งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานประจำปี2557 สท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานประจำปี2557 สท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานประจำปี2557 สท.
แนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานประจำปี2557 สท.

2 ปัญหาและอุปสรรคการติดตามประเมินผลในปี 2557
1. ความเข้าใจในการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล 1.1 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล - แบบฟอร์มหลัก (สท. 01) (เอกสาร A) - แบบฟอร์มตามนโยบายของ คสช. (เอกสาร B) 1.2 การนำแบบฟอร์มและหลักฐานบรรจุในระบบติดตาม และประเมินผลออนไลน์ (OPP e-Performance) (เอกสาร C)

3 ปัญหาและอุปสรรคการติดตามประเมินผลในปี 2557
2. การทันเวลาของการรายงานข้อมูล 3. ความละเอียด/ถูกต้องของข้อมูล 1) ไม่ได้ใช้แผนเป็นกรอบการทำงานที่แท้จริง ทำให้ทำงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่ได้เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เช่น เป้าหมายเป็นคน แต่ตอบเป็นองค์กร เป็นต้น (เอกสาร D) 2) ผลงานไม่มีหลักฐานแนบและมีการเปลี่ยนแปลง ผลงานขึ้น - ลง ทำให้ผลงานที่จัดส่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน และต้องชี้แจงเหตุผล

4 ปัญหาและอุปสรรคการติดตามประเมินผลในปี 2557
4. ความชัดเจน/ความเป็นไปได้ของการวางเครื่องมือ สำหรับการติดตามประเมินผล (ตัวชี้วัด) 1) วางตัวชี้วัดโครงการไว้สูง แต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดที่วางไว้ 2) วางตัวชี้วัดโครงการไม่ชัดเจน 5. การทำความเข้าใจกับแผนของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 1) ทำงานโดยไม่ยึดกรอบของแผนที่วางไว้ 2) ปรับเปลี่ยนแผน โดยเฉพาะเป้าหมาย โดยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

5 ปัญหาและอุปสรรคการติดตามประเมินผลในปี 2557
6. ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการ - การติดตามผลเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง - การประเมินผลลัพธ์ของโครงการหลังการดำเนินงาน

6 ปัญหาและอุปสรรคการติดตามประเมินผลในปี 2557
7. การสร้างความเข้าใจต่อเครือข่ายผู้ทำงาน/พันธมิตร/ผู้มีส่วนได้เสีย 7.1 ความเข้าใจที่ตรงกัน (ขั้นตอน/วิธีการ/การใช้จ่ายเงิน/การจัดเก็บ ผลการดำเนินงาน) 7.2 ความต่อเนื่องของความช่วยเหลือ (การติดตาม/นิเทศน์งาน) 7.3 การทำความเข้าใจกับปัญหาของพื้นที่ก่อนดำเนินการ เช่น มีคนทำงานน้อย ต้องการกระบวนงานที่สั้น ง่าย ไม่ซับซ้อน

7 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลปี 2558 ของ สท.
นโยบายรัฐบาลคสช. ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนกลยุทธ์ สท. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558 การติดตามประเมินผล ของ สท. การประเมินผล *การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) *ผลผลิต/ผลลัพธ์/ความคุ้มค่า คุ้มทุน ของการดำเนินงาน การติดตามผล *รายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ไตรมาส/ปี

8 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2558
1. การติดตามผลการดำเนินงาน 1.1 การติดตามผล - รายวัน/สัปดาห์ ตามแบบฟอร์ม คสช. ใน - รายเดือน โดยแบบ สท. 01 ในระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ (OPP e-Performance) - รายไตรมาส ผป. ประมวลผลจากแบบรายเดือนและจัดส่งให้สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดส่งสำนักงบประมาณ (สงป.) /สำนักตรวจและประเมินผล พม. สำนักงานปลัดกระทรวง พม./สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/สำนักงานกพร. - รายปี ผป. สรุปข้อมูลและจัดส่งให้สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบข้อมูล ก่อนจัดส่งผลและหลักฐานการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2558
1.2 การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน (FeedBack) ในประเด็น - เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนที่ตั้งไว้ - ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการสำคัญ จากสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ และการถอดบทเรียนในพื้นที่

10 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2558 (ต่อ)
1.3 การประเมินผล - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเมิน ในประเด็น * เป้าหมายตามภารกิจ/แผนยุทธศาสตร์ของ สท. * ผลผลิต/ผลลัพธ์/ความคุ้มค่า คุ้มทุนของแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม *แบบปฏิบัติที่ดี

11 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการ
1. จัดเก็บข้อมูล - แบบรายวัน/แผนในเดือนต่อไป ตามแบบคสช. แบบ และ 5 (เอกสาร B) - แบบ สท. 01 (เอกสาร A) ไม่เกินวันที่ 5 ในระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ (ยกเว้นโครงการตามเอกสาร E รายงานผลภายในวันที่ 30ของเดือนนั้นๆ) 2. จัดเก็บหลักฐานอ้างอิง - เอกสารสำเนาการขออนุมัติดำเนินการ - คู่มือดำเนินงาน,หลักสูตร - เอกสารแสดงผลสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย (TA) - เอกสารการลงทะเบียนอบรม/ประชุม 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล -ข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาส,รายปี ที่ผป.ส่งให้ตรวจสอบ

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานประจำปี2557 สท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google