งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕

2  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

3  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย กว่า 131 หน่วยกิต

4  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

5  001101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  001102 การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ  001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน อย่าง มีประสิทธิผล  001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ หรือ  *001225 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ ( เปิด 2/2557)

6 ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ 011269 012173 013110 050100 050103 057136 154104 176100 702101 703103 751100 851100

7  201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนอีก 1 หน่วยกิตจากกระบวน วิชาต่อไปนี้ 057121057122057123 057125057126057127 057128057129057130 201192 ( ดอยสุเทพศึกษา )

8 201110 คณิตศาสตร์บูรณา การ 201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์

9  วิชาแกน 28 หน่วยกิต  วิชาเอกไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ◦ วิชาเอกบังคับ 31 หน่วยกิต ◦ วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต  วิชาโท ( ถ้ามี ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ( ถ้าไม่มีวิชาโท ) ต้องเรียนวิชาเอก เลือกในระดับ 300-400 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

10 202111 ชีววิทยา 1 203111 เคมี 1 203115 ปฏิบัติการเคมี 1 204101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 206111 แคลคูลัส 1 206112 แคลคูลัส 2 207117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 207187 ฟิสิกส์ 1 208263 สถิติเบื้องต้น

11 และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ 202112 ชีววิทยา 2 หรือ 203113 เคมี 2 203117 ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ 207188 ฟิสิกส์ 2 207118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

12 หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต กระบวนวิชา 300 ขึ้นไปไม่น้อย กว่า 36 หน่วยกิต กระบวนวิชา 400 ขึ้นไปไม่น้อย กว่า 18 หน่วยกิต

13 206211 แคลคูลัส 3 206217 แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์ 206321 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น 206325 พีชคณิตเชิงเส้น 206331 แคลคูลัสขั้นสูง 206336 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 206341 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 206355 วิธีเชิงตัวเลข 206390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 206437 ตัวแปรเชิงซ้อน 206499 การค้นคว้าอิสระ

14 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ - กระบวนวิชาอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้น กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : 207306, 207308 และ 207401 - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : 204452, 204481 และ 204482 - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ สามารถ นับกระบวนวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาเอกเลือก : 208321, 208322 และ 208380

15 วิชาโท ( ถ้ามี ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - ถ้ามีวิชาโท นักศีกษาจะต้องเรียนวิชาโทอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มกระบวนวิชาโท สาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนใน มช. โดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษา - ถ้าไม่มีวิชาโท นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกเลือก ในระดับ 300-400 เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

16 วิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต นอกเหนือจากกระบวนวิชาเอก และวิชาโท

17  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตาม หลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา  ต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษร ลำดับขั้น I หรือ P  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่ กำหนดเป็นวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกว่า 2.00

18  ถ้าเป็นวิชาเอก ลงเรียนซ้ำได้ถ้าได้เกรด F, D, D+, C, C+, B  ถ้าเป็นวิชาทั่วไป ลงเรียนซ้ำได้ถ้าได้เกรด F, D, D+

19  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ http://math.science.cmu.ac.th/Undergrads/ ( หรือไปที่เว็บของภาควิชาฯ แล้วเลือก ลิงค์ ป. ตรี หลักสูตร ที่อยู่ด้านล่างเว็บ )

20  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร * กระบวนวิชา ฯลฯ http://math.science.cmu.ac.th ไปที่เวบของภาควิชาฯ แล้วเลือกเมนูที่อยู่ตรงด้านซ้ายบน * หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google