งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. รู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. รู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1

2 รู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา 2

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สาระการ เรียนรู้ กฎหมายที่สำคัญของประเทศ - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญา 3

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ตอบคำถาม 1. อาจารย์ใน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เห็นว่าข้อความตอน หนึ่งใน หนังสือพิมพ์รายวัน น่าสนใจควร ให้ นักศึกษาได้อ่าน จึง คัดลอก และเขียน คำอธิบายเพิ่มเติม 4

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. นายแดงแต่งเพลงขึ้นเพลงหนึ่ง นำไปร้องให้เจ้าของค่ายเทปฟัง ต่อมาเจ้าของค่ายผู้นั้น นำไปให้ นักร้องคนคนอื่นร้องประกอบ ดนตรี ทำเป็นเทปออกจำหน่าย 6

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งไม่ มีรูปร่างแต่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีราคา และบุคคลอาจถือ เอาเป็นเองตนได้ 9

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ทรัพย์สินทางปัญญา ความหมายของ ทรัพย์สินทาง ปัญญาแต่ละประเภท 9

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิด สร้างสรรค์ในสาขา วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ 9

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์บัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐ ออกให้เพื่อคุ้มครอง การประดิษฐ์ การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 9

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิที่ห้ามมิให้ คนอื่นนำสิ่งที่ตนประดิษฐ์ขึ้นไป ทำเลียนแบบ หรือดัดแปลง หรือต่อเติม 10

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี งานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง 1. งานที่ผู้สร้างสรค์ คิดค้นขึ้นเอง 2 งานดัดแปลงงาน ของผู้อื่น 3 งานของคนอื่นซึ่ง นำมารวบ รวมไว้โดยเจ้าของ อนุญาต 4. งานที่ไม่มีใครมี ลิขสิทธิ์ 11

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความผิด ตาม กฎหมาย ลิขสิทธิ์ ถ้าหากการกระทำ ละเมิด ไม่ได้ ทำเพื่อการค้า ปรับตั้งแต่ 10,000.- 100,000 แสนบาท 12

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ถ้าหากมีผู้จัดจำหน่ายสิ่งที่ทำ ขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้ ทำเพื่อจุดประสงค์การค้า จะต้องลงโทษปรับ 5,000 - 50,000. บาท 13

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการละเมิด 1. วิจัย หรือศึกษา 2. ใช้เพียงประโยชน์ของตนเอง 3. ติชมหรือวิจารณ์ผลงานโดย รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ 4. การทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุด 14

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พ. ร. บ. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้ เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าเพื่อแสดงความแตกต่าง กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่น 15

16 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สาระสำคัญของพ. ร. บ. เครื่องหมายการค้า - การขอจดทะเบียน - การรับจดทะเบียนและผล แห่งการรับจดทะเบียน - การต่ออายุและการเพิกถอน การจดทะเบียน 16

17 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พบกันใหม่ วันอังคารที่ 15 พ. ย.48 เวลา 9.30-10.30 น 17


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. รู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญ ของกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google