งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับนักศึกษารหัส ๕๖๐๕ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

2 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

3 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

4 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (รวม 30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หน่วยกิต

5 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่าง มีประสิทธิผล ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ หรือ * ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ (เปิด 2/2557)

6 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต)
ให้เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

7 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต)
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีก 1 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ (ดอยสุเทพศึกษา)

8 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต)
คณิตศาสตร์บูรณาการ โลกแห่งวิทยาศาสตร์

9 หมวดวิชาเฉพาะ ( ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต )
วิชาแกน หน่วยกิต วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ หน่วยกิต วิชาเอกเลือก หน่วยกิต วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (ถ้าไม่มีวิชาโท) ต้องเรียนวิชาเอกเลือกในระดับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

10 วิชาแกน ( 28 หน่วยกิต ) ชีววิทยา เคมี ปฏิบัติการเคมี คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แคลคูลัส แคลคูลัส ปฏิบัติการฟิสิกส์ ฟิสิกส์ สถิติเบื้องต้น

11 วิชาแกน ( 28 หน่วยกิต ) และเลือกเรียนอีก 4 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ ชีววิทยา 2 หรือ เคมี 2 ปฏิบัติการเคมี 2 หรือ ฟิสิกส์ 2 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

12 วิชาเอก หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต กระบวนวิชา 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต กระบวนวิชา 400 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

13 วิชาเอกบังคับ แคลคูลัส แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์ พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัสขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงจริง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีเชิงตัวเลข สัมมนาทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรเชิงซ้อน การค้นคว้าอิสระ

14 วิชาเอกเลือก กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : 204452 , 204481
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ กระบวนวิชาอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้น กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้เฉพาะสาขาวิชาอื่น นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาฟิสิกส์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ - นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนับ กระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเอกเลือก : , และ นักศึกษาซึ่งวิชาโทไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ สามารถนับกระบวนวิชาต่อไปนี้ เป็นวิชาเอกเลือก : , และ

15 วิชาโท วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ถ้ามีวิชาโท นักศีกษาจะต้องเรียนวิชาโทอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยเลือก จากกลุ่มกระบวนวิชาโทสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนใน มช. โดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าไม่มีวิชาโท นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกเลือกในระดับ เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

16 วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นอกเหนือจากกระบวนวิชาเอกและวิชาโท

17 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไข ของสาขาวิชา ต้องไม่มีกระบวนวิชาใดยังคงได้รับอักษรลำดับขั้น I หรือ P มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกระบวนวิชาที่กำหนดเป็นวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00

18 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)
ถ้าเป็นวิชาเอก ลงเรียนซ้ำได้ถ้าได้เกรด F, D, D+, C, C+, B ถ้าเป็นวิชาทั่วไป ลงเรียนซ้ำได้ถ้าได้เกรด F, D, D+

19 ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(หรือไปที่เว็บของภาควิชาฯ แล้วเลือก ลิงค์ ป.ตรี หลักสูตร ที่อยู่ด้านล่างเว็บ)

20 ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร *กระบวนวิชา ฯลฯ
ไปที่เวบของภาควิชาฯ แล้วเลือกเมนูที่อยู่ตรงด้านซ้ายบน *หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google