งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา จริยธรรมทาง ธุรกิจ และแนวโน้มใน อนาคต 2 กระแสการ เปลี่ยนแปลงของ โลก  โลกเปลี่ยนจากสังคมปัจเจกชน ( สมาชิกแต่ละคนจะพึ่งตนเอง กระจัด กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา จริยธรรมทาง ธุรกิจ และแนวโน้มใน อนาคต 2 กระแสการ เปลี่ยนแปลงของ โลก  โลกเปลี่ยนจากสังคมปัจเจกชน ( สมาชิกแต่ละคนจะพึ่งตนเอง กระจัด กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหา จริยธรรมทาง ธุรกิจ และแนวโน้มใน อนาคต

3 2 กระแสการ เปลี่ยนแปลงของ โลก  โลกเปลี่ยนจากสังคมปัจเจกชน ( สมาชิกแต่ละคนจะพึ่งตนเอง กระจัด กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ห่างไกลกัน ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตนเอง ) สังคมชุมชนการพัฒนา  โลกเปลี่ยนจากระบบกรรมสิทธิ์ถือ ครอง ระบบสิทธิสมาชิกภาพ  โลกเปลี่ยนจากการสนองความ ต้องการของบุคคล สู่ การสนองความต้องการของมวลชน

4 3 กระแสการ เปลี่ยนแปลงของโลก ( ต่อ )  โลกเปลี่ยนจากนโยบายของรัฐ แบบเฉพาะกิจ นโยบาย แบบสาธารณะ  โลกเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมที่ สะอาด สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  โลกเปลี่ยนจากวิทยาการแบบ เชี่ยวชาญเฉพาะ วิทยาการ เชิงประโยชน์สูงสุดอันศักดิ์สิทธิ์  โลกเปลี่ยนจากจริยธรรมเชิง นามธรรม จริยธรรม เชิงปฏิบัติการ

5 4 ที่มาของปัญหา จริยธรรมทางธุรกิจ  ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ความเห็นแก่ตัว  การกดดันเพื่อให้ได้มา ซึ่งกำไร  จุดมุ่งหมายของธุรกิจกับ ค่านิยมส่วนตัว  ความขัดแย้งต่าง วัฒนธรรม

6 5 ประเภทของปัญหา จริยธรรมทางธุรกิจ  จริยธรรมของความสัมพันธ์แบบ ส่วนตัว  จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ของบริษัท  จริยธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือ หน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัท  จริยธรรมด้านบัญชี  จริยธรรมด้านการตลาด  จริยธรรมด้านการเงิน  จริยธรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  จริยธรรมในด้านอื่น ๆ ในส่วน อื่น ๆ ของบริษัท

7 6  ระดับบุคคล  ระดับองค์การ หรือบริษัท  ระดับสมาคม  ระดับสังคม  ระดับประเทศ ระดับของปัญหา จริยธรรมทางธุรกิจ

8 7 ปัญหาจริยธรรมของธุรกิจในประเทศไทย  การมุ่งเน้นพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งซื้อ เครื่องจักร เทคโนโลยี และวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ  การให้รายได้ที่ต่ำ และการ โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงาน  การลงทุนอุตสาหกรรมด้านการ ผลิตที่เน้นเครื่องจักรและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยที่ไม่ มีความรู้และความเข้าใจ มาก่อน

9 8 สรุปปัญหาจริยธรรมของธุรกิจในประเทศไทย  จริยธรรมที่มีต่อ เศรษฐกิจ  จริยธรรมต่อ แรงงาน  จริยธรรมที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม

10 9 การเปลี่ยนแปลง สำหรับอนาคตของ จริยธรรมทางธุรกิจ  วิกฤตความเชื่อมั่นของ สาธารณชน  การเน้นคุณภาพชีวิตการ ทำงาน  การลงโทษต่อพฤติกรรมที่ผิด จรรยาบรรณ  บทบาทของสื่อและสาธารณชน  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ จรรยาบรรณของบริษัท  เป้าหมายของการร่วมกันเพื่อ การปฏิรูป

11 10  รับคนที่มีจริยธรรมเข้าทำงาน  กำหนดนโยบายองค์การ รวมทั้ง กฎระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติ  ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างในการ ประพฤติปฏิบัติ  กำหนดเป้าหมายการทำงานและ ประเมินผลด้านจริยธรรม  มีการอบรมด้านจริยธรรม  ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  มีกลไกต่าง ๆ เช่น จัดให้มีที่ปรึกษา ทางด้านจริยธรรม ข้อเสนอแนะเพื่อลด พฤติกรรม ขาดจริยธรรมใน องค์การ

12 11 กรณีศึกษาปัญหา จริยธรรม 1 กรณีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์ถูกภรรยาของนายอูริก วูล์ฟกัง นักธุรกิจชาวเยอรมันกล่าวหาว่ารับเงิน จำนวน 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ เรื่องการนำเรือยอชต์เข้าประเทศ จาก การสอบสวนเป็นการภายในของ นสพ. พบว่า ผู้สื่อข่าวได้รับเงินจริง แต่อ้าง ว่าเป็นค่าทนายความที่เซ็นรับแทน เพื่อนที่เป็นทนายความคดีเรือยอชต์ หนีภาษีของนายอูริก วูล์ฟกัง หนังสือพิมพ์เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และ ต่อมาผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวตัดสินใจ ลาออก ดังนั้น คณะกรรมการสภาการ หนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงมีมติรับทราบ

13 12 กรณีศึกษาปัญหา จริยธรรม 2 กรณีแจกไวน์ในงานเลี้ยง โดยมี ใบปลิวแจกไปตามที่ต่าง ๆ ระบุว่า ทีมงานส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่นไปงานเลี้ยงที่ พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทย รักไทย จัดเลี้ยงให้ที่โรงแรมดุสิต ธานี และหลังงานเลี้ยงมีการแจก ไวน์ขวดละ 20,000 บาท ซึ่งนายก วี จงกิจถาวร บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นยอมรับว่ามี เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง และหลังงานเลี้ยง มีการแจกไวน์ แต่เป็นขวดละ 5,800 บาท และได้สั่งให้นำไวน์ไป คืนทุกขวด

14 13 กรณีศึกษาปัญหา จริยธรรม 3 สุดา เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท ขายดี จำกัด ซึ่งขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ โรงพยาบาล สุดา ขายสินค้าให้ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมูลค่าสิบล้านบาท โดยบันทึกแจ้งว่า ทางโรงพยาบาลขอ บริจาคเงินจากบริษัทห้าแสนบาท แล้ว ทำการเบิกเงินห้าแสนบาท โดยออกเป็น เช็คเงินสด และสุดาเซ็นรับไปจากฝ่าย การเงิน โดยแจ้งว่าจะนำไปบริจาคให้ โรงพยาบาล เมื่อมีการซื้อขายเสร็จแล้ว สุดาเขียนรายงานบันทึกไว้ว่าได้มอบเงิน ให้โรงพยาบาลแล้ว ตามข้อเท็จจริง โรงพยาบาลไม่ได้ขอบริจาคแต่อย่างใด แต่สุดานำเอาเช็คไปขึ้นเงินสดแล้วเข้า กระเป๋าตัวเอง กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สุดาประพฤติผิดจริยธรรม มีความผิด ทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกจาก งานได้


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา จริยธรรมทาง ธุรกิจ และแนวโน้มใน อนาคต 2 กระแสการ เปลี่ยนแปลงของ โลก  โลกเปลี่ยนจากสังคมปัจเจกชน ( สมาชิกแต่ละคนจะพึ่งตนเอง กระจัด กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google