งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1 ปี 2557 จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1 ปี 2557 จังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1 ปี 2557 จังหวัดเลย
การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1 ปี จังหวัดเลย วันที่ มีนาคม 2557

2 คณะตรวจราชการ ประธานคณะ นายแพทย์พิศิษฎ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ ๘

3 ยุทธศาสตร์กระทรวง 3 ยุทธศาสตร์
3 ภารกิจ 5 หัวข้อ แผนการตรวจราชการ ปี ภารกิจ 5 หัวข้อ 2.ภารกิจติดตาม กฎหมายสำคัญ 1ภารกิจติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์กระทรวง 3 ยุทธศาสตร์ นโนบายสำคัญ 3 หัวข้อ 1 หัวข้อ หัวข้อที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการดำเนินงานปัญหา สุขภาพในพื้นที่ (Area Base) หัวข้อที่ 2 การพัฒนาระบบและจัดระบบบริการฯ 2.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการดำเนินการจัดบริการร่วม 2.3 ผลการจัดบริการเฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ หัวข้อที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล 3.3 การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง 3.4 การบริหารเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุมภายใน หัวข้อที่ 4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 4.1การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

4 แผนการตรวจราชการ ปี 2557 3.ภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
สำนักนายกรัฐมนตรี หัวข้อที่ 5. การตรวจราชการแบบบูรณาการ 5.1 ครัวไทยสู่ครัวโลก -โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP 5.2 การดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 -การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว

5 สรุปจำนวนตัวชี้วัด/ประเด็น และความรับผิดชอบ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2557
คณะ/หัวข้อ กรมวิชาการ สป ทุกกรม 2 กรม รวม สจ พท สบส คร อย สบรส ปก คลัง สนย ตสน สวค คณะ 1 2 4 1 7 17 คณะ2 8 3 13 33 คณะ 3 12 คณะ4 5 สรุป 10 15 67 คณะ 5 -1 5 -2

6 การตรวจราชการกรณีปกติ
วิธีการตรวจ ดูการบริหารจัดการในระดับจังหวัด - การวางแผน - การ Deploy แผน - การกำกับ ประเมินผล ดูการรับช่วงและวางแผนบริหารงานของ คปสอ. / รพ.สต

7 วิธีการตรวจ วันที่ 1 (12 มีค.) เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สสจ./รพท.
วันที่ 1 (12 มีค.) เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สสจ./รพท. วันที่ 2 (13 มีค.) น. เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สสจ/รพท. น. สสจ. นำเสนอผลการดำเนินงานของ จังหวัด (ประชุม : บุคลากร สสจ./รพท.) รพ.เลย เสนอเป็นเอกสาร วันที่ 3 (14 มีค.) น. ตรวจเยี่ยม คปสอ. และ รพ.สต. น. สรุปผลการตรวจราชการ (สสจ/รพท./รพช./สสอ.) ห้องประชุม 1 สสจ ระ

8 การลงเยี่ยมพื้นที่ CUP เมืองเลย รพ.สต คปสอ.เลือก 1 แห่ง
รพ.สต คปสอ.เลือก 1 แห่ง คือ ประชุมนำเสนอที่

9 ขอความร่วมมือ กลุ่มงาน/งาน การ สรุปผลการดำเนินงาน การติดตาม ทีมลงพื้นที่ รับการนิเทศ รับคณะ

10 CUP เมืองเลย รพ./สสอ./รพ.สต.
การสรุป การนำเสนอผลงาน รับการนิเทศ เจ้าภาพร่วมรับคณะ

11 ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในวันที่ 13 มีนาคม น. ร่วมประชุมสรุปผลการนิเทศงาน ในวันที่ 14 มีค – น


ดาวน์โหลด ppt การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 1 ปี 2557 จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google