งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัด เลย ปี 2554 จำนวน 5 ฟาร์ม ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัด เลย ปี 2554 จำนวน 5 ฟาร์ม ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัด เลย ปี 2554 จำนวน 5 ฟาร์ม ดังนี้

2 ฟาร์มนายปกครอง วัจนมัย อำเภอภูเรือ

3 ปกครองฟาร์ม เจ้าของฟาร์มด. ต. ปกครอง วัจนามัย ที่อยู่ 68 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 5 ตัว : แม่พันธุ์ 18 ตัว : ผลผลิต 42 ตัว : ราคา 150 บาท / กก.

4 ฟาร์มนายชูวิทย์ ธรรมลักษณ์ อำเภอด่านซ้าย

5 ชูวิทย์ฟาร์ม เจ้าของฟาร์มนายชูวิทย์ ธรรมรักษ์ ที่อยู่ 429 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 27 ตัว : แม่พันธุ์ 30 ตัว : ผลผลิต 120 ตัว : ราคา 150 บาท / กก.

6 ฟาร์มนายโฮม สุวรรณอาสา

7 ข้อมูลฟาร์ม เจ้าของฟาร์มนายโฮม สุวรรณอาสา ที่อยู่ 195 หมู่ 1 ตำบลอาฮี อำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 8 ตัว : แม่พันธุ์ 77 ตัว : ผลผลิต 120 ตัว : ราคา 150 บาท / กก.

8 ฟาร์มนายธเนศ ศรีบุรินทร์

9 ข้อมูลฟาร์ม เจ้าของฟาร์มนายธเนศ ศรีบุรินทร์ ที่อยู่ 238 หมู่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 7 ตัว : แม่พันธุ์ 40 ตัว : ผลผลิต 100 ตัว : ราคา 150 บาท / กก.

10 ฟาร์มนายนายเข็มชาย คุ้มห้าง สูง

11 เจ้าของฟาร์มนายเข็มชาย คุ้มห้างสูง ที่อยู่ 112 หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร ขนาดฟาร์ม : พ่อพันธุ์ 5 ตัว : แม่พันธุ์ 11 ตัว : ผลผลิต 80 ตัว : ราคา 150 บาท / กก. ข้อมูลฟาร์ม

12 กิจกรรมพัฒนากลุ่มและ เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวง วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์ปีกหนองหญ้าไซ เลขที่ / ลงวันที่ 6 กันยายน 2553 ประธานกลุ่มนายเข็ม ชาย คุ้มห้างสูง โทรศัพท์ สมาชิก 16 ราย ไก่ งวง 136 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงพันธุ์สีดำ เลขที่ / ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 ประธานกลุ่มนายปกครอง วัจนามัย โทรศัพท์ สมาชิก 9 ราย ไก่งวง 114 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านภูเรือ เลขที่ / ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 ประธานกลุ่มนายเด่น สุ โขยะชัย โทรศัพท์ สมาชิก 10 ราย ไก่งวง 98 ตัว

13 กิจกรรมฝึกอบรมและ ประชุมสัมมนา

14 ข้อมูลชมรมไก่งวง ชื่อชมรม ไก่งวงไทเลย ก่อตั้งเมื่อ 29 มีนาคม 2554 วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่งวง, 2. เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยง ไก่งวง, 3. เพื่อเป็น เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการผลิต การตลาด ประธาน นายสมเกียรติ ตัวสะเกตุ รองประธาน นายปกครอง วัจนามัย เลขานุการ นายชูวิทย์ ธรรมรักษ์ ประชาสัมพันธ์ นายสังข์ทอง วังคีรี การดำเนินงาน 1. ประชุม 6 เดือน / ครั้ง ( สมาชิกทุก คน ), 2. ลงทะเบียนค่าอาหารครั้งละ 50 บาท, 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมตามเทศกาลต่างๆ

15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศบ้านสะพานยาว เลขที่ / ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ประธานกลุ่มนางบุญ เพ็ง โพธิ์กัณฑ์ โทรศัพท์ สมาชิก 14 ราย เป็ด เทศ 273 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศตำบลห้วยส้ม เลขที่ / ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ประธานกลุ่มนายเวช ผดุงชาติ โทรศัพท์ สมาชิก 12 ราย เป็ดเทศ 597 ตัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศบ้านห้วยไผ่ เลขที่ / ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ประธานกลุ่ม นายพิชัย อินทร์ปลัด โทรศัพท์ สมาชิก 14 ราย เป็ดเทศ 113 ตัว กิจกรรมพัฒนากลุ่มและ เครือข่ายผู้เลี้ยงเป็ดเทศ

16 ข้อมูลชมรมเป็ดเทศ ชื่อชมรม ชมรมเป็ดเทศเมืองเลย ก่อตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2554 วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ 2. เพื่อ เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกลุ่มเลี้ยงเป็ด ประธาน นางพิมพ์วิภา วรรณคีรี รองประธาน นางบุญเพ็ง โพธิ์กัณฑ์ เลขานุการ นายสุที ปะหุปะมง ประชาสัมพันธ์ 1. นางฉวีวรรณ สายแวว นายเวช ผดุงชาติ นางพิชัย อินทร์ปลัด การดำเนินงาน ประชุม 3 เดือน / ครั้ง ( สมาชิกทุก คน )

17 สรุปสถานการณ์สภาพการผลิต และการตลาดไก่งวง การเลี้ยงไก่งวงในจังหวัดเลย เป็นการเลี้ยงแบบเกษตรกรราย ย่อย เกษตรกรจำหน่ายไก่งวงหน้าฟาร์ม โดยจะกำหนดราคา เอง ปริมาณไก่งวงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาและอุปสรรค ระยะการเลี้ยงถึงจำหน่าย ใช้เวลานาน เกษตรกรขาดความรู้ในการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรค อัตราการตายของลูกไก่งวงสูงในช่วงฤดูฝน แนวทางการดำเนินงาน ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาไก่ งวง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่งวง กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่งวงให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน กิจกรรมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

18 ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยแบบหลังบ้าน ยกเว้นรายที่ เป็นเจ้าของโรงสีจะเลี้ยงในปริมาณมาก การตลาด จำหน่ายหน้าฟาร์มและพ่อค้าคนกลาง ปัญหาอุปสรรค เกษตรกรขาดความรู้เรื่องการจัดการสุขาภิบาลและสุขภาพ สัตว์ แนวทางการดำเนินงาน ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็ด เทศ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ กิจกรรมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก กิจกรรมฟาร์มสาธิตเป็ดเทศ กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดเทศ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็ดเทศ สรุปสถานการณ์สภาพการผลิต และการตลาดเป็ดเทศ


ดาวน์โหลด ppt ฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัด เลย ปี 2554 จำนวน 5 ฟาร์ม ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google