งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

3 โครงการมูลนิธิสายใจไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์พันธุ์โค เพื่อช่วยเหลือสมาชิกพิการ มูลนิธิสายใจไทยฯ จำนวน ๑ ราย คือ สิบโทสอน สา สอน อ. บ้านแพง จ. นครพนม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยการขยายลูกโคเพศเมีย ตัวที่ ๑ โครงการ ธคก. ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรี สงคราม จากแม่โคหมายเลข ๒๓๓๑๐ สัญญา เลขที่ นพ ๙๒๒ / ๕๓ ของนายอุบล อุปทม ต. บ้านข่า อ. ศรีสงคราม และส่งมอบให้กับ นางจำเนียร สาสอน ภรรยาของสิบโทสอน สาสอน ต. ไผ่ล้อม อ. บ้านแพง ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการ ธคก. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

4 และขอขอบพระคุณท่านปศุสัตว์อำเภอศรี สงคราม ท่านปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง เป็นอย่างสูง ซึ่งท่านได้ให้ความ อนุเคราะห์ในการดำเนินงานให้ช่วยเหลือ สมาชิกพิการมูลนิธิสายใจไทยฯ ใน ครั้งนี้

5 ธคก. การขออนุมัติจำหน่ายที่ขอแก้ไข ปัญหาและปกติให้เพิ่มสำเนาบัตร ประชาชนดังนี้ – สัตวแพทย์ – กำนันตำบล – อาสาปศุสัตว์ประจำตำบล – เจ้าของสัตว์ การขออนุมัติจำหน่ายที่ขอแก้ไข ปัญหาและปกติให้เพิ่มสำเนาบัตร ประชาชนดังนี้ – สัตวแพทย์ – กำนันตำบล – อาสาปศุสัตว์ประจำตำบล – เจ้าของสัตว์

6 การขออนุมัติจำหน่าย ( ขาย ) ลูก ตัวผู้ดำเนินการได้ 1. ขอให้แจ้งเกิดอายุ 18 เดือน ขึ้นไป 2. ทำหนังสือขออนุมัติขายตาม ระเบียบมาพร้อม 3. ทำหนังสือมอบกรรมสิทธิ์มา พร้อมได้ 1. ขอให้แจ้งเกิดอายุ 18 เดือน ขึ้นไป 2. ทำหนังสือขออนุมัติขายตาม ระเบียบมาพร้อม 3. ทำหนังสือมอบกรรมสิทธิ์มา พร้อมได้

7 กรณีแจ้งเกิดลูกเพศเมีย และทำ เรื่องขยายมาพร้อม 1. แจ้งเกิดลูกอายุ 18 เดือน มีแบบแสดง ความจำนงมาพร้อม 2. ทำสัญญายืมมาพร้อม 2 ชุด กรณีการแจ้งเกิดมาแล้ว แต่ ภายหลังติดตามอีกครั้งพบปัญหาลูก เกิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้อำเภอทำ บันทึกขอแก้ไขลูกเกิดถึงจังหวัด 1. แจ้งเกิดลูกอายุ 18 เดือน มีแบบแสดง ความจำนงมาพร้อม 2. ทำสัญญายืมมาพร้อม 2 ชุด กรณีการแจ้งเกิดมาแล้ว แต่ ภายหลังติดตามอีกครั้งพบปัญหาลูก เกิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้อำเภอทำ บันทึกขอแก้ไขลูกเกิดถึงจังหวัด

8 3 อำเภอที่แจ้งลูกเกิดโค – กระบือ ขอให้ท่าน ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามทะเบียนด้วย ถ้า แจ้งเกิดลูกโค – กระบือทีมีอายุครบ 18 เดือน ต้องทำหนังสือขออนุมัติจำหน่าย ( ขาย ) มาพร้อม เลย พร้อมส่งเงินตามเงื่อนไข ได้เมื่อได้รับ อนุมัติจาก ปศุสัตว์เขต 4 โอนเงินได้ทันเวลา 4 ที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์ 4 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ปศุสัตว์เขต 4 ได้ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา ธคก. การจำหน่ายตายขอให้ร่วมกันแก้ไขช่วยกัน ทางอำเภอ จังหวัด 3 อำเภอที่แจ้งลูกเกิดโค – กระบือ ขอให้ท่าน ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามทะเบียนด้วย ถ้า แจ้งเกิดลูกโค – กระบือทีมีอายุครบ 18 เดือน ต้องทำหนังสือขออนุมัติจำหน่าย ( ขาย ) มาพร้อม เลย พร้อมส่งเงินตามเงื่อนไข ได้เมื่อได้รับ อนุมัติจาก ปศุสัตว์เขต 4 โอนเงินได้ทันเวลา 4 ที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์ 4 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ปศุสัตว์เขต 4 ได้ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา ธคก. การจำหน่ายตายขอให้ร่วมกันแก้ไขช่วยกัน ทางอำเภอ จังหวัด

9 แผนแก้ไขปัญหา ธคก. ที่ขออนุมัติจำหน่าย ( ขาย ) สำนักงานปศุสัตว์ นครพนม อำเภอ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการส่งปศุสัตว์เขต ๔ โคกระบือ รวม ( ตัว ) รวมโค - กระบือ ( ตัว ) นาแก๑๕๑๑๖ ศรีสงคราม๑๑๐๔๓๑๕๓๔๐ ท่าอุเทน --- เมือง๕๓๘ เรณูนคร๕๗ - ธาตุพนม --- นาทม๑๔๓๙๕๓ โพนสวรรค์ --- นาหว้า --- บ้านแพง --- วังยาง --- ปลาปาก๔๓ ๘๖๒๒ รวม๒๔๔๑๒๙๓๗๓รวม ๖๒ ตัว

10 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๑ งานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูล

11 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามเงื่อนไขที่ กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุง / แก้ไข / เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทีความ สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 1.1 เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ มากกว่า 30 ตัว 1.2 เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ มากกว่า 30 ตัว 1.3 เกษตรกรที่เลี้ยง สุกร มากกว่า 50 ตัว 1.4 เกษตรกรที่เลี้ยง ไก่ มากกว่า 1,000 ตัว

12 2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ตามแบบ ฐปศ. ๑๐ มาที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ การพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม ทาง E-mail: pvlo-Kop@dld.go.th หรือโทรสาร 042-511167 ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google