งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service plan สาขาไต นพ. ประนาท เชี่ยววานิช. บริการ CKD A-F1 คัดกรองโรคไตกลุ่มเสี่ยง > 80% ทำ CAPD ระดับ A = 100% S = 100% HD ผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์ เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service plan สาขาไต นพ. ประนาท เชี่ยววานิช. บริการ CKD A-F1 คัดกรองโรคไตกลุ่มเสี่ยง > 80% ทำ CAPD ระดับ A = 100% S = 100% HD ผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์ เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service plan สาขาไต นพ. ประนาท เชี่ยววานิช

2 บริการ CKD A-F1 คัดกรองโรคไตกลุ่มเสี่ยง > 80% ทำ CAPD ระดับ A = 100% S = 100% HD ผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์ เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ระดับ A 3 แห่ง

3 Service plan โรคไต ผลการดำเนินงานปี 2557 - ด้าน Service 1. เปิด CKD clinic ระดับ A-F1 2. คัดกรองโรคไต > 80% 3. บริการ CAPD ระดับ A = 100% S = 100% ไม่ต้องรอ คิว

4 Service plan โรคไต ผลการดำเนินงานปี 2557 - ด้าน Service 4.HD- A - S - M1 - M2 5. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะระดับ A 3 แห่ง

5 Service plan โรคไต ผลการดำเนินงานปี 2557 -Work 1. อายุรแพทย์โรคไต - ขาด รพ. แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน 2. พยาบาลไตเทียม 3. พยาบาล CAPD- ไม่ได้มาตรฐาน 4. นักกำหนดอาหาร - ไม่มี 5. เภสัชกร

6 Service plan โรคไต Information ขาดโปรแกรมจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการ ลงทะเบียน CKD

7 Service plan โรคไต Instrument - การตรวจ Serum Cr - Enzymatic method - Kidney biopsy ไม่ได้ ตรวจ

8 Service plan โรคไต ปัญหา 1. ขาดโปรแกรมลงทะเบียนโรคไต 2.Lab - การตรวจ Serum Cr 3. บุคลากร - แพทย์ - พยาบาล - เภสัชกร - นักกำหนดอาหาร

9 Service plan โรคไต แผนบริการ ปี 2558 1. คัดกรองความเสี่ยง และมีโปรแกรม ลงทะเบียน 2. พัฒนา CKD clinic มีตรวจชี้วัดตาม มาตรฐาน 15 ตัวชี้วัด 3. บริการ CAPD ติดตามอัตราการตาย, อัตรา การติดเชื้อ 4. พัฒนาโครงการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ 5. การวัดค่า eGFR โดยใช้ Enzymatic method 6. บริการ HD

10 Service plan โรคไต แผนระยะยาวในการพัฒนาต่อไป  พัฒนาเครือข่ายปลูกถ่ายอวัยวะ และ การรับบริจาคอวัยวะ  คัดกรองและป้องกันการเกิดโรคไต เรื้อรัง  พัฒนาการล้างไตแบบ CAPD โดยมี เครือข่าย

11 Service plan โรคไต ราคา Lab Serum Cr ในภาพรวมของเขต ในปัจจุบัน 454,500 บาท ( ขาดข้อมูล เชียงราย และเชียงใหม่ ) ต้นทุนในการตรวจแต่ละครั้ง ๆ ละ 4 บาท ค่าตรวจ Lab Serum Cr ด้วย Enzymatic method ประมาณ 20 บาท / ครั้ง

12 Service plan โรคไต ความต้องการ การสนับสนุนในภาคเขต  มีการใช้โปรแกรมลงทะเบียนโรคไตเรื้อรังแบบ องค์รวม  การตกลงราคาค่า Lab Serum Cr ด้วย Enzymatic method ในราคากลาง ( แบบรวมเขต )  ขอความร่วมมือ รพช. ในการพัฒนาดูแลแบบ องค์รวม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt Service plan สาขาไต นพ. ประนาท เชี่ยววานิช. บริการ CKD A-F1 คัดกรองโรคไตกลุ่มเสี่ยง > 80% ทำ CAPD ระดับ A = 100% S = 100% HD ผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์ เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google