งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาทิส ผลภาค ปริญญาพร เพราะดีสกุล ชาติชาย แก้วเรือง วรลักษณ์ ศิริมณี และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาทิส ผลภาค ปริญญาพร เพราะดีสกุล ชาติชาย แก้วเรือง วรลักษณ์ ศิริมณี และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาทิส ผลภาค ปริญญาพร เพราะดีสกุล ชาติชาย แก้วเรือง วรลักษณ์ ศิริมณี และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น

2 ที่มา ทางศวพ. ขอนแก่นได้รับแจ้งจากทาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ จ. มหาสารคาม ว่าพบโคนมสาวท้องที่บ้านโนนราษี ป่วยตาย 1 ตัวด้วยอาการคล้ายกับการติดพยาธิในเลือด และมีโคนมกำลังป่วยรอการรักษา อีกจำนวน 3 ตัว ซึ่งจากการสอบประวัติโคนมฝูงนี้พบจำนวน โคนมทั้งหมดในฝูงมีประมาณ 37 ตัว มีโครีด นม จำนวน 23 ตัว รีดนมได้วันละประมาณ 300 กก. ต่อวัน ทางศวพ. ขอนแก่นได้ออก สอบสวนโรคพร้อมกับทีมงานปศอ. บรบือใน วันที่ 27 กพ.2557

3 สภาพการจัดการฟาร์มและโคนม

4 น้ำ

5 อาหารหยาบฟางและเปลือกมันเส้น 1 ถัง /2 ตัว / คาบ

6 อาหารข้น

7 เจ้าของฟาร์ม

8 เก็บเหา

9 วัดไข้และตรวจเยื่อเมือก

10 เจาะเลือดเก็บซีรัมและทำเลือด ป้ายสไลด์

11 เก็บตัวอย่างปัสสาวะ อุจจาระ

12 ประมาณขนาดโค ตรวจการทำงาน หัวใจ (systolic/diastolic) ปอด กระเพาะอาหารและอื่นๆ โดยลงบันทึกใน แบบฟอร์มอย่างเป็นระบบ

13

14 ผลการสอบถามประวัติโคนมเบื้องต้น มีดังนี้ NameAgeBCSParityStatusDuration Milk yieldKg Cow_ IDyear(5-1) of sicknessbeforeafter Kamlai2.5 0preg-heifer3 days.. Chabar823 Millking(8 mon)5 days2010 Mai521Milking2 days10<1

15 Clinical examination

16 Laboratory (Hemato-Biochem)results visitCow_IDPCVHbMCHCWbc 1Kamlai155.3435.607800 1Chabar125.243.334350 1Mai9444.44. %g/dl%cell/cumm

17 Blood and faecal examination Blood parasitesInternal parasites visitCow_ID Theileria spp. Anaplasma marginale GI- nematodeParam 1Kamlai +1 1Chabar +3.+1 1Mai +2+3+1

18 Blood parasites and Rbc color&shape Anaplasma marginale Theileria spp. Anaplasma marginale Hypochromic anemia

19 Urine test by Combur® 10 test(Roche) Hemoglobinuria

20 Treatment/Drug of choice Oxytetracyclin LA ทุก 2 วัน อย่างน้อย 3 ครั้ง ****** ตามด้วยฺ Berenil*** Drug of choice for treatment of Blood parasites DRUGBerenilImizoleOxy_LABUPARVEX Agents A. marginale yes B. bigeminayes B. bovisyes Theileria spp. yes T. evansiyes

21 เวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโค – กระบือที่ติดโรค พยาธิในเลือด Berenil 3.5 – 5.0 mg/Kg

22 ข้อสังเกต ในโคป่วยที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว เมื่อแสดงอาการดีซ่านชัดเจนแล้ว และมี อาการไข้สูง เมื่อตรวจพบค่าความ เข้มข้นเม็ดเลือดแดงต่ำ (PCV< 10%) ไม่ควรไล่สัตว์ที่นอนอยู่ให้ลุกขึ้นอาจทำ ให้สัตว์ Shock ตายได้ ในบางครั้ง นอกจากการรักษาด้วยยาแล้วอาจต้อง พิจารณาให้เลือด (blood transfusion ) ร่วมด้วย Outbrake = No controls + carriers + Susceptible animals + Vectors

23 Discussion อาการของการติดพยาธิในเลือดที่พบโคนมไม่ แน่นอน เนื่องจากโคสามามารถติดพยาธิได้ มากกว่า 1 ชนิดในครั้งเดียวกัน ควรเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันหาสาเหตุและจำแนก ชนิดก่อนการรักษาแบบเจาะจง ชนิดพาหะและฤดูกาลสามารถจำแนกชนิดพยาธิ ในเลือดได้ระดับหนึ่ง สาเหตุโน้มนำที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อ ตัวอย่าง อากาศร้อนจัด โคสาวท้อง โคให้ผลผลิต ปริมาณน้ำนมที่สูง ปริมาณและชนิดแมลงพาหะนำ โรคที่ชุกชุม ชนิดยาที่ให้ผลเชิงทั้งรักษาและป้องกันโรคไข้เห็บ โคหาได้ยากในท้องตลาด ตย. อิมมิโซล ค่าทางชีวเคมี โดยเฉพาะ Bilirubin&BUN/AST&CK จะ บอกระยะเวลาและความรุนแรงของโรคได้ระดับ หนึ่งและใช้ติดตามผลการรักษา

24 Output-Outcome-Impact โคป่วยที่เหลือทั้ง 3 ตัวและตัวที่ป่วยใหม่เพิ่ม อีก 2 ตัวไม่ตาย เกษตรกรได้ผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นจากเดิม เกษตรกรได้หัดสังเกตุอาการป่วยและเลือก วิธีการรักษาที่ถูกต้อง เกษตรกรได้เรียนรู้การเก็บตัวอย่างเบื้องต้น เป็นแนวทางให้การควบคุมและการรักษา โรคพยาธิในเลือดในโคนมให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอบรบือต่อไป

25 Follow up by district vet.on 5/03/2014

26 บันทึกประวัติโคนมตามฟอร์มที่ศวพ. ได้ให้ไว้

27 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างจากทางสนง. ปศุ สัตว์อำเภอบรบือ

28 เก็บตัวอย่างเลือดและตรวจเยื่อเมือก

29 เก็บตัวอย่างอุจจาระโดยเจ้าของ ฟาร์มโคนม

30 โคนมป่วยเข้าซองรอตรวจและการ เก็บตัวอย่างปัสสาวะ

31 คุณภาพตัวอย่าง : ซีรัมแยกแล้วกับเลือด ในสารกันแข็งตัว

32 ตัวอย่างอุจจาระและเลือดป้ายสไลด์

33 ตัวอย่างน้ำปัสสาวะและการตรวจด้วย แถบวัดสำเร็จรูป

34 Hematology test visitIDPCVHbMCHCWbc 1Kamlai 155.34 35.607800 1Chabar 125.2 43.334350 1Mai 94 44.44. % g/dl %cell/cumm 2Kamlai 157.3 48.63300clot 2Chabar 147.21 51.58100 2Mai 147.94 56.75700 2Tumm 179.12 53.63250 2Yarr 166.6 4414050 %g/dl%cell/cumm

35 Blood chem analysis visitCow_IDBilASTBUNCreatCKTPAlbGlobA:G 1Kamlai3.228131.31.971386.353.163.190.99 1Chabar18135.71.891116.613.443.171.09 1Mai2.5412327.61.413355.32.932.371.23 mg/dlu/lmg/dl u/lg/dl 2Kamlai1.14916.31.46287.123.213.910.82 2Chabar0.995117.31.41257.443.4440.86 2Mai0.968516.31.16425.852.473.380.73 2Tumm1.1713539.62.4514527.032.64.430.59 2Yar0.844714.21.38267.062.424.640.52 mg/dlu/lmg/dl u/lg/dl

36 Blood parasitesInternal parasites visitCow_ID Theileria spp. A marginale B. bigeminaParamGI-nematode 1Kamlai+1. 1Chabar+3..+1 1Mai+2+3.+1 2Kamlai+1... 2Chabar+2+1.. 2Mai+1..+2 2Tumm+1.. 2Yar..... Blood and faeces examination

37 สรุป พบการติดพยาธิในเลือด จำนวน 3 ชนิดในโคนม ได้แก่เชื้อ A. marginale, Babesia bigemina, Theileria spp. แต่ความรุนแรงน่าจะเกิดจากเชื้อ Babesia bigemina การรักษาเจ้าของใช้ยาทั้ง Berenil & Oxy LA หลังโคตาย 1 ตัว ขายทิ้งอีก 1 ตัว มีป่วยเพิ่มอีก 5 ตัว แต่ รักษาทันไม่ตายทั้งหมด ผลผลิตน้ำนมดิบตัวป่วยหลังการรักษามีเพิ่มขึ้น ใช้เป็นโมเดลในการออกสอบสวนโรคให้ทางปศุสัตว์อำเภอ ได้ฝึกนำไปปฏิบัติจริงในการตรวจอาการสัตว์ เก็บตัวอย่าง พื้นฐานและการบันทึกประวัติโคป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อส่ง ตรวจยังห้องปฏิบัติการได้ เป็นอย่างดี (Good practice) ใน กรณีที่พบโคป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ

38 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สาทิส ผลภาค ปริญญาพร เพราะดีสกุล ชาติชาย แก้วเรือง วรลักษณ์ ศิริมณี และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google