งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101
ชั้น มัธมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา จัดการเรียนรู้โดย ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

2 รู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา
2 ผลการเรียนรู้ รู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา

3 กฎหมายที่สำคัญของประเทศ
3 สาระการเรียนรู้ กฎหมายที่สำคัญของประเทศ - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญา

4 1.อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเห็นว่าข้อความตอนหนึ่งใน
4 ตอบคำถาม 1.อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเห็นว่าข้อความตอนหนึ่งใน หนังสือพิมพ์รายวันน่าสนใจควร ให้นักศึกษาได้อ่าน จึงคัดลอก และเขียนคำอธิบายเพิ่มเติม

5 2. นายแดงแต่งเพลงขึ้นเพลงหนึ่ง นำไปร้องให้เจ้าของค่ายเทปฟัง
6 2. นายแดงแต่งเพลงขึ้นเพลงหนึ่ง นำไปร้องให้เจ้าของค่ายเทปฟัง ต่อมาเจ้าของค่ายผู้นั้น นำไปให้ นักร้องคนคนอื่นร้องประกอบ ดนตรี ทำเป็นเทปออกจำหน่าย

6 ประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งไม่ มีรูปร่างแต่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
9 ทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งไม่ มีรูปร่างแต่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีราคา และบุคคลอาจถือ เอาเป็นเองตนได้

7 ความหมายของทรัพย์สินทาง ปัญญาแต่ละประเภท
9 ทรัพย์สินทางปัญญา ความหมายของทรัพย์สินทาง ปัญญาแต่ละประเภท

8 9 ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์

9 9 ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์บัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์

10 ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิที่ห้ามมิให้
10 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิที่ห้ามมิให้ คนอื่นนำสิ่งที่ตนประดิษฐ์ขึ้นไป ทำเลียนแบบ หรือดัดแปลง หรือต่อเติม

11 งานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง
11 งานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง 1.งานที่ผู้สร้างสรค์คิดค้นขึ้นเอง 2 งานดัดแปลงงานของผู้อื่น 3 งานของคนอื่นซึ่งนำมารวบ รวมไว้โดยเจ้าของอนุญาต 4. งานที่ไม่มีใครมีลิขสิทธิ์

12 กฎหมายลิขสิทธิ์ ความผิดตาม ถ้าหากการกระทำละเมิด ไม่ได้
12 ความผิดตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้าหากการกระทำละเมิด ไม่ได้ ทำเพื่อการค้า ปรับตั้งแต่ 10, ,000 แสนบาท

13 ถ้าหากมีผู้จัดจำหน่ายสิ่งที่ทำ ขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้
13 ถ้าหากมีผู้จัดจำหน่ายสิ่งที่ทำ ขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้ ทำเพื่อจุดประสงค์การค้า จะต้องลงโทษปรับ 5,000 - 50,000.บาท

14 ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการละเมิด 1. วิจัย หรือศึกษา
14 ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการละเมิด 1. วิจัย หรือศึกษา 2. ใช้เพียงประโยชน์ของตนเอง 3. ติชมหรือวิจารณ์ผลงานโดย รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ 4.การทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุด

15 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้
15 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้ เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าเพื่อแสดงความแตกต่าง กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่น

16 - การรับจดทะเบียนและผล แห่งการรับจดทะเบียน - การต่ออายุและการเพิกถอน
16 สาระสำคัญของพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า - การขอจดทะเบียน - การรับจดทะเบียนและผล แห่งการรับจดทะเบียน - การต่ออายุและการเพิกถอน การจดทะเบียน

17 เรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
17 พบกันใหม่ วันอังคารที่ 15 พ.ย.48 เวลา น เรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google