งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕

2  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

3  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย กว่า 131 หน่วยกิต

4  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

5  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน อย่าง มีประสิทธิผล  ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ หรือ  * ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ ( เปิด 2/2557)

6 ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชา ต่อไปนี้

7  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนอีก 1 หน่วยกิตจากกระบวน วิชาต่อไปนี้ ( ดอยสุเทพศึกษา )

8 คณิตศาสตร์บูรณา การ โลกแห่งวิทยาศาสตร์

9  วิชาแกน 28 หน่วยกิต  วิชาเอกไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ◦ วิชาเอกบังคับ 31 หน่วยกิต ◦ วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต  วิชาโท ( ถ้ามี ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ( ถ้าไม่มีวิชาโท ) ต้องเรียนวิชาเอก เลือกในระดับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

10 ชีววิทยา เคมี ปฏิบัติการเคมี คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แคลคูลัส แคลคูลัส ปฏิบัติการฟิสิกส์ ฟิสิกส์ สถิติเบื้องต้น

11 และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ ชีววิทยา 2 หรือ เคมี ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ ฟิสิกส์ ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

12 หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต กระบวนวิชา 300 ขึ้นไปไม่น้อย กว่า 36 หน่วยกิต กระบวนวิชา 400 ขึ้นไปไม่น้อย กว่า 18 หน่วยกิต

13 แคลคูลัส แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์ พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัสขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงจริง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีเชิงตัวเลข สัมมนาทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรเชิงซ้อน การค้นคว้าอิสระ

14 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ต่อไปนี้ - กระบวนวิชาอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้น กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ สามารถ นับกระบวนวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาเอกเลือก : , และ

15 วิชาโท ( ถ้ามี ) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - ถ้ามีวิชาโท นักศีกษาจะต้องเรียนวิชาโทอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มกระบวนวิชาโท สาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนใน มช. โดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษา - ถ้าไม่มีวิชาโท นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกเลือก ในระดับ เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

16 วิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต นอกเหนือจากกระบวนวิชาเอก และวิชาโท

17  ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตาม หลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา  ต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษร ลำดับขั้น I หรือ P  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่ กำหนดเป็นวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00  มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกว่า 2.00

18  ถ้าเป็นวิชาเอก ลงเรียนซ้ำได้ถ้าได้เกรด F, D, D+, C, C+, B  ถ้าเป็นวิชาทั่วไป ลงเรียนซ้ำได้ถ้าได้เกรด F, D, D+

19  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ ( หรือไปที่เว็บของภาควิชาฯ แล้วเลือก ลิงค์ ป. ตรี หลักสูตร ที่อยู่ด้านล่างเว็บ )

20  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร * กระบวนวิชา ฯลฯ ไปที่เวบของภาควิชาฯ แล้วเลือกเมนูที่อยู่ตรงด้านซ้ายบน * หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕.  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google