งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ
21 พฤษภาคม 2555

2 1. ลักษณะสินค้า ยาเส้น ยาสูบ 2

3 2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี
เพื่อควบคุมการบริโภค เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 3

4 3. ผู้มีหน้าที่เสียค่าแสตมป์ยาสูบ
3.1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 3.2 ผู้นำเข้า 4

5 จำนวนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
หน่วย: ราย ประเภทสินค้า ในประเทศ นำเข้า รวม 1. บุหรี่ซิกาแรต 1 15 16 2. ยาเส้น 390 - 3. ยาเส้นปรุง 7 8 4. บุหรี่อื่น 5. ยาเคี้ยว 5 6. ซิการ์ 11 413 33 446 ที่มา: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ จากระบบ Intranet กรมสรรพสามิต

6 อัตราที่เก็บปัจจุบัน
อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ รายการ อัตราเพดาน อัตราที่เก็บปัจจุบัน มูลค่า (ร้อยละ) ปริมาณ (บาท) ยาเส้น 90 3 บาท/กรัม 0.1 0.01 บาท/10 กรัม ยาสูบ - ซิกาแรต - ซิการ์ - บุหรี่อื่น - ยาเส้นปรุง - ยาเคี้ยว 85 10 - 0.50 บาท/กรัม 0.02 บาท/5 กรัม 0.09 บาท/กรัม หมายเหตุ: 1. ซิกาแรตจัดเก็บในอัตราตามมูลค่า 2. ยาเส้น และยาสูบอื่นจัดเก็บในอัตราตามมูลค่า หรืออัตราตามปริมาณที่คิดเป็นเงินสูงกว่า

7 ผลการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ
ปีงบประมาณ 2554 หน่วย : ล้านบาท เก็บได้จริง (ปีงบ 54) เก็บได้ปีที่แล้ว (ปีงบ 53) เปรียบเทียบ ประมาณการ ตาม KPI (425,500 ลบ.) (+)สูง(-)ต่ำ จำนวน ร้อยละ 57,195.79 53,367.78 3,828.01 7.17 53,800.00 3,395.79 6.31 7 ต้อนรับ รมช.(ปรับปรุง15มิย53 เวลา9.30น.) 7 7

8 ผลการจัดเก็บภาษียาสูบ
ปีงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท ประเภทภาษียาสูบ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ในประเทศ นำเข้า 1. บุหรี่ซิกาแรต 33,371.27 10,533.35 41,153.57 12,185.61 43,456.55 13,698.93 2. ยาเส้น 16.98 - 22.59 22.62 3. บุหรี่ซิการ์ 5.43 0.57 7.75 4. ยาเส้นปรุง 0.31 6.66 0.40 1.20 1.10 5.60 5. บุหรี่อื่น 2.03 3.83 3.24 รวมทั้งสิ้น 33,390.59 (76.00%) 10,545.43 (24.00%) 41,180.39 (77.16%) 12,187.38 (22.84%) 43,483.51 (76.03%) 13,712.28 (23.97%)

9 ผลการจัดเก็บภาษียาสูบปีงบประมาณ 2549-2554 รวมในประเทศและนำเข้า
ผลการจัดเก็บภาษียาสูบปีงบประมาณ รวมในประเทศและนำเข้า สินค้า ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ล้านบาท % ยาสูบนำเข้า 9,548.80 26.78 10,688.82 25.56 10,011.61 23.93 10,545.43 24.00 12,187.38 22.84 13,712.28 23.97 ยาสูบในประเทศ 26,102.25 73.22 31,134.99 74.44 31,820.48 76.07 33,390.59 76.00 41,180.39 77.16 43,483.52 76.03 รวม 35,651.05 100.00 41,823.78 41,832.09 43,936.02 53,367.78 57,195.79

10

11

12

13 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control)

14 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC)
รับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 ประเทศไทยเข้าร่วมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และให้สัตยาบันเป็นประเทศที่ 36 ปัจจุบันมีสมาชิก 173 ประเทศ กฎระเบียบสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม มาตรการลดอุปสงค์ มาตรการลดอุปทาน การวิจัย ตรวจสอบ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดอื่นๆ

15 กระบวนการของ FCTC การประชุมภาคีสมาชิก (COP)
ใช้หลักการฉันทามติในการตัดสินใจ (Consensus)

16 ข้อกำหนดสำคัญใน FCTC ข้อ 5.3 – การปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจยาสูบ
ข้อ 6 - มาตรการทางด้านราคาและภาษี ข้อ 9 และข้อ 10 – ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและการเปิดเผยข้อมูล ข้อ 11 – บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ข้อ 13 – การโฆษณา การส่งเสริม และการให้การสนับสนุน (Sponsorship) ข้อ 17 - การส่งเสริมให้มีการปลูกพืชทดแทนใบยาสูบ

17 พัฒนาการของมาตรการในการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
2541 2544 2547 2548 2549 2550 ภาพคำเตือนใหม่ (9 ภาพ) ห้ามใช้ Descriptor พิมพ์สารก่อมะเร็งข้างซอง Pub/ Bar/ ตลาด ปลอดบุหรี่ การเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบ 33% ข้อความคำเตือน ขึ้นภาษี 79% - > 80 % ขึ้นภาษี 71%->75% ห้ามสูบบุหรี่ ณ สถานที่สาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ ห้องน้ำสาธารณะ โรงแรม สถาบันการศึกษา ภาพคำเตือน (6 รูป) 50% ด้านหน้า หลัง ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ห้ามแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย (แนวทางปฏิบัติ) ขึ้นภาษี 75% -> 79%

18 พัฒนาการของมาตรการในการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
2551 2552 2553 2554 กฎระเบียบในอนาคต การห้ามใช้ส่วนประกอบ ภาพคำเตือนใหม่ (10 ภาพ) 55% หน้าหลังและเบอร์โทรเลิกบุหรี่ คำสั่งภายในกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจยาสูบ ประกาศห้ามใช้ Descriptor ฉบับใหม่ คำเตือนข้างซองบุหรี่ บุหรี่ดับไฟได้ การแก้ไข พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขึ้นภาษี 80%->85% ขยายสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ให้รวมถึงสถานที่สาธารณะอื่นๆ ยกเว้น สนามบินนานาชาติ ซองบุหรี่มาตรฐาน การเก็บภาษีเข้ากองทุนต่างๆ การศึกษา และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชทดแทนใบยาสูบ

19 ประเด็นเพิ่มเติม ลักษณะแสตมป์ยาสูบที่ใช้ในปัจจุบัน แสตมป์ยาสูบ 2 สต.
แสตมป์ยาสูบ 10 สต. แสตมป์ยาสูบ 50 สต.

20 ลักษณะการปิดแสตมป์ยาเส้น

21 Q&A


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google