งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล อำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 1/2554 วรกานต์ เหล่าเทิดพงษ์ สมศักดิ์ เตชะอุ่น อัจนิรา มณีวรรณ (ทีมปรึกษา JHCIS อำเภอเมือง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล อำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 1/2554 วรกานต์ เหล่าเทิดพงษ์ สมศักดิ์ เตชะอุ่น อัจนิรา มณีวรรณ (ทีมปรึกษา JHCIS อำเภอเมือง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล อำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 1/2554 วรกานต์ เหล่าเทิดพงษ์ สมศักดิ์ เตชะอุ่น อัจนิรา มณีวรรณ (ทีมปรึกษา JHCIS อำเภอเมือง)

2 ข้อตกลง เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ –โปรแกรม OP-PP2554 version 1.2.4 –โดยทีมฯอำเภอเป็นผู้ตรวจสอบฐานข้อมูล ณ วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 ช่วงของฐานข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบช่วงของฐานข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ –ข้อมูล 18 files ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2554

3 ข้อตกลง จำนวนแฟ้มที่นำมาคิดค่าเฉลี่ย 10 แฟ้ม การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลครั้งนี้ ไม่ตรวจ ความสัมพันธ์ของ PERSON กับแฟ้มต่างๆ เนื่องจากเดือนตุลาคม 53 ยังคงเป็นโครงสร้างปี 53 ไม่สามารถใช้โปรแกรม OP-PP2554 ตรวจสอบได้ PROCED error รหัส 2372700 (ถอนฟันน้ำนม) รอการยืนยันรหัสจากสปสช. หากพบสอ.ใดมีการ error รหัสนี้ จะไม่นับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่าน

4 ข้อตกลง EPI error รหัส 071 (MMR) หากพบสอ.ใดมีการ error รหัสนี้ จะไม่นับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่าน สอ.ใดที่มีผลงานแต่ละแฟ้มเป็น 0 แต่โปรแกรม OP-PP2554 แจ้งว่าผ่าน 100.00 % จะถือว่าไม่ ผ่านการตรวจสอบในแฟ้มนั้นๆ เนื่องจากไม่มี ปริมาณผลงาน

5 ผลการตรวจสอบ (ภาพรวมอำเภอเมือง) รายการMEANMINMAX PERSON99.6496.73100.00 SERVICR99.3092.38100.00 DIAG99.8196.38100.00 PROCED99.9999.62100.00 DRUG99.9999.97100.00 EPI98.0571.53100.00 ANC100.00 FP99.7997.30100.00 PP62.960.00100.00 MCH79.710.00100.00 รวม94.8590.13100.00

6 ผลการตรวจสอบ ฐานข้อมูล จำแนกตามแฟ้ม

7 PERSON (ข้อมูลบุคคล) ร้อยละ สถานีอนามัย

8 SERVICE (ข้อมูลการมารับบริการ) ร้อยละ สถานีอนามัย

9 DIAG (ข้อมูลการวินิจฉัยโรค) ร้อยละ สถานีอนามัย

10 PROCED (ข้อมูลบริการหัตถการ) ร้อยละ สถานีอนามัย

11 DRUG (ข้อมูลการให้ยา) ร้อยละ สถานีอนามัย

12 EPI (ข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค) ร้อยละ สถานีอนามัย

13 ANC (ข้อมูลการฝากครรภ์) ร้อยละ สถานีอนามัย

14 FP (ข้อมูลให้บริการวางแผนครอบครัว) ร้อยละ สถานีอนามัย

15 PP (ข้อมูลดูแลทารก) ร้อยละ สถานีอนามัย

16 MCH (ข้อมูลอนามัยมารดา) ร้อยละ สถานีอนามัย

17 ผลการตรวจสอบฐานข้อมูล จำแนกรายสอ.ตามลำดับมาก-น้อย ร้อยละ สถานีอนามัย

18 ข้อมูล ERROR

19 แฟ้ม PERSON ไม่สามารถเชื่อมโยงกับแฟ้มที่ให้บริการได้ –เกิดจากการบันทึกการให้บริการแล้วไม่ได้ วินิจฉัยโรค –เรียกผู้รับบริการขึ้นมาแล้วไม่มีกิจกรรมใดๆ แต่ ไม่ได้ยกเลิกบริการ

20 แฟ้ม SERVICE ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้ –เกิดจากการบันทึกการให้บริการแล้วไม่ได้ วินิจฉัยโรค –เรียกผู้รับบริการขึ้นมาแล้วไม่มีกิจกรรมใดๆ แต่ ไม่ได้ยกเลิกบริการ

21 แฟ้ม DIAG ไม่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้ –เกิดจากการบันทึกการให้บริการแล้วไม่ได้ วินิจฉัยโรค –เรียกผู้รับบริการขึ้นมาแล้วไม่มีกิจกรรมใดๆ แต่ ไม่ได้ยกเลิกบริการ

22 แฟ้ม PROCED ไม่มีรหัสโรคใน ICD 9 CM และICD 10 TM –ส่วนใหญ่เจอในรหัส 2372700 (ถอนฟัน น้ำนม) รอการยืนยันรหัสจากสปสช. หากพบ สอ.ใดมีการ error รหัสนี้ จะไม่นับว่าเป็นข้อมูล ที่ไม่ผ่าน ไม่มี SEQ (visit number) –ไม่ทราบว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลในลักษณะ ใดทำให้ไม่มี SEQ ตามมาในตาราง visitdrug

23 แฟ้ม DRUG ไม่รู้ว่าทำไมถึง error

24 แฟ้ม EPI ไม่มีการให้วัคซีนตามรหัสมาตรฐาน สนย. –EPI error รหัส 071 (MMR) หากพบสอ.ใดมี การ error รหัสนี้ จะไม่นับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ ผ่าน คาดว่าน่าจะเกิดจากถูกกำหนดเป็นวัคซีน ที่ให้ในเด็ก ป.1 แต่ปัจจุบันนำมาฉีดให้กับเด็ก อายุ 9 เดือนด้วย

25 แฟ้ม ANC ไม่พบข้อมูล error

26 แฟ้ม FP ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้ –เกิดจากไม่มี ID

27 แฟ้ม PP ปัญหาเดิม คือมีผู้รับบริการที่อายุมากกว่า 45 วัน เข้ามาในตาราง visitbabycare คาดว่าจะเกิดจากขณะบันทึกข้อมูล เผลอ คลิกการดูแลหลังคลอด จึงทำให้ visit นี้ เข้ามาอยู่ในตาราง visitbabycare

28 แฟ้ม MCH ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลได้ ** แฟ้ม MCH เป็นผลที่เกิดจากการบันทึก ข้อมูล ANC และ PP หากบันทึกครบถ้วนก็ จะได้ record ของ MCH มาอัตโนมัติ**

29 ข้อเสนอแนะ

30 รอตัวปรับปรุงจากทีมพัฒนา JHCIS กระทรวงฯ ซึ่งได้ให้สัญญาว่าจะแก้ปัญหา จากการส่งออก 18 แฟ้ม ให้มีความ คลาดเคลื่อนของข้อมูลน้อยที่สุด ซึ่งบาง แฟ้ม บางปัญหา ไม่ได้เกิดจากการกระทำที่ ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ แต่เกิดจากความ ผิดพลาดของระบบส่งออก 18 แฟ้ม

31 ผลงานเป็นที่น่าพอใจ ? ทีมปรึกษา JHCIS อำเภอเมืองลำปาง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและไว้วางใจเป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล อำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 1/2554 วรกานต์ เหล่าเทิดพงษ์ สมศักดิ์ เตชะอุ่น อัจนิรา มณีวรรณ (ทีมปรึกษา JHCIS อำเภอเมือง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google