งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ประจำปี 2557 สท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ประจำปี 2557 สท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ประจำปี 2557 สท.

2 ปัญหาและอุปสรรคการติดตาม ประเมินผลในปี 2557 1. ความเข้าใจในการจัดเก็บและ จัดส่งข้อมูล 1.1 แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล - แบบฟอร์มหลัก ( สท. 01) ( เอกสาร A) - แบบฟอร์มตามนโยบายของ คสช. ( เอกสาร B) 1.2 การนำแบบฟอร์มและหลักฐาน บรรจุในระบบติดตาม และประเมินผลออนไลน์ (OPP e-Performance) ( เอกสาร C)

3 ปัญหาและอุปสรรคการติดตาม ประเมินผลในปี 2557 2. การทันเวลาของการรายงาน ข้อมูล 3. ความละเอียด / ถูกต้องของข้อมูล 1) ไม่ได้ใช้แผนเป็นกรอบการทำงานที่ แท้จริง ทำให้ทำงานไม่เป็นไปตามแผนและ ไม่ได้เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เช่น เป้าหมายเป็นคน แต่ตอบเป็น องค์กร เป็นต้น ( เอกสาร D) 2) ผลงานไม่มีหลักฐานแนบและมีการ เปลี่ยนแปลง ผลงานขึ้น - ลง ทำให้ผลงานที่จัดส่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลาดเคลื่อน และต้องชี้แจงเหตุผล

4 ปัญหาและอุปสรรคการติดตาม ประเมินผลในปี 2557 5. การทำความเข้าใจกับแผนของโครงการ / กิจกรรมที่ตั้งไว้ 1) ทำงานโดยไม่ยึดกรอบของแผนที่วางไว้ 2) ปรับเปลี่ยนแผน โดยเฉพาะเป้าหมาย โดยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง 4. ความชัดเจน / ความเป็นไปได้ของการวาง เครื่องมือ สำหรับการติดตามประเมินผล ( ตัวชี้วัด ) สำหรับการติดตามประเมินผล ( ตัวชี้วัด ) 1) วางตัวชี้วัดโครงการไว้สูง แต่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดที่วางไว้ 2) วางตัวชี้วัดโครงการไม่ชัดเจน

5 ปัญหาและอุปสรรคการติดตาม ประเมินผลในปี 2557 6. ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการ - การติดตามผลเพื่อการปรับปรุง / พัฒนา อย่างต่อเนื่อง - การประเมินผลลัพธ์ของโครงการหลัง การดำเนินงาน

6 ปัญหาและอุปสรรคการติดตาม ประเมินผลในปี 2557 7. การสร้างความเข้าใจต่อเครือข่ายผู้ ทำงาน / พันธมิตร / ผู้มีส่วนได้เสีย 7.1 ความเข้าใจที่ตรงกัน ( ขั้นตอน / วิธีการ / การใช้จ่ายเงิน / การจัดเก็บ ผลการดำเนินงาน ) 7.2 ความต่อเนื่องของความช่วยเหลือ ( การ ติดตาม / นิเทศน์งาน ) 7.3 การทำความเข้าใจกับปัญหาของพื้นที่ ก่อนดำเนินการ เช่น มีคนทำงานน้อย ต้องการ กระบวนงานที่สั้น ง่าย ไม่ซับซ้อน

7 กรอบแนวคิดการติดตาม ประเมินผลปี 2558 ของ สท. การติดตาม ประเมินผล ของ สท. แผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2558 นโยบาย รัฐบาลคสช. ยุทธศาสตร์ กระทรวง แผนกลยุทธ์ สท. การประเมินผล * การบรรลุเป้าหมายตาม ภารกิจ / ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ( ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ) * ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ความ คุ้มค่า คุ้มทุน ของการดำเนินงาน การติดตาม ผล * รายงาน ประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน / ไตร มาส / ปี

8 การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานปี 2558 1. การติดตามผลการดำเนินงาน 1.1 การติดตามผล รายวัน / สัปดาห์ - รายวัน / สัปดาห์ ตามแบบฟอร์ม คสช. ใน e-mail sawangwan.b@opp.mail.go.th รายเดือน - รายเดือน โดยแบบ สท. 01 ในระบบติดตามและ ประเมินผลออนไลน์ (OPP e-Performance) รายไตรมาส - รายไตรมาส ผป. ประมวลผลจากแบบรายเดือนและ จัดส่งให้สำนัก / กอง / กลุ่ม / ฝ่าย ตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดส่งสำนักงบประมาณ ( สงป.) / สำนักตรวจและประเมินผล พม. สำนักงานปลัดกระทรวง พม./ สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน / สำนักงานกพร. - รายปี - รายปี ผป. สรุปข้อมูลและจัดส่งให้สำนัก / กอง / กลุ่ม / ฝ่ายตรวจสอบข้อมูล ก่อนจัดส่งผลและหลักฐานการดำเนินงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานปี 2558 1.2 การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง การดำเนินงาน (FeedBack) ในประเด็น - เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและผลการ ดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนที่ตั้งไว้ - ปัญหาอุปสรรค / ข้อค้นพบในพื้นที่ ดำเนินงานของโครงการสำคัญ จากสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ ราชการ และการถอดบทเรียนในพื้นที่

10 การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานปี 2558 ( ต่อ ) 1.3 การประเมินผล - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเมิน ในประเด็น * เป้าหมายตามภารกิจ / แผน ยุทธศาสตร์ของ สท. * ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ความคุ้มค่า คุ้มทุนของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม * แบบปฏิบัติที่ดี

11 สำนัก / กอง / กลุ่ม / ฝ่าย ดำเนินการ 1. จัดเก็บข้อมูล - แบบรายวัน / แผนในเดือนต่อไป ตามแบบคสช. แบบ 1 3 4 และ 5 ( เอกสาร B) - แบบ สท. 01 ( เอกสาร A) ไม่เกินวันที่ 5 ในระบบ ติดตามและประเมินผลออนไลน์ ( ยกเว้นโครงการตามเอกสาร E รายงานผลภายใน วันที่ 30 ของเดือนนั้นๆ ) 2. จัดเก็บหลักฐานอ้างอิง - เอกสารสำเนาการขออนุมัติดำเนินการ - คู่มือดำเนินงาน, หลักสูตร - เอกสารแสดงผลสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย (TA) - เอกสารการลงทะเบียนอบรม / ประชุม 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ข้ อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาส, รายปี ที่ผป. ส่งให้ตรวจสอบ

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ประจำปี 2557 สท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google