งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สามี หรือภรรยา ของสมาชิกสามัญ

2 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ ณ วันยื่นใบสมัคร และ การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน 2. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคร้ายแรง 5. ไม่เป็นบุคคลที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก 6. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกคัดออกจากการเป็นสมาชิกตาม ระเบียบ ข้อ 18 (3) การสมัครสมาชิกใหม่

3 เอกสารประกอบการ สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสามัญ 1. ใบสมัครยื่นผ่าน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อ รับรองคุณสมบัติ 2. ใบตรวจรับรอง สุขภาพจากแพทย์ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน สมาชิกสมทบ 1. ใบสมัครยื่นผ่าน ผู้บังคับบัญชา ของสมาชิกสามัญ ตามลำดับชั้น เพื่อรับรองคุณสมบัติ 2. ใบตรวจรับรองสุขภาพ จากแพทย์ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 3. สำเนาทะเบียนสมรส 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

4 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจ สงเคราะห์ฯ สามารถยื่นใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ ทำการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือยื่นผ่านหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้สมัคร อัตราค่าสมัคร 50 บาท ค่าบำรุง 20 บาท ค่าศพ ล่วงหน้า 10 ศพ ศพละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 270 บาท หมายเหตุ สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะ เริ่ม ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ชำระเงินต่างๆ ตามระเบียบแล้ว Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dld.go.th/person/ การฌาปนกิจสงเคราะห์ วิธีการสมัครสมาชิกใหม่

5 1. ชำระเงินสด ได้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุ สัตว์ 2. ชำระโดยธนาณัติ ส่งธนาณัติในนาม เหรัญญิกการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เขตราชเทวี (10401) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 3. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ เลขที่บัญชี 030-1-61344-3 ( โปรดส่งสำเนา ใบนำฝากเงินธนาคาร มาพร้อมเอกสารหลักฐาน การสมัครด้วย หรือทางโทรสาร 0-2653-4916 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2125 ( ในเวลาราชการ ) โทรสาร 0-2653-4916 e-mail address : person4 @ dld.go.th http://www.dld.go.th/person/ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การชำระเงินค่าสมัคร สมาชิกใหม่


ดาวน์โหลด ppt ประเภทสมาชิก 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google