจ๋งดงาม เหมือนกั๋นจุ๊ผู้ วิชาจัดการศึกษาสงฆ์สู้หื้อแต่งกล๋อนซอ ค่าวจ๊อย ตัวอย่าง * การสัมผัสมีดังนี้ 1 ) ( น้อง ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( ห้อง ) ใน บรรทัดที่หนึ่ง ( สาม ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( หลาม ) ใน บรรทัดที่สอง 2 ) ( หลาม ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( งาม ) ใน บรรทัดที่สอง 3 ) ( ผู้ ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( สู้ ) ในบรรทัดที่ สาม

8 การบังคับวรรณยุกต์ สะหรียินดี ตุ๊ปี่ตุ๊น้อง ที่มาอยู่ห้อง เอกพุทธฯ ปี๋สาม รวมตึงหมดนี้เก้าคนหลากหลามน้ำใจ๋งดงาม เหมือนกั๋นจุ๊ผู้ วิชาการจัดการศึกษาสงฆ์สู้หื้อแต่งกล๋อน ซอ ค่าวจ๊อย 1. ( สรียินดี ) วรรคหนึ่ง - ไม่บังคับ - ( ตุ๊ปี่ตุ๊น้อง ) วรรคสอง เสียงตรี ( น้อง ) ( ที่มาอยู่ห้อง ) วรรคสาม เสียงโท ( ห้อง ) ( เอกพุทธฯปี๋สาม ) วรรคสี่ เสียง จัตวา ( สาม )

9 การบังคับวรรณยุกต์ การบังคับวรรณยุกต์ 2. ( รวมตึงหมดนี้ ) วรรคหนึ่ง – บังคับเสียง ตรี ( นี้ ) ( เก้าคนหลายหลาม ) วรรคสอง บังคับ เสียงจัตวา ( หลาม ) ( น้ำใจ๋งดงาม ) วรรคสาม บังคับเสียง สามัญ ( งาม ) ( เหมือนกั๋นจุ๊ผู้ ) วรรคสี่ บังคับเสียงโท ( ผู้ ) 3. ( วิชาการจัดการ ) วรรคหนึ่ง - ไม่บังคับ - ( ศึกษาสงฆ์สู้ ) วรรคสอง บังคับเสียงโท ( สู้ ) ( หื้อแต่งกล๋อนซอ ) วรรคสาม บังคับเสียง สามัญ ( เฮา ) ( ค่าวจ๊อย ) วรรคสี่ บังคับเสียงตรี ( จ๊อย )

10 บทดำเนินเรื่อง ทุกรูปนี้หนา มีความเรียบร้อยต่างจ่อง ห้อย เบิกบาน หัวหน้าห้องนั้นน้ำใจอาจหาญพระครู วิธานสาธุวัตรเจ้า เลขาฯแถมกาสุชาติแบบเบ้ากอย ช่วยแบ่งเบา ภาระ หลวงพ่อชุมพลคน ตัวอย่าง * การสัมผัสมีดังนี้ 1 ) ( น้อง ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( ห้อง ) ใน บรรทัดที่หนึ่ง ( สาม ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( หลาม ) ใน บรรทัดที่สอง 2 ) ( หลาม ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( งาม ) ใน บรรทัดที่สอง 3 ) ( ผู้ ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( สู้ ) ในบรรทัดที่ สาม

11 การสัมผัส การสัมผัส “ สะหรียินดี ตุ๊ปี่ตุ๊น้อง ที่มาอยู่ห้อง เอกพุทธฯ ปี๋สาม รวมตึงหมดนี้เก้าคนหลากหลามน้ำใจ๋งดงาม เหมือนกั๋นจุ๊ผู้ วิชาจัดการศึกษาสงฆ์สู้หื้อแต่งกล๋อนซอ เน้อครับ ตัวอย่าง * การสัมผัสมีดังนี้ 1 ) ( น้อง ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( ห้อง ) ใน บรรทัดที่หนึ่ง ( สาม ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( หลาม ) ใน บรรทัดที่สอง 2 ) ( หลาม ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( งาม ) ใน บรรทัดที่สอง 3 ) ( ผู้ ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( สู้ ) ในบรรทัดที่ สาม

12 การสัมผัส การสัมผัส “ สะหรียินดี ตุ๊ปี่ตุ๊น้อง ที่มาอยู่ห้อง เอกพุทธฯ ปี๋สาม รวมตึงหมดนี้เก้าคนหลากหลามน้ำใจ๋งดงาม เหมือนกั๋นจุ๊ผู้ วิชาจัดการศึกษาสงฆ์สู้หื้อแต่งกล๋อนซอ เน้อครับ ตัวอย่าง * การสัมผัสมีดังนี้ 1 ) ( น้อง ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( ห้อง ) ใน บรรทัดที่หนึ่ง ( สาม ) ในบรรทัดที่หนึ่ง สัมผัสกับ ( หลาม ) ใน บรรทัดที่สอง 2 ) ( หลาม ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( งาม ) ใน บรรทัดที่สอง 3 ) ( ผู้ ) บรรทัดที่สอง สัมผัสกับ ( สู้ ) ในบรรทัดที่ สาม


ดาวน์โหลด ppt ค่าวคืออะไร “ ค่าว ” หมายถึงคำประพันธ์ที่มีลักษณะ ร้อยสัมผัสสอดเกี่ยวกันไปแบบร่ายและจบลง ด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพ มีหลาย ชนิดคือ เรื่องที่ปรากฏในเทศนาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google