งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแบบใช้ งานเบื้องต้น (Working Drawing) สัปดาห์ ที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแบบใช้ งานเบื้องต้น (Working Drawing) สัปดาห์ ที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแบบใช้ งานเบื้องต้น (Working Drawing) สัปดาห์ ที่ 11

2

3

4  งานเขียนแบบสามารถ แบ่งประเภทได้ตาม ลักษณะงานที่ต้องใช้ แบบที่ใช้สำหรับนำเสนอ แนวคิด แบบสำหรับกระบวนการผลิต หรือแบบใช้งาน

5  แบบภาพสเก็ตซ์ทั้งแบบสองมิติ และสามมิติ

6  ประกอบด้วย แบบรายละเอียด (Detail Drawing) และ แบบภาพประกอบ (Assembly Drawing)

7  ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีดังนี้ แบบภาพของการออกแบบภาพประกอบ (Design assemblies)

8  ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีดังนี้ แบบภาพประกอบใช้งาน (Working drawing assemblies) เป็นการรวมแบบรายละเอียดและ แบบประกอบไว้ในภาพเดียวกันใช้ได้ในกรณีที่มี ชิ้นงานที่ใช้ในการประกอบน้อยและ ภาพประกอบไม่ซับซ้อน

9  ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีดังนี้ แบบการติดตั้งการประกอบชิ้นงาน (Outline หรือ installation assemblies) แสดงถึงวิธีการ ติดตั้งหรือเมื่อติดตั้งแล้วชิ้นงานจะสามารถขยับ ได้อย่างไร ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นแบบเค้าโคลง (Outline drawing) ก็ได้

10  ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีดังนี้ แบบตรวจสอบการประกอบชิ้นงาน (Check assemblies) เป็นการใช้แบบรายละเอียดของ ชิ้นส่วนต่างๆ มาสร้างเป็นภาพประกอบ (Check Assembly) หากขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วน สามารถนำมาเขียนเป็นแบบภาพประกอบได้อย่าง ถูกต้อง

11  เลือกขนาดกระดาษ ISOANSI A4 201 x 297 A-Size 8.5” x 11” A3 297 x 412 B-Size 11” x 17” A2 420 x 524 C-Size 17” x 22” A1 594 x 841 D-Size 22” x 34” A0 841 x 1189 E-Size 34” x 44”

12  กระดาษชุด A ตามมาตรฐาน ISO กระดาษชุด A ตามมาตรฐาน ISO  กระดาษตามมาตรฐาน ANSI

13  ขนาดกระดาษที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือ กระดาษขนาด 210 X 297 มม. หรือ ขนาด A4 ตามมาตรฐานสากล  หากชิ้นงานมีรายละเอียดมาก จะใช้ กระดาษขนาด A4 หรือใหญ่กว่า  แสดงแบบรายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วน ลงในกระดาษโดยปกติแล้วจะแยกเป็น 1 ชิ้นงานต่อ 1 แผ่น  แยกแบบประกอบไว้ต่างหากอีกหนึ่งแผ่น หากเป็นไปได้ควรใช้มาตรส่วน (Scale) เดียวกันในทุกชิ้นงานตามความเหมาะสม

14

15

16  กรอบนอกของกระดาษเขียน แบบ

17

18  ตารางช่องรายละเอียด (Title Block) 1. ชื่อชิ้นส่วนที่เขียน 2. ชื่อหน่วยงานหรือชื่อและที่อยู่ ของเจ้าของแบบ 3. มาตรส่วน 4. หมายเลขแบบ 5. มุมมองมาตรฐาน 6. ลงชื่อผู้เขียน (Draft man) 7. ลงชื่อผู้ออกแบบ (Designer) 8. ลงชื่อผู้รับรองความถูกต้องของแบบ ตามมาตรฐาน 9. วัน - เดือน - ปี ที่เขียนแบบ 10. ค่าความคลาดเคลื่อนโดยทั่วไป (General Tolerance)

19  แสดงภาพประกอบของชิ้นงานหรือ เครื่องจักร ทำให้ทราบถึงตำแหน่ง ของชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องจักร  การแสดงภาพประกอบ ประกอบด้วย การเลือกมุมมอง (Views) มุมมองที่ ต้องการคือ มุมมองที่สามารถมองเห็น ความสัมพันธ์ของชิ้นงานแต่ละชิ้นได้ อย่างสมบูรณ์ การตัดภาพประกอบ (Sections) การ ตัดภาพช่วยให้แสดงรายละเอียดที่ซ่อน ภายใน

20 การตัดภาพประกอบ (Sections) ชิ้นส่วน ที่ไม่ต้องเขียน section line คือ ชิ้นส่วนที่มีความกลม เช่น เพลา, bolts, nuts, keys, screw, pins, ball หรือ roller bearing และ ฟันเกียร์ เป็นต้น

21  การแสดงภาพประกอบ ประกอบด้วย ( ต่อ ) เส้นประ (Hidden lines) ใน ภาพประกอบมักจะไม่ลงเส้นประเพื่อ ป้องกันความสับสน แต่หากจำเป็นก็ สามารถใส่เส้นประในบางที่ลงไปได้ การบอกขนาด (Dimensions) ตามกฎ แล้วจะไม่มีการบอกขนาดใน ภาพประกอบ เนื่องจากขนาดต่างๆ ของ ชิ้นงานแสดงในแบบรายละเอียด หมดแล้ว วิธีการกำหนดชิ้นส่วนในภาพประกอบ (Identification) ส่วนใหญ่จะใช้ หมายเลขเป็นตัวแทนของชิ้นส่วนแต่ละ ชิ้น

22

23

24

25

26 จบสัปดาห์ ที่ 11 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวน บทเรียนผ่าน e- learning


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแบบใช้ งานเบื้องต้น (Working Drawing) สัปดาห์ ที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google