งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งดีๆจาก การ ทำงาน แผน.  ได้เรียนรู้การปรับตัวเพื่อ การเปลี่ยนแปลง  ใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน  ได้ติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ ( มีเครือข่าย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งดีๆจาก การ ทำงาน แผน.  ได้เรียนรู้การปรับตัวเพื่อ การเปลี่ยนแปลง  ใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน  ได้ติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ ( มีเครือข่าย )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งดีๆจาก การ ทำงาน แผน

2  ได้เรียนรู้การปรับตัวเพื่อ การเปลี่ยนแปลง  ใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน  ได้ติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ ( มีเครือข่าย )  มีส่วนร่วมในการทำแผน ทุกกลุ่ม

3  Connection + Relationship  มองภาพ สคร. ได้ชัด  มีสัมพันธภาพกับกลุ่มงาน / ศูนย์ ( ภายใน / ภายนอก )  ทำให้ใช้เวลาในแต่ละวันได้ คุ้มค่ามาก

4  ทำให้หน่วยงานมีกรอบ แนวทาง มีทิศทาง การทำงานที่ สามารถ ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย  มโนเก่งขึ้น  ทำให้เห็นความเชื่อมโยงใน ภาพรวม  ได้วิธีการบูรณาการแผนใน สคร.

5  มองเห็นแผนงาน / โครงการที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต มีแนวทางใน การดำเนินงาน  ทำงานร่วมกับกลุ่มงานอื่น ใน การกำหนดแผนดำเนินงาน  มีระบบในการทำงาน  งานเยอะดี มีงานทำตลอด

6  ได้ทักษะการจัดการเวลา  คิดตลอดเวลา สมอง Alert  มีความละเอียดรอบคอบ  ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาต้อง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

7  ทำให้ทราบวิธีและเคล็ดลับใน การตามงาน ติดตามงานจาก กลุ่มต่างๆ  ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  การกำหนดระยะเวลาในการ ทำงาน มีทิศทางในการทำงาน  เพิ่มพูนทักษะในการคิด วิเคราะห์ในการทำแผน เรียนรู้ การติดต่อประสานงาน ( ตัวกลาง ) ในการประสานงาน ระหว่างส่วนกลาง กับกลุ่มงาน ในสคร

8  ฝึกทักษะ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง  มีการความคิดเป็นระบบ เป็น ขั้นตอน มีแก้ปัญหาเฉพาะ หน้า  ฝึกกลยุทธ์ การคิดแบบนัก บริหาร  ได้ประสบการณ์ ทำงาน เยอะดี

9  ฝึกทักษะ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง  มีการความคิดเป็นระบบ เป็น ขั้นตอน มีการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า  ฝึกกลยุทธ์ การคิดแบบนัก บริหาร  ได้ประสบการณ์ ทำงาน เยอะดี

10  ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์  รู้จักการวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจ รากของปัญหา และสามารถ วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่าง เชื่อมโยงเป็นระบบ  ได้เข้าใจกระบวนการวางแผน  ทำให้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

11  ทราบสถานการณ์ปัญหาโรค เพื่อนำสู่การวางแผน  ทำให้เห็นภาพรวม ทิศทางการ ดำเนินงาน  เป็นทิศทาง / แนวทางในการ ดำเนินงาน  ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะผ่าน การวางแผนและสังเคราะห์มา ก่อน

12  ทำให้มีความเข้าใจในการ วิเคราะห์เชื่อมโยงนโยบาย  รู้เรื่องงานอื่นๆ ในภาพรวมของ องค์กร  มองเห็นภาพรวมการทำงาน ของ สคร. กรมฯ  ได้มองเห็นภาพรวมการทำงาน ของกรม และหน่วยงานตัวเอง ว่าทำอะไรบ้าง เชื่อมโยงกัน อย่างไร ซึ่งเป็นหัวใจของการ ทำงานทั้งหมด

13  ทำให้รู้สถานการณ์ปัจจุบันของ หน่วยงาน  ได้รู้จักการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด แข็ง  ทำให้ทราบความก้าวหน้าของ งาน  ทำให้รักกันในกลุ่มเพราะมักจะ ถูกกลุ่มอื่นต่อว่า  ได้รู้จักพี่น้องผองเพื่อน  มองเห็นการทำตัวเลข

14  กลุ่ม 1 ถ้าจะให้กระบวนการทำแผน ของกรมจะดีขึ้นกว่าเดิมจะทำ อย่างไร  กลุ่ม 2 การพัฒนาวิธีการทำงานแผน ให้ดีขึ้น  กลุ่ม 3 วิธีการพัฒนาทักษะและ ประสบการณ์ ในการทำแผนให้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สิ่งดีๆจาก การ ทำงาน แผน.  ได้เรียนรู้การปรับตัวเพื่อ การเปลี่ยนแปลง  ใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน  ได้ติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ ( มีเครือข่าย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google