งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณภาษีและ ค่าปรับ สินค้ายาสูบ. พระราชบัญญัติยาสูบ พ. ศ.2509 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ ซอง ” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณภาษีและ ค่าปรับ สินค้ายาสูบ. พระราชบัญญัติยาสูบ พ. ศ.2509 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ ซอง ” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณภาษีและ ค่าปรับ สินค้ายาสูบ

2

3

4 พระราชบัญญัติยาสูบ พ. ศ.2509 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ ซอง ” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งอื่นใช้บรรจุหรือ ผูกมัดยาเส้นหรือยาสูบ มาตรา 19 “ ห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มิได้ปิด แสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ใน ครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม ” นอกจากผู้ ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบฯ

5 พระราชบัญญัติยาสูบ พ. ศ.2509 มาตรา 24 “ ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตาม พระราชบัญญัตินี้ ” นอกจากยาเส้นที่ทำจากใบ ยาสูบพันธุ์พื้นเมืองฯ มาตรา 49 “ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 ต้องระวังโทษ ปรับสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด ” หรือที่ยังขาดอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย บาทฯ มาตรา 50 “ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวังโทษ ปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด ” หรือยังขาดอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท ฯ

6 การคำนวณภาษี สินค้ายาสูบ 1. ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ราคาซองละ 55 บาท อัตราค่าแสตมป์ยาสูบร้อยละ 87 ค่าแสตมป์ฯต่อซอง (20 มวน ) = ราคาที่กรมฯประกาศ กำหนด x อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ = 55 x 87 100 * ยาสูบ 20 มวน ค่าแสตมป์ซองละ 47.85 บาท 2. ในกรณียาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุซองหรือภาชนะอื่น มากกว่าหรือน้อยกว่า 20 มวน ให้เพิ่มหรือลดราคาตามส่วนของอัตราที่ได้ประกาศ กำหนดไว้ ตัวอย่าง ยาสูบ 14 มวน = ค่าแสตมป์ซองละ 20 มวน x จำนวน ยาสูบมากหรือน้อยกว่า 20 มวน ยาสูบซองละ 20 มวน = 47.85 x 14 20 * ยาสูบ 14 มวน ค่าแสตมป์ซองละ 33.495 บาท

7 การคำนวณค่าปรับ สินค้ายาสูบ 1. ค่าปรับฐาน “ มียาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ใน ครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม ” ปรับ 10 เท่า ( ม.19,49) * ค่าปรับต่อซอง ( กรณียาสูบ 20 มวน ) = ค่าแสตมป์ต่อ ซอง x อัตราโทษ = 47.85 x 10 ค่าปรับซองละ = 478.50 บาท หรือกรณียาสูบบรรจุซองละ 14 มวน = ค่าแสตมป์ฯต่อ ซอง x อัตราโทษ = ( ค่าปรับซองละ 20 มวน x ขนาดบรรจุซองละ ) ยาสูบซองละ 20 มวน = 478.50 x 14 20 ค่าปรับซองละ = 334.95 บาท ของกลาง 145 ซอง (334.95 x 145) = 48,567.25 บาท

8 การคำนวณค่าปรับ สินค้ายาสูบ 2. ค่าปรับฐาน “ มีไว้เพื่อขายยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ ยาสูบ ” หรือ “ ขายยาสูบที่มิได้ปิด แสตมป์ยาสูบ ” ปรับ 15 เท่า ( ม.24,50) * ค่าปรับต่อซอง ( กรณียาสูบ 20 มวน ) = ค่าแสตมป์ต่อ ซอง x อัตราโทษ = 47.85 x 15 ค่าปรับซองละ = 717.75 บาท หรือกรณียาสูบบรรจุซองละ 14 มวน = ค่าแสตมป์ฯต่อ ซอง x อัตราโทษ = ( ค่าปรับซองละ 20 มวน x ขนาดบรรจุซองละ ) ยาสูบซอง ละ 20 มวน = 717.75 x 14 20 ค่าปรับซองละ = 502.425 บาท ของกลาง 145 ซอง (502.425 x 145) = 72,851.625 บาท = 72,851.63 บาท

9 9

10 10


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณภาษีและ ค่าปรับ สินค้ายาสูบ. พระราชบัญญัติยาสูบ พ. ศ.2509 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ ซอง ” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google