งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางการบริหาร จัดเก็บภาษียาสูบ 21 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางการบริหาร จัดเก็บภาษียาสูบ 21 พฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางการบริหาร จัดเก็บภาษียาสูบ 21 พฤษภาคม 2555

2 1. ลักษณะ สินค้า 2  ยาเส้น  ยาสูบ

3 2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ภาษี  เพื่อควบคุมการบริโภค  เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 3

4 3. ผู้มีหน้าที่เสียค่าแสตมป์ยาสูบ 3.1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 4 3.2 ผู้นำเข้า

5 5 จำนวนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทสินค้าในประเทศนำเข้ารวม 1. บุหรี่ซิกา แรต 11516 2. ยาเส้น 390- 3. ยาเส้นปรุง 178 4. บุหรี่อื่น 16- 5. ยาเคี้ยว 5-5 6. ซิการ์ -11 รวม 41333446 หน่วย : ราย ที่มา : ข้อมูลปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จากระบบ Intranet กรม สรรพสามิต

6 6 อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ รายการ อัตราเพดาน อัตราที่เก็บปัจจุบัน มูลค่า ( ร้อยละ ) ปริมาณ ( บาท ) มูลค่า ( ร้อยละ ) ปริมาณ ( บาท ) ยาเส้น 90 3 บาท / กรัม 0.1 0.01 บาท /10 กรัม ยาสูบ - ซิกา แรต - ซิการ์ - บุหรี่อื่น - ยาเส้น ปรุง - ยาเคี้ยว 90 3 บาท / กรัม 85 10 0.1 10 0.1 - 0.50 บาท / กรัม 0.02 บาท /5 กรัม 0.50 บาท / กรัม 0.09 บาท / กรัม หมายเหตุ : 1. ซิกา แรต จัดเก็บในอัตราตามมูลค่า 2. ยาเส้น และยาสูบอื่นจัดเก็บในอัตราตามมูลค่า หรืออัตราตามปริมาณที่ คิดเป็นเงินสูงกว่า

7 7 หน่วย : ล้านบาท ผลการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2554 ผลการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ ปีงบประมาณ 2554 เก็บได้จริง ( ปีงบ 54) เก็บได้ปีที่ แล้ว ( ปีงบ 53) เปรียบเทียบ ประมาณ การ ตาม KPI (425,500 ลบ.) เปรียบเทียบ (+) สูง (-) ต่ำ จำนวนร้อยละ จำนวนร้อยละ 57,195.7 9 53,367.7 8 3,828.0 1 7.1753,800.003,395.796.31

8 ประเภทภาษียาสูบ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ในประเทศนำเข้าในประเทศนำเข้าในประเทศนำเข้า 1. บุหรี่ซิกาแรต 33,371.2 7 10,533.3 5 41,153.5 7 12,185.6 1 43,456.5 5 13,698.9 3 2. ยาเส้น 16.98-22.59-22.62- 3. บุหรี่ซิการ์ -5.43-0.57-7.75 4. ยาเส้นปรุง 0.316.660.401.201.105.60 5. บุหรี่อื่น 2.03-3.83-3.24- รวมทั้งสิ้น 33,390.5 9 (76.00% ) 10,545.4 3 (24.00% ) 41,180.3 9 (77.16% ) 12,187.3 8 (22.84% ) 43,483.5 1 (76.03% ) 13,712.2 8 (23.97% ) ผลการจัดเก็บภาษียาสูบ ปีงบประมาณ 2552-2554 ผลการจัดเก็บภาษียาสูบ ปีงบประมาณ 2552-2554 8 หน่วย : ล้านบาท

9 9 ผลการจัดเก็บภาษียาสูบปีงบประมาณ 2549-2554 รวมในประเทศและ นำเข้า สินค้า ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ล้านบาท % % % % % % ยาสูบนำเข้า 9,548.8026.7810,688.8225.5610,011.6123.93 10,545.4 324.00 12,187.3 822.84 13,712.2 823.97 ยาสูบใน ประเทศ 26,102.2 573.2231,134.9974.4431,820.4876.07 33,390.5 976.00 41,180.3 977.16 43,483.5 276.03 รวม 35,651.0 5100.0041,823.78 100.0 041,832.09 100.0 0 43,936.0 2100.00 53,367.7 8 100.0 0 57,195.7 9 100.0 0

10 10

11 11

12 12

13 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ ควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control) 13

14 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ( FCTC ) รับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 ประเทศไทยเข้าร่วมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และให้สัตยาบันเป็น ประเทศที่ 36 ปัจจุบันมีสมาชิก 173 ประเทศ กฎระเบียบสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม  มาตรการลดอุปสงค์  มาตรการลดอุปทาน  การวิจัย ตรวจสอบ และความร่วมมือระหว่างประเทศ  ข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดอื่นๆ 14

15 กระบวนการของ FCTC การประชุมภาคีสมาชิก (COP)  เป็นองค์กรบริหารของ FCTC ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกทั้งหมด  มีการประชุมทุก 2 ปี การประชุมครั้งต่อไป (COP5) จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศ เกาหลีใต้  ทบทวน การปฏิบัติให้เป็นไปตาม FCTC และ ตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ รวมไปถึงการรับรองพิธีสาร เอกสารแนบท้าย แนวทางปฏิบัติ และการแก้ไข ความตกลงต่างๆ  ใช้หลักการฉันทามติในการตัดสินใจ (Consensus) 15

16 ข้อกำหนดสำคัญใน FCTC ข้อ 5.3 – การปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจยาสูบ ข้อ 6 - มาตรการทางด้านราคาและภาษี ข้อ 9 และข้อ 10 – ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการเปิดเผยข้อมูล ข้อ 11 – บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ข้อ 13 – การโฆษณา การส่งเสริม และการให้การ สนับสนุน (Sponsorship) ข้อ 17 - การส่งเสริมให้มีการปลูกพืชทดแทนใบยาสูบ 16

17 พัฒนาการของมาตรการในการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 17 25 41 25 44 25 47 25 48 25 49 25 50 การเปิดเผยข้อมูล ส่วนประกอบ 33% ข้อความคำ เตือน ขึ้นภาษี 71%->75% ภาพคำเตือน (6 รูป ) 50% ด้านหน้า หลัง ประเทศไทยเข้าเป็น สมาชิกกรอบ อนุสัญญาว่าด้วยการ ควบคุมยาสูบ ห้ามแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ( แนวทาง ปฏิบัติ ) ขึ้นภาษี 75% -> 79% ภาพคำเตือน ใหม่ (9 ภาพ ) ห้ามใช้ Descriptor พิมพ์สารก่อ มะเร็งข้างซอง ห้ามสูบบุหรี่ ณ สถานที่สาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ ห้องน้ำสาธารณะ โรงแรม สถาบันการศึกษา Pub/ Bar/ ตลาด ปลอดบุหรี่ ขึ้นภาษี 79% - > 80 %

18 18 25 51 25 52 25 53 25 54 กฎระเบียบใน อนาคต ภาพคำเตือน ใหม่ (10 ภาพ ) 55% หน้าหลัง และเบอร์โทร เลิกบุหรี่ ขึ้น ภาษี 80%- >85% ประกาศห้ามใช้ Descriptor ฉบับใหม่ คำเตือนข้างซอง บุหรี่ การห้ามใช้ ส่วนประกอบ คำสั่งภายใน กรมควบคุมโรค เกี่ยวกับการ ติดต่อกับ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ในธุรกิจยาสูบ ขยายสถานที่ ห้ามสูบบุหรี่ให้ รวมถึงสถานที่ สาธารณะอื่นๆ ยกเว้น สนามบิน นานาชาติ บุหรี่ดับ ไฟได้ การแก้ไข พ. ร. บ. ควบคุม ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ซองบุหรี่ มาตรฐาน การเก็บภาษี เข้ากองทุน ต่างๆ พัฒนาการของมาตรการในการควบคุมยาสูบในประเทศไทย การศึกษา และ ส่งเสริมให้มีการ ปลูกพืชทดแทน ใบยาสูบ

19 ประเด็นเพิ่มเติม 19  ลักษณะแสตมป์ยาสูบที่ใช้ในปัจจุบัน แสตมป์ยาสูบ 2 สต. แสตมป์ยาสูบ 10 สต. แสตมป์ยาสูบ 50 สต.

20 20 ลักษณะการปิดแสตมป์ยาเส้น

21 Q&A 21


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางการบริหาร จัดเก็บภาษียาสูบ 21 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google