งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 12-14 มีนาคม 2557. หัวข้อที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะ สุขภาพตามกลุ่มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 12-14 มีนาคม 2557. หัวข้อที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะ สุขภาพตามกลุ่มวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 12-14 มีนาคม 2557

2

3 หัวข้อที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะ สุขภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานปัญหา สุขภาพในพื้นที่ (Area Base) หัวข้อที่ 2 การพัฒนาระบบและ จัดระบบบริการฯ 2.1 ผลการ ดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการ ดำเนินการจัดบริการ ร่วม 2.3 ผลการจัดบริการ เฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ หัวข้อที่ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการฯ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและ จัดการทรัพยากร บุคคล 3.3 การบริหาร งบประมาณ การเงิน และการคลัง 3.4 การบริหาร เวชภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุม ภายใน หัวข้อที่ 4 กฎหมายและการ คุ้มครองผู้บริโภค 4.1การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข ยุทธศาสตร์กระทรวง 3 ยุทธศาสตร์ นโนบายสำคัญ แผนการตรวจราชการ ปี 2557 3 ภารกิจ 5 หัวข้อ 3 ภารกิจ 5 หัวข้อ

4 แผนการตรวจราชการ ปี 2557 หัวข้อที่ 5. การตรวจราชการแบบบูรณาการ 5.1 ครัวไทยสู่ครัวโลก -โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน ภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP 5.2 การดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 -การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว

5 คณะ/ หัวข้อ กรมวิชาการสป ทุก กร ม 2 กร ม รวม พอสจพทวสบสครอย สบรส ปก คลั ง สนย ตส น สว ค สปสป คณะ 124127117 คณะ284311121333 คณะ 3231221112 คณะ42125 สรุป 10 411242153122117167 คณะ 5 -1 คณะ 5 -2

6  ดูการบริหารจัดการในระดับ จังหวัด - การวางแผน - การ Deploy แผน - การกำกับ ประเมินผล  ดูการรับช่วงและวางแผน บริหารงานของ คปสอ. / รพ. สต

7 วันที่ 1 (12 มีค.) เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สสจ./ รพท. วันที่ 2 (13 มีค.) 9.00-12.00 น. เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สสจ / รพท. 13.00-16.00 น. สสจ. นำเสนอผลการ ดำเนินงานของ จังหวัด ( ประชุม : บุคลากร สสจ./ รพท.) รพ. เลย เสนอเป็นเอกสาร วันที่ 3 (14 มีค.) 08.30-12.00 น. ตรวจเยี่ยม คปสอ. และ รพ. สต. 13.00-16.30 น. สรุปผลการ ตรวจราชการ ( สสจ / รพท./ รพช./ สสอ.) ห้องประชุม 1 สสจ

8 การลงเยี่ยมพื้นที่ CUP เมืองเลย รพ. สต คปสอ. เลือก 1 แห่ง คือ........................................ ประชุมนำเสนอที่.........................

9 กลุ่มงาน / งาน การสรุปผลการ ดำเนินงาน การติดตามทีมลง พื้นที่ รับการนิเทศ รับคณะ

10

11


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 12-14 มีนาคม 2557. หัวข้อที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะ สุขภาพตามกลุ่มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google